Super User

Super User

Четверг, 26 Сентябрь 2013 18:14

Членство в УС МПА

Членство в Українській секції МПА передбачає, насамперед, активну участь у реалізації мети та завдань Секції.

Метою Секції є встановлення дружніх партнерських стосунків між працівниками міліції (поліції) країн - членів МПА, сприяння міжнародному співробітництву, насамперед, у правоохоронній діяльності, розвиток культурних, спортивних, інших зв'язків, розширення світогляду та обмін професійним досвідом.

Метою Секції єтакож захист законних прав та інтересів своїх членів, активна підтримка авторитету та позитивного іміджу міліції; сприяння здійсненню завдань міліції як органу, діяльність якого спрямована на всемірне утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.

Секція в межах своїх можливостей бере участь у розвитку взаємодопомоги у соціально-гуманітарній сфері, сприяє злагоді між людьми і збереженню миру на Землі.

Для здійснення цієї мети Секція вважає своїми основними завданнями:

- активно популяризувати ідеї МПА з метою залучення до лав Секції нових прибічників – правоохоронців;

- розвивати міжнародне співробітництво через встановлення дружніх контактів між працівниками міліції та поліції усіх країн світу, допомагати їм налагоджувати взаєморозуміння у вирішенні професійних та життєвих проблем;

- сприяти підвищенню престижу та авторитету міліцейської служби, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між міліцією і населенням, формуванню високої правової культури та правосвідомості громадян, захисту їхніх конституційних прав і свобод, зміцненню правопорядку в державі;

- налагоджувати міжнародну співпрацю у соціальній та культурній сферах, сприяти обміну професійним досвідом, досвідом організації дозвілля, відпочинку та спортивно-оздоровчих заходів;

- сприяти науковій розробці питань, пов’язаних з діяльністю міліції (поліції) та інших правоохоронних органів, усуненню недоліків у правозастосовній діяльності, проведенню з цією метою міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, публікуванню матеріалів з досвіду правоохоронної діяльності чи юридичних питань.

Для реалізації своєї мети і завдань Секція використовує такі форми роботи:

- поширення ідей МПА в Україні, всебічна їх популяризація серед працівників міліції, інших правоохоронних органів;

- підтримка особистих контактів між членами національних секцій МПА шляхом організації обміну візитами груп та окремих осіб, спільного проведення свят, екскурсій, спортивних змагань, відпочинку та листування; 

- проведення міжнародних молодіжних зустрічей;

- організація заходів для членів МПА в Україні – клуби за інтересами, творчі конкурси, спортивні змагання, туризм тощо;

- надання матеріальної, юридичної допомоги членам МПА, що втратили працездатність у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку або з інших причин не можуть захистити свої законні права та інтереси; надання допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ – членам МПА, що загинули під час виконання службових повноважень; 

- надання адресної допомоги соціально незахищеним членам МПА (інвалідам, сиротам, ветеранам ВОВ), інші форми доброчинності;

- здійснення роботи в рамках спільних міжнародних та внутрішньодержавних доброчинних та інших гуманітарних проектів; 

- проведення конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, оголошення конкурсів тощо, участь у відповідних заходах за кордоном;  

- поширення правових знань серед населення шляхом надання консультацій з правових питань, іншої правової допомоги.

Для виконання цих завдань визначені наступні повноваження Секції:

- самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;   

- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі; 

- вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Секції, до органів державної влади та управління. Одержувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань; 

- брати участь у проведенні наукових досліджень, науково-практичних форумів, конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо, в тому числі міжнародних, пов'язаних із статутними завданнями Секції.Видавати і розповсюджувати відповідну літературу;

- з метою реалізації статутних цілей наймати на роботу працівників на основі трудових договорів відповідно до законодавства України; 

- надавати консультативну та практичну допомогу членам УС МПА у правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси; 

- встановлювати внутрішньо-секційні нагороди і заохочувати членів УС МПА за активну роботу в Секції; 

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; 

- купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України та інших держав;

- засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей УС МПА, здійснювати видавничу діяльність;

- здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і відповідає меті та завданням Секції.

 

Четверг, 26 Сентябрь 2013 18:01

Досвід

Досвід

Четверг, 26 Сентябрь 2013 17:58

ДИРЕКТИВИ МПА

 

ЩОДО ВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ (ЗБОРІВ).

Принцип

1. Основою для даної Директиви є ст. 20 Міжнародного статуту і ст. 12 Міжнародних правил, і вона має застосовуватися до проведення усіх Світових конгресів і конференцій МВР Міжнародної поліцейської асоціації.

Загальні положення

2. Усі питання, що обговорюються, і всі рішення, що готуються, мають фіксуватися убудь-який прийнятний спосіб і розсилатися усім Секціям і ПВБ у формі протоколівякомога скоріше після проведення засідання (зборів).

 1. Учасники засідань виступають лише за дозволом головуючого.

 2. Під час виступу міркування і точки зору мають стосуватися обговорюваної теми і адресуватися головуючому.

 3. Залишати засідання можна лише з дозволу головуючого.

 4. Головуючий може дати згоду на тимчасову заміну учасника, що залишає засідання за його дозволом, іншим учасником.

 5. У випадку, коли будь-яка особа не виконує розпорядження головуючого, він має право наказати цій особі залишити засідання на певний період часу, який визначить голова.

Головування

 1. Голова вирішує, хто, окрім членів і офіційних спостерігачів, може брати участь у засіданні. Участь осіб, котрі не є членами МПА, повинна фіксуватися в протоколі.

 2. Голова приймає рішення щодо оголошення перерви в роботі і часу закриття засідання.

 3. Голова може обмежити час виступів. Він надає слово і він може також позбавити слова.

 4. Голова може дозволити обговорення питань, котрі не пропонувалися у відповідності до Статуту і Правил, визначивши їх як "Інші питання роботи". Однак, жодне рішення з таких питань прийматися не може.

 5. На прохання делегата Голова може дозволити Спостерігачу із Секції такого делегата виступити з певних питань.

 6. Рішення Голови є остаточним з усіх питань, що не підпадають під голосування.

Пропозиції

 1. Кожна пропозиція і кожна кандидатура для виборів повинна подаватися делегатом і підтримуватися другим делегатом до того, як вона може ставитися на обговорення і голосування. Така сама процедура застосовується до усіх змін і доповнень та контрпропозицій. Пропозиції може також вносити ПВБ, при цьому підтримка для внесення пропозиції не вимагається.

 2. На будь-яку пропозицію має прийматися рішення до того, як можна буде внести на розгляд іншу пропозицію.

 1. Регламент виступу автора пропозиції - 10 хвилин, а особи, що підтримує пропозицію, та інших виступаючих - по 5 хвилин, окрім того, коли Голова дозволить інше.

 2. З одного питання жодна особа не виступає більше двох разів, окрім випадку, коли це стосується процедури чи завершального пояснення.

 3. Якщо пропозиція доповнюється, то спочатку таке доповнення ставиться на голосування, і якщо воно приймається, то доповнена пропозиція знову ставиться на голосування.

 1. Якщо до пропозиції надходять два чи більше доповнення/зміни, то на голосування першим ставиться останнє з них. Прийняття доповнень/змін ведеться в зворотньому порядку надходження перед тим, як пропозиція змінюється.

 1. Делегат пропонує чи підтримує не більше одного доповнення/зміни до будь-якої пропозиції.

 2. У разі вибору між прийнятним і неприйнятним доповненням, котрі можуть бути протилежними або далекими від первинного наміру, рішення Голови є остаточним.

22. За згодою автора пропозиції Голова може припинити обговорення для підготовки нового, чіткішого формулювання пропозиції, якщо кількість змін/доповнень до неї є надмірною, а обговорення відійшло від тематики первинної пропозиції.

Голосування

 1. Кожен делегат має один голос для участі в голосуванні з усіх питань плюс будь-які належно оформлені голоси за дорученням. ПВБ має один колективний голос з усіх питань, окрім виборів, під час яких вони не мають прав голосу.

 2. Голосування зазвичай проводиться підняттям рук. У разі сумніву щодо його результату Голова може попросити провести фіксацію голосування. (Окрім голосування згідно з Міжнародними правилами, (ст. 15.5 - Вибори).

 3. Рішення на пропозиції і доповнення приймаються простою більшістю голосів, поданих «за» і «проти» присутніми членами МВР за умови, що кількість голосуючих становить більше половини усіх присутніх чи представлених голосів. (Окрім голосування згідно з Міжнародним статутом (ст. 9.1 & 21.1), для яких потрібна більшість у дві третини голосів).

 4. У разі однакової кількості голосів, поданих «за» і «проти» чи підняттям рук, чи фіксованим голосуванням, ПВБ має право другого і вирішального голосу за умови, що вони скористалися своїм першим голосом.

Ця Директива прийнята Світовим конгресом у Трондхеймі, Норвегія, і набула чинності 20 червня 2003 року після подання Раді Старійшин. Вона замінює усі попередні директиви чи рішення з питань проведення засідань.

Переглянуто в 2007році

 

 

ДИРЕКТИВА ЩОДО ОПЛАТИ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

 

1. Загальні принципи

 1. Основою для даної Директиви є ст. 15.2 та ст. 20 Міжнародного статуту. Витрати на проїзд та проживання сплачуються лише у відповідності до цієї Директиви.

 2. Міжнародні скарбники мають право приймати рішення згідно з даною Директивою.

 3. Ті, хто має право на відшкодування витрат, повинні подати свої вимоги правильно оформленими, належно заповненими і підписаними протягом періоду, попередньо встановленого Міжнародною скарбницею. Будь-яка форма, подана після передбаченої дати, не оплачується.

 1. Мета, для якої такі вимоги можуть подаватися, включає:

 • засідання ПВБ: витрати на членів ПВБ, радника, секретарів МВР, перекладачів;

 • МВР/СК: витрати на членів ПВБ, секретарів МВР та перекладачів, делегатів (по одному від секції) та одному представникові Міжнародного центру "IBZGimborn";

 • засідання Міжнародних комісій: витрати на членів;

 • засідання Міжнародних скарбників, у тому числі внутрішній аудит;

 • роботу в МЦУ: Генеральний секретар.

 1. Усі вимоги для відшкодування витрат на інші цілі повинні мати попередній дозвіл ПВБ після консультацій з Міжнародним скарбником.

 1. Під "витратами" мається на увазі таке:

 • поїздка на засідання;

 • витрати на проживання/харчування протягом періоду засідань;

 • повернення додому після засідань.

1.7 Оплата будь-яких додаткових добових має бути предметомпопереднього погодження між особою, що їде у відрядження, таМіжнародним скарбником. Якщо будь-які додаткові добові пов'язані лише з певною приватною особою, то усі додаткові витрати сплачує сама особа.

2. Умови відшкодування

2.1 Витрати на відрядження

Відшкодування витрат здійснюється за найнижчими розцінками.

2.2 Оплата здійснюється на такій основі:

2.2.1 Поїздом

Квиток у 2-му класі, включаючи усі необхідні додаткові витрати (бронювання, тощо).

Спальний вагон, якщо це необхідно через тривалу поїздку, після консультацій і попереднього узгодження з Міжнародним скарбником.

2.2.2Літаком

Квиток за найвигіднішим тарифом у економ-класі. Відряджені мають посилатися на публікації Міжнародної скарбниці з цього питання і дотримуватися їх якомога точніше (перелік авіаційних тарифів для МВР/СК). Будь-яке відрядження, на яке буде потрібна додаткова доба під час відрядження чи після повернення, повинне попередньо узгодитися з Міжнародною скарбницею.

2.2.3Пароплавом

Квиток за найбільш вигідним тарифом в економ-класі. Каюта, якщо це необхідно внаслідок тривалості поїздки, після консультацій і попередньої домовленості з Міжнародним Казначейством.

2.2.4Приватним автомобілем

Оплата по 0.60 швейцарських франків за кілометр на максимальну відстань500 км. Додаткова оплата 0.05 шв. фр./км сплачується на будь-якогопасажира, що має право на оплату добових. Усі додаткові витрати(переправа, митний збір, паркування, тощо) також сплачуються післяподання квитанцій про оплату.

2.3 Добові

Застосовуються такі тарифи:

Харчування:

Сніданок - 10.0 франків

Обід (ланч) - 30.0 франків

Коли рахунок для оплати за харчування здійснено в дорозі, на вимозі про відшкодування слід зазначити час початку і закінчення кожної поїздки.

Проживання (добові):

Максимум 130.0 шв. франків, без сніданку.

3. Порядок відшкодування

3.1 В усіх випадках використовується форма для оплати, яку надає Міжнародна скарбниця. Цю форму слід заповнити і підписати та додати усі необхідні квитанції.

3.2Квитанції

Потягом

Копія квитка плюс квитанції за додаткові витрати.

Літаком

Копія квитка з усіма даними щодо рейсу. Отримавші страхування навипадок відміни рейсу або аварій під час польоту, слід подати копію поліса таквитанцію про оплату.

Пароплавом

Копію квитка та будь-які додаткові витрати.

Приватним автомобілем

Вказати на формі кілометраж, маршрут плюс квитанції за будь-які додатковівитрати.

3.3Страхування.

Відшкодування передбачено лише за страховий поліс на випадок відміни польоту чи аварій під час подорожі. 3.4 Порядок оплатиФорми вимог на оплату подаються в Міжнародну скарбницю протягом встановленого періоду часу. Під час розгляду заяв на оплату у разі виникнення запитань Скарбниця може звернутися до позивача за додатковим роз'ясненням. Оплата здійснюється на банківський рахунок, передбачений Секцією у відповідності до "Банківської форми". У разі втрати документів або розпливчастого пояснення Міжнародні скарбники мають право прийняти рішення щодо оплати чи відмови у відшкодуванні витрат. Міжнародні скарбники також мають право вираховувати будь-яку заборгованість Секції подавача із суми відшкодування.

4. Дата набуття чинності

Ця Директива, яку прийнято на Світовому конгресі, що проводився в Любляні (Словенія), набрала чинності 22 вересня 2006 року. Вона замінює будь-яку попередню директиву чи постанову з питань відшкодування витрат на відрядження.

 

 

ДИРЕКТИВА СТОСОВНО ПРИМІЩЕНЬ МПА

 

Основою для даної Директиви є ст. 20 Міжнародного статуту та ст. 4.5 Міжнародних правил. Директива застосовується лише до того майна, яке Секція МПА бажає визнати як офіційне приміщення МПА, і того, котре вже визнано її офіційним приміщенням.

1 Національна секція має право набути у власність, купити, орендувати або брати в оренду будь-яку власність, що призначена використовуватися як

приміщення МПА.

2.Будинки МПА мають насамперед використовуватися для членів МПА та їхніх сімей, які передбачають цілодобове проживання, проживання під час відпусток та/або місця для проведення засідань.

3. Визнання будинку Будинком МПА - це функція відповідних Національних секцій.

Обов'язкова вимога: будь-яка нерухомість, визначена як будинок МПА, повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів МПА, що містяться в даному документі попередньо, до отримання згоди Національної секції. Як тільки Національна секція затвердить будинок таким, як будинок МПА, Міжнародному Генеральному секретарю має бути направлене свідоцтво, підписане Національним Президентом і Генеральним секретарем відповідної Секції.

4. Кожний затверджений будинок МПА повинен мати табличку з написом, який свідчить, що він є офіційним будинком МПА. Цю табличку має забезпечити ПВБ. Вона має чітко виділятися на зовнішній стороні будинку.

Витрати на будь-які додаткові таблички має сплачувати відповідна Національна секція.

Коли через будь-які причини один з будинків, офіційно визнаний як будинок МПА, перестає функціонувати як її будинок, обов'язок Національної секції повернути табличку(и) Міжнародному Генеральному секретарю.

5.Як Будинки МПА можна визначати такі приміщення:

(а) Будинки (ізольовані чи напівізольовані)

(б) Квартири

(в) Шале

(г) Збірні будинки (будинки на колесах)

(д) Плавучі будинки

(е) Будь-які інші будинки, такі як офіси, за умови, що в них є зручності дляпроживання членів МПА.

Усі будинки МПА повинні мати такий мінімум зручностей:

(а) вітальню

(б) спальню(і)

(в) повністю обладнану кухню

(г) ванну кімнату/холодний і гарячий душ

(д) туалет

Кімнати та вигоди в будинку повинні бути в повному розпорядженні гостей.

6. Кожна Національна секція має відповідати за догляд за різнимибудинками МПА в її віданні. Національні секції можуть розробити власні правила щодо управління і функціонування їх будинків МПА за умови, що такі правила не суперечать умовам, які містяться у цьому документі. Генеральний секретар має направляти національні правила стосовнобудинків МПА Міжнародному Генеральному секретарю для подання вМіжнародну Соціальну комісію для ратифікації Постійним Виконавчімбюро (ПВБ).

 1. Національні правила щодо будинків МПА мають бути вивішені в кожній спальні, а також у гостьових кімнатах будинку МПА.

 2. В обов'язки Національної секції входить інформування Міжнародного Генерального секретаря стосовно будь-яких нещодавно затверджених будинків МПА у такий спосіб:

(а) опис майна, кількість кімнат, тип кімнат та кількість ліжок (із зазначенням одно- чи двоспальне);

(б) місцезнаходження будівель, вигод та туристичних пам'яток у зонізагального користування;

(в) карта країни та місцевості має додаватися до звіту, і на кожній відповідноповинно зазначатися місце розташування будинку.

9.Усі будинки МПА мають функціонувати на неприбутковій основі, а будь-який надлишок, що може нараховуватися, після оплати усіх витрат, повиненвикористовуватися виключно з такою метою:

 • обслуговування

 • відновлення і реконструкції

 • ремонту обладнання і/або

 • заміни обладнання

 • розширення існуючих приміщень або

 • модернізації комунальних зручностей.

10. Нарахування на окремих членів, котрі користуються добовими вигодами МПА, мають оприлюднюватися. Такі тарифи повинні покривати усю вартість, включаючи предмети першої необхідності. У разі відсутності постільної білизни про це необхідно повідомляти, коли підтверджується замовлення (бронювання).

 1. Кожна Національна секція відповідає за управління і функціонування усіх її будинків МПА. Щоденне управління можна делегувати на регіональний рівень, тоді як фінансовий контроль залишається за відповідною Національною секцією.

 2. Кожна Національна секція відповідає за страхування кожного будинку МПА, що перебуває під її контролем. Слід приділити увагу таким видам страхування: (а) на випадок пожежі; (б) грабежу; (в) суспільної відповідальності; (г) стихійного лиха.

Особливості страхування мають оприлюднюватися із зазначенням того, в якій мірі будуть відшкодовуватися різні типи збитків.

13.Заходи протипожежної безпеки має забезпечувати відповідна Національна секція, включаючи вогнегасники, протипожежні датчики, аварійні виходи тощо. У кожному випадку вони мають відповідати вимогам національних стандартів, правилам та/або законодавству відповідної країни.

 1. Правила протипожежної безпеки повинні висіти на видному місці в будинках МПА з викладом на чотирьох офіційних мовах МПА, а саме: англійською, французькою, німецькою, іспанською, а також місцевою мовою.

 2. Кожна Національна секція має вивісити список таких основних телефонних номерів та адрес:

а) невідкладної допомоги: пожежної служби, поліції, швидкої медичної допомоги, лікарів, лікарні та аптеки;

б) контактних осіб МПА: управляючий/комендант будинку МПА, голова і секретар місцевого регіонального комітету і відділення МПА.

 1. Кожен будинок МПА повинен мати мінімальне базове обладнання, що відповідає його географічному розташуванню. Слід докласти зусиль для облаштування будинку в такий спосіб, щоб гості МПА почувалися в ньому комфортно.

 2. Опис усіх вигод та комунальних послуг має оприлюднюватися в міжнародному довіднику МПА та на веб-сторінці будинку МПА.

 3. Будівлі, які не відповідають вищенаведеним критеріям, не можуть затверджуватися як будинки МПА. Якщо Національна секція вважає, що будь-який будинок МПА у її віданні перестав відповідати вищезазначеним критеріям, вони можуть зняти з нього статус офіційного будинку МПА. ПВБ також має право зняти офіційний статус будинку МПА, якщо він не відповідає стандартам, і в разі, коли Національна секція не працює належним чином.

 4. Ця Директива була прийнята 18-м Світовим конгресом МПА на його засіданні від 22 вересня 2006 року в Словенії.

 

ДИРЕКТИВА ЩОДО МІЖНАРОДНИХ КОМІСІЙ

 

1. Принцип

Основою для цієї Директиви є ст. 14 і ст. 20 Міжнародного статуту. У відповідності до ст. 14.1 Міжнародного статуту має бути п'ять постійних міжнародних комісій:

 • Міжнародна комісія із зовнішніх зв'язків (МКЗЗ)

 • Міжнародна культурна комісія (МКК)

 • Міжнародна внутрішня комісія (МВК)

 • Міжнародна професійна комісія (МПК)

 • Міжнародна соціальна комісія (МСК)

Міжнародна виконавча рада (МВР) може тимчасово призначати додаткові комісії для вирішення окремих питань. Голові такої комісії може бути дозволено брати участь у засіданнях МВР, однак без права голосу.

2. Мета міжнародних комісій

Міжнародні комісії є органами підтримки для ПВБ. У межах їх сфер роботи вони мають розробляти ідеї та надавати рекомендації для ПВБ.

3. Повноваження

Міжнародні комісії не вповноважені на прийняття рішень, і будь-якірекомендації мають затверджуватися ПВБ.

ПВБ приймає рішення щодо того, яке конкретне завдання якакомісія виконує, що не досить чітко визначено в розділі "Розподіл завдань",наведеному нижче.

Коли надаються конкретні приписи, повноваження мають фіксуватисяписьмово разом з наявними коштами. В межах таких повноважень Комісіїможуть виконувати свої завдання незалежно.

Коли необхідно зв'язатися з Національними секціями під час виконання певногоконкретного завдання, Комісії (розсилання анкет або запитів дляінформування), слід брати до уваги використання "Інформаційногобюлетеня" у Міжнародного Генерального секретаря.

 

4. Метод роботи

Головою кожної Комісії має бути член ПВБ. До складу кожної комісіївходить не менше чотирьох членів, котрі мають призначатися по-новому абояк нові члени новим вибраним ПВБ.

Кожна Комісія може збиратися раз на рік для проведення робочого засідання,яке скликається Головою Комісії. Попередньо, до прийняття остаточногоорганізаційного рішення, Голова має зв'язатися з Міжнародним скарбникомдля визначення суми витрат та їх оплати.

Про місце засідань Комісій необхідно повідомляти Національну раду(правління) Секції, де таке засідання буде проводитися.У разі суміщення завдань Комісії повинні співпрацювати і проводити спільні засідання з іншими Комісіями, якщо таке буде необхідно. ПВБ може звернутися з пропозицією про проведення спільного засідання з будь-якою Комісією для забезпечення інтенсивнішого обговорення будь-якого завдання, що потребує вирішення.

5.Звіти

Голова кожної Комісії інформує ПВБ про роботу своєї Комісії, посилаючикопії протоколів та подаючи звіти на засідання ПВБ.Комісії надають будь-які необхідні звіти для інформування організацій, вяких представлена МПА.Голови Комісій надають конференціям МВР і Світовим конгресамписьмовий звіт про свою діяльність у відповідності до ст. 12.4Міжнародних правил.

6.Розподіл завдань

6.1 Міжнародна комісія із зовнішніх зв'язків (МКЗЗ)

Завдання Міжнародної комісії із зовнішніх зв'язків включають таке:

 • листування з міжнародними організаціями, що затверджені ПВБ;

 • присутність на конференціях інших міжнародних організацій у разі необхідності;

 • відвідання центрів інших міжнародних організацій у разі необхідності;

- . порівняння й аналіз відповідної інформації для подання іншим міжнародним організаціям;

- розгляд і аналіз відповідної інформації для публікацій МПА.

6.2Міжнародна культурна комісія (МКК)

Завдання Міжнародної культурної комісії включають таке:

 • сприяння культурній діяльності;

 • міжнародні молодіжні зібрання (радники і консультанти з питань координації);

 • міжнародні навчання з питань, що не пов'язані з поліцейською роботою;

 • міжнародні змагання (пропозиції стосовно випуску, проведення і нагородження призами);

 • тематика проведення конференцій МВР та Світових конгресів;

 • координація роботи за інтересами (колекціонування, радіолюбителі, пошук партнерів за листуванням тощо).

6.3Міжнародна внутрішня комісія (МВК)

Завдання Міжнародної внутрішньої комісії включають:

 • рекомендації щодо змін і доповнень до Міжнародного статуту та правил;

 • допомога Секціям у формулюванні пропозицій;

 • рекомендації для ПВБ та Секцій стосовно поданих пропозицій;

 • аналіз національних статутів, правил і супровідних документів;

 • підготовка до подання про призупинення прав голосу (розслідування, пропозиції стосовно подання тощо);

 • розробка проектів форм та документів;

 • підготовка статистичних даних щодо членства.

6.4 Міжнародна професійна комісія (МІЖ)

Завдання Міжнародної професійної комісії включають:

 • питання стосовно поліцейського розвитку, структури та історії;

 • порівняльні огляди стосовно поліцейської роботи всерединiСекцій МПА;

 • криміногенність, кримінологія, запобігання злочинам;

 • поліцейська методика і методологія;

 • транспортні питання;

 • програма приймання на поліцейську роботу;

 • представлення МПА в міжнародних навчальних центрах;

 • стипендії МПА (пропозиції щодо планування і надання);

 • міжнародні навчання з питань поліцейської роботи.

6.5Міжнародна соціальна комісія (МСК)

Завдання Міжнародної соціальної комісії включають:

 • підтримку і координування соціальної діяльності;

 • координацію термінової та гуманітарної допомоги;

 • питання щодо приміщень МПА;

 • програми молодіжного обміну та відпочинку;

 • координацію міжнародних спортивних змагань і участь у чемпіонатах;

 • питання, пов'язані з відрядженнями.

7.Призначення членів комісій

Коли ПВБ розглядає питання призначення членів Комісій, до уваги слід брати лише особистий професіоналізм. Будь-яке призначення пов'язане лише з професійними вміннями особи, а не Секції. Для забезпечення роботи Комісій слід враховувати також знання мови та вміння перекладати. Призначення можуть здійснюватися лише після консультацій з відповідними Національними секціями та отримання їх згоди.

8. Офіцери зв'язку

Національні секції повинні призначити офіцерів зв'язку для Міжнародних комісій. Хоча такі офіцери не будуть членами Комісій, їх можуть залучати до роботи Комісії, зокрема, коли в роботі залучена їх Національна секція.

 

9. Набуття чинності

Дана Директива була прийнята Світовим конгресом у Трондхеймі (Норвегія) і набрала чинності 20 червня 2003 року після того, як була подана Раді Старійшин. Вона заміняє будь-які попередні інструкції чи постанови стосовно міжнародних комісій.

Зі змінами і доповненнями у Словенії, 22 вересня 2006 року

 

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ОФІЦЕРА ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ МКК, МПК ТА МСК

 

Оскільки характер роботі Міжнародної Культурної комісії, Міжнародної Професійної комісії і Міжнародної Соціальної комісії передбачає значний обсяг різноманітної діяльності, роль національних офіцерів зв'язку для цих комісій є дуже важливою.

Основними їх функціями є такі:

1. Сприяти і підтримувати напрями роботи МКК, МПК та МСК уНаціональній секції.

2. Заохочувати і спонукати членів МПА на регіональному рівні брати відповідальність і підтримувати проекти МКК, МПК та МСК.

3.Збирати дані та заповнювати форми річних звітів для МКК та МСК.

4. Консультуватися з МКК, МПК та МСК по будь-якому конкретному проекту, втілення і виконання якого Національна секція могла б запозичитиз досвіду інших Національних секцій.

 1. Підтримувати постійний контакт з офіцерами офісу в Національній секції, які відповідають за різні напрями роботи цих трьох Комісій.

 2. Підтримувати зв'язок з Національним Генеральним секретарем, Головою МКК, МПК або МСК відповідно та в разі потреби з іншими членами, які відповідають за реалізацію проектів в цих Комісіях.

Щоб виконувати функції щодо цих Комісій, національні офіцери зв'язку мають бути:

 1. Досвідченими членами МПА в Національній секції.

 2. Володіти знаннями про проекти, які започатковуються іншими Національними секціями, з метою підтримки і сприяння в сферах роботи МКК, МПК і МСК.

 3. Бути в національних списках адресатів для міжнародного інформаційного бюлетеня.

 4. Мати легкий доступ до інформації щодо розвитку подій та забезпечувати тісний контакт зі своєю Національною секцією.

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ МОЛОДІЖНИХ ЗБОРІВ

 

 1. Визначення

 2. Порядок подання заяви

 3. Зобов'язання

 4. Організація

 5. Фінансування

 6. Правила та практичні питання

 7. Висновки

1. Визначення

 1. Міжнародні молодіжні збори (далі - ММЗ) мають проводитись щорічно в рамках Національної секції, визнаної Організатором під час Всесвітнього конгресу або на засіданні Міжнародного виконавчого комітету.

 2. Міжнародна культурна комісія (МКК) відповідає за всі аспекти ММЗ від імені Міжнародного Постійного виконавчого бюро (ПВБ). МКК має отримувати консультації від Секції-організатора на всіх етапах, включаючи етап планування, розробки програм та завершальний етап. Після проведення заходу МКК повинна надати ПВБ звіт зі своїми рекомендаціями.

 3. Національні секції, які організують ММЗ, відповідають за всі без винятку заходи, що відносяться до Зборів. Проте, відповідальній Національній секції дозволяється доручити організацію Зборів регіону, філії або особі, яку призначить її Національне виконавче бюро.

 4. Усі учасники мають належати до однієї вікової групи, що дуже важливо з точки зору забезпечення однакового рівня підготовки учасників та можливості розробити цікаву та пізнавальну програму для всіх учасників. Вік учасників ММЗ припускається в межах від 15 до 18 років (не більше) на початок проведення ММЗ, і жодних винятків не допускається.

 5. На участь у ММЗ матимуть право діти або онуки нинішніх членів МПА. У Реєстраційному формулярі має бути зазначений членський номер батька кандидата або його діда, які є членами МПА.

 6. Відповідно до цілей нашої Асоціації учасниками ММЗ можуть бути особи незалежно від їхньої статі, раси, кольору шкіри, мови або релігії.

2. Порядок подання заяви

 1. Національні секції, які бажають організувати ММЗ, повинні направити письмову заяву до Міжнародного Генерального секретаря не пізніше, ніж за 90 днів до початку Всесвітнього конгресу або засідання Міжнародного виконавчого комітету (МВК). Санкцію МВК потрібно одержати щонайменше за рік до початку запропонованих Зборів.

 2. Міжнародний Генеральний секретар повинен подати цю заяву до ПВБ, і якщо вона буде прийнята, представити її як пропозицію від ПВБ на наступному Всесвітньому конгресі або на засіданні МВК.

 1. Інформація щодо Зборів має бути опублікована Секцією-організатором в „Інтернешнл Ньюзлеттер" щонайменше за дев'ять місяців до відкриття Зборів.

 2. Національні секції, які були затверджені як Секції-організатори, повинні заздалегідь надіслати запрошення учасникам усіх Секцій. У запрошенні визначається максимальна кількість учасників, виділена на Секцію, і максимальна кількість учасників Зборів.

 3. Заявник має заповнити реєстраційний формуляр; він може також додати до заяви письмову інформацію про себе.

2.6. Реєстраційний формуляр має включати згоду батьків і зобов'язання заявника. Секція заявника має надати повну інформацію щодо умов участі як батькам, так і заявникам перед тим, як документ буде підписано заявниками і батьками.

2.7. Якщо Секція отримає більше заяв, ніж було визначено для цієї Секції, то вона повинна сама зробити остаточний вибір, беручи до уваги високі вимоги до заявника, який представлятиме Секцію.

 1. Секція заявника у реєстраційному формулярі повинна підтвердити, що батько/ мати/ дід/ бабуся заявника є дійсним членом Асоціації, і що заявник має належну репутацію. Національний виконавчий орган Секції заявника має подати реєстраційний формуляр до Секції-організатора щонайменше за три місяці до відкриття Зборів.

 2. Коли номінація закінчується, Секція-Організатор повинна опублікувати повідомлення про це в „Інтернешнл Ньюзлеттер".

3. Зобов'язання

Зобов'язання Національних Секцій щодо організації ММЗ можуть змінюватися. Характер Зборів і організація можуть відрізнятись у різних Секціях. Проте, є основні принципи, яких потрібно дотримуватись.

 1. Програми ММЗ повинні відповідати духу інтернаціоналізму та меті Міжнародної поліцейської асоціації.

 2. ММЗ повинні давати учасникам поглиблені знання природи, культури, історії, соціального та сімейного життя приймаючої країни. Секція-Організатор має продумати внесення такої теми, яка б заохотила її обговорення і порівняння з іншими Секціями.

 3. Для молодих людей, які беруть участь у Зборах, вони мають бути не тільки дуже приємним відпочинком, а й суттєвою складовою у прагненні нашої Асоціації встановити контакти через кордони і досягти взаєморозуміння і дружніх відносин з представниками інших країн. Таким чином, з метою досягнення цієї мети, програма включатиме заняття в навчальних групах для проведення різноманітних дискусій.

3.4. Наприкінці Зборів учасники ММЗ повинні підготувати письмовий звіт, копія якого буде направлена Секцією-Організатором до МКК та до всіх Секцій-учасниць. Тому важливо, щоб із самого початку Зборів учасники були поінформовані про необхідність робити записи, які стануть основою для письмового звіту.

3.5. У дискусіях на теми, що стосуються політики, учасники повинні виявляти надзвичайну стриманість і витримку. Найбільше значення має принцип порозуміння і поваги до думки інших учасників.

 

4. Організація

 1. Підготовка і проведення такого заходу як Збори, вимагає ретельного планування для того, щоб вони стали значущою подією для молодих учасників.

 2. Місце проведення Зборів повинне дуже ретельно вибиратися, щоб учасники справді отримали цінний досвід під час свого візиту і короткого ознайомлення з історією, культурою і соціальним життям приймаючої країни.

 3. Зважаючи на шкільну програму, ММЗ треба проводити під час основних шкільних канікул, і їхня тривалість має становити чотирнадцять днів.

 4. ММЗ повинне складатися як мінімум з тридцяти учасників. Не рекомендується набирати їх більше п’ятдесяти . Після консультації з МКК, кількість учасників може бути збільшена, враховуючи наявні умови приймаючої країни.

4.5. Бажано, щоб учасники ММЗ знали одну з офіційних мов Асоціації (англійську, французьку або німецьку).

4.6. Секція-організатор повинна забезпечити присутність декількох дорослих осіб, які будуть відповідати за учасників під час їх перебування на Зборах.

4.7. Бажано також, щоб молоді люди, обрані від Секції - організатора, мали досвід участі у попередніх Зборах молоді й допомагали у плануванні та роботі Зборів. Вони можуть ефективно сприяти успішному проведенню Зборів.

5.Фінансування

5.1. Основний принцип його полягає в тому, що учасники сплачують за участь у Зборах.

5.2.ПВБ, за рекомендацією МКК, повинне надати субсидію Секції-організатору за кожного учасника ММЗ.

5.3. Щоб отримати таку субсидію, Секція-організатор повинна подати до Міжнародної скарбниці прізвища і дані учасників ММЗ.

5.4. Секція-організатор має зробити все можливе для обмеження витрат заради учасників, з тим, щоб якомога більше молодих людей могли взяти участь у Зборах.

5.5. Учасники самостійно сплачують дорожні витрати. Проте,
Національні секції мають право фінансувати дорожні витрати і будь-які інші витрати, пов'язані з участю молодих людей у ММЗ.

5.6. Секція-організатор має право компенсувати частину або усі витрати, пов'язані з участю у Зборах відповідно до своїх фінансових можливостей. Така фінансова підтримка не повинна пов'язуватися з жодними зобов'язаннями щодо участі з боку учасників.

6. Правила та практичні питання

6.1. Секція-організатор повинна скласти письмові правила проведення Зборів. Ці правила можуть відрізнятися в різних Секціях, але всі вони повинні включати суттєві елементи рекомендацій і чітко виражену заборону на алкоголь та заборонені наркотики.

 1. Копії правил разом із запрошенням мають бути надіслані молодим людям, які збираються взяти участь у ММЗ, а також Міжнародному Генеральному секретареві МКК.

 2. Секція-організатор отримає страховий поліс від нещасних випадків, збитків, руйнування і відповідальності перед третьою стороною для кожних Зборів. Це робиться з метою запобігання можливим претензіям до Секції-організатора і членів її організаційного комітету з боку учасників і членів громадськості. Ця страховка додається до медичної страховки та страховки під час подорожі, оформлених кожним учасником.

6.4. Під час Зборів учасникам у разі необхідності повинна надаватися медична допомога.

6.5. Адреса і телефонний номер, за якими під час проведення ММЗ можна знайти молодих людей - учасників Зборів, будуть надані самому учасникові і його батькам перед початком ММЗ.

7. Висновки

Передбачається, що ці рекомендації стосовно проведення ММЗ, є керівними принципами для Секцій-організаторів, і відображають філософію та дух Міжнародної поліцейської асоціації. Для одержання консультації або допомоги, якщо це необхідно у зв'язку з організацією ММЗ, Секції-організатори можуть звертатися до Комісії з питань культури з метою підтримки високого стандарту підготовки та виконання. Реєстраційні Формуляри форм згоди батьків можна отримати у вашого Генерального секретаря (або МЦУ).

XIVЖС, Люксембург, 1994 рік

Виправлено: 28 МВК, Греція, 1998, набирає чинності з 1.1.2000

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПРИЗ МПА

 

 1. Всесвітнім Поліцейським призом МПА може нагороджуватись будь-яка особа або організація за виняткові послуги, надані поліцейській службі або МПА.

 2. Приз затверджено у розмірі 10 000 швейцарських франків.

 3. Приз видається разом із сертифікатом (англійською мовою), та відповідним кубком, тарілкою, жетоном або чимось подібним, які матимуть логотип МПА.

 4. Кандидатів можуть висувати секції або окремі особи.

 5. Повна інформація щодо претендента має бути надана у письмовому вигляді Міжнародному Генеральному секретареві не пізніше останнього дня лютого для розгляду на цей рік, і до цього мають додаватися документи і матеріали, які вважатимуться за необхідні.

6. Усі представлені документи будуть передані у відповідну Міжнародну комісію для опрацювання. Комісія, у свою чергу, передасть свої рекомендації у ПВБ, а ПВБ виноситиме остаточне рішення.

7. Приз буде присуджуватися максимально один раз на рік. Усі присуджені призи, офіційно оголошуватимуться на Всесвітньому конгресі МПА або на конференції МВК і видаватимуться відразу або в інший час та у місці, яке вирішить ПВБ.

Виправлено: Збори ПВБ, Стамбул, Туреччина, липень 2006р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ НАГОРОДЖЕННЯ СТИПЕНДІЄЮ ІМЕНІ АРТУРА ТРОУПА

 

 1. З метою підтримки професійного навчання і як доповнення до підвищення кваліфікації, ПВБ щорічно передбачає нагородження десятьма стипендіями імені Артура Троупа, розподіляючи їх за принципом, що передбачає мінімум одну стипендію на кожний континент.

 2. Кожна Стипендія складатиметься з гранта в розмірі не більше З 000 швейцарських франків, тобто для використання для семінару в Міжнародному конференц - центрі "ІВZGIMBORN" або у подібному закладі, і повинна включати дорожні витрати.

 3. Стипендія буде присуджуватиметься членам МПА, які працюють у поліції, але переважно вона передбачається для молодих членів молодшого складу, які, як правило, не можуть скористатися курсами, що фінансує поліцейська служба.

 4. Заявник має бути членом МПА протягом не менше одного року.

 5. Член МПА повинен подати заповнену заяву, вказавши причини, за якими МПА має надати стипендію. Заповнена заява повинна пройти оформлення в Національній секції заявника, яка має дати письмову заяву-підтвердження Міжнародному Генеральному секретарю (МЦУ) і направити її з додатками.

 6. Кінцева дата приймання заяв МЦУ - ЗО вересня.

 7. Стипендію належить використати в період з 1 січня до 31 грудня наступного року після надання стипендії. Подовження строку можливе лише за винятком обставин.

8. Заявників на отримання стипендії попередньо буде обиратиМіжнародна професійна комісія (МПК). Голова МПК подаватиме на розгляд до ПВБ до десяти пропозицій.

9. Рішення ПВБ є остаточним і обговоренню не підлягає.

 1. Міжнародний Генеральний секретар у письмовій формі буде повідомляти про результати підготовки кандидатів їхні Секції. Ця інформація також буде розповсюджуватися у „Інтернешнл Ньюзлеттер" та у виданні МЦУ. Обраний заявник погоджується на те, що інформація щодо нього буде опублікована у колах МПА.

 2. Після присудження стипендії, заявникові буде виплачено грант від Міжнародної скарбниці на підставі письмової заяви на ім'я Міжнародного Генерального секретаря (МЦУ) після закінчення навчального семінару.

12. Обрані переможці на отримання стипендії після закінченняобраного ними семінару (семінарів) писатимуть звіт на адресу ПВБ,вони погоджуються на те, що їхні звіти (звіт) будуть опубліковані вколах МПА.

 1. Кожній Секції дозволено щороку подавати заяви. Якщо загальна кількість кандидатів менша за передбачену, МПК може запропонувати надання більше одного гранта на секцію.

 2. Переможці на отримання стипендії не мають права на подання повторної заяви протягом п'яти років.

(Виправлено: 2005 рік) (Виправлено: 2007 рік)

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТІВ МПА. МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ

ЗМАГАННЯ МПА

 

Чемпіонати МПА мають бути організовані відповідно до Керівних принципів щодо проведення Міжнародних спортивних змагань. Нижче наведені правила їх проведення:

1. Міжнародні чемпіонати можуть проводитись з багатьох видів спорту: футболу,баскетболу, волейболу, лижного спорту, стрільби таінших.

 1. Назва чемпіонату повинна починатися словами: „Чемпіонат МПА з … "

 2. Чемпіонат повинен проводитись під егідою Національної секції-організатора.

 1. Секція-організатор повинна запросити усі Національні секції до участі у чемпіонаті.

 2. Запрошення належить розіслати щонайменше за шість місяців до початку чемпіонату.

 3. Насамперед запрошення необхідно надіслати Голові МСК і Міжнародному скарбнику.

 1. За розміщення учасників та інші зручності й обладнання відповідає Секція-організатор.

 2. Чемпіонат повинен проходити з дотриманням Міжнародних правил проведення спортивних заходів.

 3. Секції-учасники мають забезпечити одного суддю, за можливості, члена МПА.

 1. Секції, які не беруть участі у чемпіонаті, можуть також надіслати суддів.

 2. Секції-учасниці несуть відповідальність за власні фінансові витрати.

 1. За склад команд-учасників відповідають Національні секції, за умови, що гравці є членами МПА і власниками дійсних членських квітків.

 2. Секції-учасниці повинні забезпечити свої команди й офіційних осіб-учасників відповідною персональною страховкою.

 3. Приймаюча Секція не буде нести відповідальності за будь-який нещасний випадок або травму, що станеться під час ігор.

 4. Секція-організатор відповідатиме за призи та медалі.

16.Остаточна організація ігор залежатиме від кількості Секцій-учасниць.

26МВК, Відень, 1995 рік. Виправлено: ЗО МВК, Рено, 2001 рік.

 

 

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ МПА

 

МПА зобов'язується розвивати міжнародні спортивні змагання з усіх видів спорту (Міжнародний статут, ст. 2.2с). Крім того, будуть застосовуватися керівні принципи проведення Міжнародних спортивних змагань, які викладені нижче:

1. Плануючи проведення Міжнародних спортивних змагань,Національний виконавчий комітет перед опублікуванням інформаціїпро змагання повинен повідомити ПВБ щонайменше за рік до їхпочатку про вид, масштаб і фінансування проекту.

2.МСК надішле проект на розгляд Голові МСК і Міжнародному скарбнику.

3. Голова МСК і Міжнародний скарбник, зробивши необхіднізапити, підготують для розгляду ПВБ письмовий звіт зі своїмирекомендаціями чи зауваженнями.

 1. Якщо ПВБ не має жодних зауважень щодо проекту, то Національна секція повинна надіслати запрошення усім Національним секціям МПА щонайменше за один рік до проведення змагань.

 2. Перед тим, як надіслати запрошення на спортивні змагання, Секція-організатор має надіслати запрошення Голові МСК і Міжнародному скарбнику для інформування.

 3. Запрошення на змагання повинне містити таку інформацію:

(а)Участь у змаганнях беруть тільки члени МПА.

(б) Прізвище Голови Організаційного комітету.

(в) Дата і місце проведення змагань.

(г) Програма змагань.

(д) Вид(и) зарезервованого/ наявного розміщення.

(є) Детальна інформація про підприємства громадського харчування.

(є) Інша інформація стосовно характеру змагань.

(ж) Апеляційне журі.

7.Участь у спортивних змаганнях МПА обмежена: лише нинішнічлени МПА можуть брати участь у змаганнях. До усіх заяв научасть у змаганнях повинні додаватися фотокопії членського квітказ печаткою поточного року.

8. Список усіх учасників змагань має бути направлений ГоловіМСК.

9.Секція-організатор повідомляє ПВБ про будь-які зміниу програмі.

 1. Скарги розглядатимуться в Апеляційному журі.

 2. Рішення Апеляційного журі будуть остаточними.

 1. Секція-організатор повинна підтвердити ПВБ, що змагання фінансуються самостійно і належним чином застраховані.

 1. Спортивні заходи, які проводяться між двома Секціями, не вважатимуться Міжнародними спортивними змаганнями МПА, але про їх організацію належить повідомити ПВБ.

26 МВК, Відень, 1995 рік. Виправлено МВК, Вена, 2001 рік

 

 

ФОРМА З ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДОМІЖНАРОДНИХ ПОЇЗДОК(КЕРІВНІ

ПРИНЦИПИ)

 

1. Форму для поїздки належить заповнювати групам або особам,які розраховують на отримання допомоги від Секцій, які вонипланують відвідати. Немає потреби заповнювати цю форму, якщо вже налагоджені особисті контакти, а саме: відбуваються регулярні візити в рамках обміну групами, відвідування друзів тощо.

2.Повідомлення про поїздки мають надаватися заздалегідь:

Групові поїздки –повідомлення - щонайменше за 3 місяці.

Індивідуальні поїздки – повідомлення - щонайменше за 1 місяць.

Це мінімальні терміни. Чим раніше ви зможете повідомити про поїздку, тим більша вірогідність надання допомоги, якої ви потребуєте.

3.Ви повинні чітко визначити приблизний маршрут і свої вимоги.

 1. Заповнюйте окрему форму для кожної країни (Секції МПА), яку ви відвідуєте.

 2. Форму можна надсилати поштою або електронною поштою на адресу приймаючої Секції. Електронні адреси усіх Секцій можна знайти на міжнародному вебсайті: www.іра-іас.огg.

 3. Необхідно представити підтвердження членства в МПА. Можна додати копію членського квитка МПА, або ваша Секція може підтвердити ваше членство, заповнивши підтвердження в нижній частині форми. Якщо форма-підтвердження надсилається з офіційної електронної адреси Секції, це має визнаватися достатнім підтвердженням.

 4. Не очікуйте, що приймаюча Секція візьме на себе будь-які фінансові зобов'язання у зв'язку із вашим відвідуванням. Інформація щодо розміщення тощо, буде надіслана вам, і таким чином ви безпосередньо зможете зробити будь-які резервації.

8. Запитуючи про умови розміщення і харчування, будьте поступливими, а після поїздки, будь ласка, висловіть свою вдячність.

NB: Ці керівні принципи не належать до заходів, які проводяться у зв'язку з надзвичайною ситуацією (наприклад, медичні потреби).

Форми для міжнародних поїздок можна отримати на усіх мовах у вашого Генерального секретаря (або МЦУ).

XVIIIВсесвітній конгрес, Словенія, 2006 рік

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОЛОДІЖНОГО ОБМІНУ -ВІДПОЧИНКУ

1. Вступ

На Міжнародну Соціальну комісію покладена відповідальність координування молодіжного обміну/ відпочинку на міжнародному рівні. Для успішного досягнення цієї мети на професійному рівні, необхідно затвердити всеохоплюючий звід правил і положень для сприяння тим, хто здійснює цей проект.

МСК розглянув цей аспект роботи МПА перед тим, як скласти проект початкового документа, який було представлено на Всесвітній конгрес у Парижі у червні 1985 року. Тим часом, Секції мали можливість представити свої ідеї і пропозиції, а також Національні положення і Директиви (у разі наявності).

2. Назва

 1. Програма матиме назву „Молодіжний обмін" і обслуговуватиме дітей членів МПА (дали -„молоді люди" („молода особа").

 2. Термін „відпочинок" буде стосуватись обміну між сім'ями членів МПА з метою відпочинку молодих людей рекомендованого для „Молодіжного обміну" віку.

3. Визначення

3.1 Молодіжний обмін - це обмін дітьми або приймання дітей із сімей членів МПА як у межах Національної секції, так і між Секціями, що дає можливість молодим людям дізнатись про іншу культуру і в той же час виключає „культурний шок".

3.2. Проект здійснюється МПА та батьками - членами МПА в інтересах своїх дітей.

4. Мета та завдання

4.1. Надати молодим людям можливість підвищити свій освітній та культурний рівень у безпечному сімейному колі.

 1. Надати можливість учневі/студенту вдосконалювати знання іноземної мови.

 2. Можливість отримати задоволення бути прийнятими в сім'ю члена МПА іншої Секції (або регіону у випадку внутрішнього обміну) і, таким чином, перейматись відчуттям вдячності і товариськості.

 3. Можливість, завдяки якій молоді люди можуть розширити свої знання про приймаючу країну, її історію, географію і соціальні аспекти життя.

5. Службовець, відповідальний за молодіжний обмін

5.1. Національна секція повинна призначити службовця, відповідального за Молодіжний обмін (обмін дітей) або, як альтернатива, розділити відповідальність за сприяння цій програмі з обраним службовцем.

 1. Службовець, відповідальний за Молодіжний обмін, повинен зробити доступною інформацію щодо програми для всіх членів МПА.

 2. Він повинен дослідити можливість обміну на взаємній основі з іншими Національними секціями. Заохотити сім'ї до участі у програмі обміну і бути готовими прийняти молодих людей, навіть якщо їх у свою чергу не зможуть прийняти.

 3. Встановити перший контакт із Секцією, яка заявила про намір прийняти відвідувачів.

5.5. Довести до відома молодих відвідувачів умови проекту, особливо зобов'язання, які стосуються заявника.

 1. Гарантувати, що сім'я молодого відвідувача надасть кошти, необхідні для зворотної подорожі, а також достатню суму кишенькових грошей на період обміну.

 2. Повідомити молодих відвідувачів та їхніх батьків про всі конкретні побажання або інструкції приймаючої сім'ї.

6.Учасники

Учасниками молодіжного обміну є дві основні сторони: сторона-відвідувач і приймаюча сторона.

6.1.Сторона-відвідувач

(а)Молода особа, яка відвідує іноземну Секцію (або інший регіон в межах своєї Секції).

(б)Батьки цієї молодої особи.

6.2.Приймаюча сторона

(а) Молода особа, яка прийматиме відвідувача одного з ним віку.

(б)Батьки, які прийматимуть відвідувача.

6.3.Для забезпечення обміну, приємного для всіх учасників, як для молодої особи-відвідувача, тобто реципієнта, і його батьків, так і для приймаючої молодої особи і його батьків, кожній стороні треба добре розуміти свої ролі.

7. Молода особа-відвідувач

 1. Повинна мати батька або матір - члена МПА.

 2. Вік відвідувача має становити від 15 до 19 років, або якщо відвідувач є студентом, його вік не повинен перевищувати 22 роки. Якщо вік заявника менше 15 років, то „обмін з метою відпочинку" - це справа його батьків.

7.3. Молода особа-відвідувач повинна зважати на побажання приймаючої сім'ї, особливо стосовно речей, які шкодять його загальному благополуччю і здоров'ю - алкоголь, паління, наркотики, секс.

7.4.Керівні принципи на кожний день для молодого відвідувача:

 • повідомляти приймаючу сім'ю щоразу, коли збирається вийти з дому.

 • інформувати хазяїв про місце свого перебування.

 • повідомляти приблизний час повернення додому ввечері.

 • завчасно питати дозволу у хазяїв дому на поїздку на далеку відстань.

 • не користуватися телефоном у домі хазяїв без їхнього дозволу.

 • запрошувати гостей у дім тільки з дозволу хазяїв.

 • не вживати алкоголю без дозволу батьків, і тільки у разі, якщо алкоголь подають за присутності приймаючої сім'ї або у подібній ситуації.

- вживати наркотики заборонено.

- керувати будь-якими автотранспортними засобами заборонено.

- курити в помешканні в місцях, де не палять, не дозволяється.

- користуватися побутовою технікою в домі з дозволу приймаючої сім'ї.

- використовувати кишенькові гроші на додаткове харчування і розваги.

8. Батьки молодого відвідувача

8.1. Батько/ мати молодого відвідувача, що є членом МПА і пропонує скористатися гостинністю сім'ї члена МПА на міжнародному рівні, або в межах своєї Секції, за можливості, повинен заздалегідь зробити заяву на ім'я національного співробітника, відповідального за Молодіжний Обмін, в ідеалі – за один рік наперед.

 1. У випадку, якщо обмін організовано безпосередньо запропонованою приймаючою сім'єю, де батьки вже приятелюють або були представлені спільними друзями, батьки зобов'язані повідомити свого співробітника, відповідального за Молодіжний Обмін.

 2. Усі дорожні витрати молодої особи від його дому до місця призначення і повернення сплачуються його батьками.

 3. У разі необхідності подорожувати з пересадками, якщо молода особа перебуває транзитом в аеропорту за маршрутом (і якщо у цьому пункті бажана допомога для убезпечення молодої особи), його батьки повинні попросити таку допомогу у місцевої МПА.

8.5. Здійснити страхування подорожі, яке включає медичну страховку, страхування особистих грошей, багажу у разі його втрати тощо.

 1. Повідомити приймаючу сім'ю про хронічні захворювання або рекомендації щодо лікування.

 2. Повідомити приймаючу сім'ю про правила сім'ї заявника.

 3. Надати молодій особі достатню кількість кишенькових грошей, щоб вистачило на весь час перебування за обміном.

 4. Бути готовим прийняти дитину з іншої сім'ї на взаємній основі.

9. Приймаюча молода особа

9.1. Молода особа, чиї батьки приймають гостя, повинна скористатися такою можливістю для отримання деяких знань про країну молодої особи-відвідувача, і таким чином посилити бажання відвідати дім свого гостя.

9.2. Приймаюча молода особа повинна зважати на умови, повідомлені батьками молодої особи-відвідувача.

10. Приймаючі батьки

10.1. Приймаючі батьки повинні надати молодій особі-відвідувачу повний пансіон (розміщення та харчування), загальну турботу, підтримку та нагляд.

 1. З самого початку відвідувач має бути ознайомленим з домашніми правилами поведінки.

 2. Якщо умови, сформульовані батьками молодої особи-відвідувача, були повідомлені приймаючій сім'ї до обміну, то молоду особу з самого початку слід оцінювати відповідно до них.

 3. Проблеми, пов'язані з порушенням керівних принципів, зазначених у пункті 7.4., повинні вирішуватися одразу, як тільки-но таке порушення мало б місце. Якщо справа є достатньо серйозною, і йдеться про передчасне повернення відвідувача додому (наприклад, у зв'язку із вживанням наркотиків), приймаюча сім'я повинна повідомити свою Секцію МПА через співробітника, відповідального за Молодіжний Обмін.

11.Заявки

11.1. Усі питання з приводу Молодіжного Обміну повинні міститись у затвердженому формулярі заяви, яку надсилає співробітник, відповідальний за Молодіжний Обмін.

11.2.Прохання з приводу надання гостинності мають робитися завчасно. В ідеалі їх треба робити за один рік до обміну, що планується.

11.3.Загальна інформація, а саме, інтереси і хобі молодої особи, яка просить про обмін, повинна надаватися одночасно зі здійсненням бронювання.

12. Зобов'язання

 1. При тому, що задіяні Секції застосовуватимуть структуру МПА і унікальні додаткові послуги, зобов'язання лежать на сторонах, які беруть участь в обміні.

Молодіжний Обмін - це проект, який здійснюють батьки-члени МПА разом зі службовцем, відповідальним за Молодіжний Обмін, з метою надання некомерційних послуг синам і дочкам членів МПА.

Висновок: Цей документ призначається для допомоги членам МПА, які бажають взяти участь у Молодіжному Обміні і, отже, повинен відповідно тлумачитись.

XII Всесвітній Конгрес, Роттердам, 1988 рік. Виправлено: Брісбен, 1996 рік.

Четверг, 26 Сентябрь 2013 17:56

МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА МПА

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

1. Основні принципи

НАЦІОНАЛЬНІ СЕКЦІЇ

2. Членство
3. Статути
4. Адміністративне управління і структура
5. Призупинення роботи Секції (позбавлення права голосу)
6. Захист емблем
7. Членські квитки
8. Представлення
9. Спостерігачі

МІЖНАРОДНА ВИКОНАВЧА РАДА (МВР)

10. Засідання
11. Втрата права голосу
12. Порядок денний
13. Головування
14. Ведення засідань

ПОСТІЙНЕ ВИКОНАВЧЕ БЮРО (ПВБ)

15. Вибори бюро
16. Радник
17. Внутрішні аудитори
18. Голова і заступники (заміщення)
19. Міжнародний адміністративний центр (МАЦ)

ІНШІ РЕГУЛЯТИВНІ ПРАВИЛА

20. Бізнесові підприємства
21. Внутрішні справи
22. Перегляд Правил і Директив
23. Набуття чинності

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Стаття 1 - Основні принципи
Основою Міжнародних правил є стаття 20 Міжнародного статуту.

НАЦІОНАЛЬНІ СЕКЦІЇ

Стаття 2 - Членство
1. Існують такі категорії і умови членства в Асоціації:
а) Звичайне членство
Кожна Секція повинна сама визначати, хто має вважатися таким, що належить до поліцейської служби, а хто може прийматися як член Асоціації. Секція також може обмежити зарахування цивільних осіб та приймати у члени лише офіцерів поліції. Про умови членства та будь-які зміни і доповнення, внесені до них, слід повідомляти ПВБ (Постійне виконавче бюро).
Співробітники поліцейських служб, які не є членами МПА і які переїхали на проживання до іншої країни, можуть бути прийняті до Асоціації як члени, якщо вони задовольняють умови членства тієї країни. Якщо вони вже є членами МПА, то можуть зберігати своє членство у своїй колишній Секції або перевести його в Секцію нової країни їхнього проживання. Це також поширюється на співробітників поліцейських служб, що працюють у відрядженні в іншій країні.
б) Іноземне асоційоване членство.
Члени поліцейської служби в країні, де нема Секції МПА, можуть набувати членство в діючих Секціях на умовах іноземного асоційованого членства. У разі відкриття Секції в цій країні таке членство припиняється.
в) Особливе членство
Секції можуть дозволяти членство в МПА удівцям чи вдовам поліцейських на умовах особливого (виняткового) членства. Членство на особливих умовах надає ті ж самі права й обов'язки, що і в разі звичайного членства. Однак, таке членство не дає права на створення будь-якого керуючого офісу.

Стаття 3 - Статути
1. Статути Секцій слід подавати до ПВБ однією з офіційних робочих мов відразу після того, як вони були ухвалені, або до них внесено зміни чи доповнення.
2. Розбіжності (невідповідності) в національних і міжнародних статутах, викликані національним законодавством, мають розглядатися МВР 
(Міжнародною виконавчою радою). Вони не повинні ставити під сумнів основні принципи, визначені в частині А Міжнародного статуту.

Стаття 4 - Адміністративне управління і структура
1. Географічно Секції можуть розподілятися на регіональні групи, якщо такий поділ найкраще задовольняє інтереси членства і належного управління.
2. Такі регіональні групи мають обмежувати свою діяльність своїми відповідними регіонами. Вони не можуть бути незалежними, і стосовно Асоціації їх може представляти лише Національний виконавчий комітет.
3. Ні Секція, ні регіональна група не можуть брати на себе чи на Асоціацію зобов'язання щодо набрання членства в будь-якій іншій організації без попередньої згоди на це МВР.
4. Робочі групи або інші спеціальні групи за інтересами навіть у разі членства в міжнародній організації, можуть звертатися з питаннями лише через свої Секції.
5. Секції можуть відкривати представництва МПА в своїх країнах у відповідності до положень Директиви про представництва МПА.

Стаття 5 - Призупинення роботи Секції (позбавлення права голосу)
1. МВР може призупинити роботу Секції у таких випадках: 
а) у разі порушення Міжнародного статуту, правил чи директив; 
б) коли зовнішні обставини перешкоджають Секції виконувати її статутну діяльність у близькому майбутньому, зокрема, коли національне законодавство стоїть на заваді впровадження основних принципів, визначених у Міжнародному статуті; 
в) коли Секція не сплатила своїх міжнародних внесків за два роки і не виконує своїх фінансових зобов'язань після того, як одержала листа щодо необхідності такого виконання від Міжнародної скарбниці, 
г) коли Секція не подає жодних повідомлень про стан роботи або іншу інформацію, яку вимагало ПВБ протягом двох років, 
д) коли кількість членів Секції знижується менше мінімального рівня у 50 членів, як це передбачено Директивою про відкриття і прийняття в члени національних секцій; 
е) якщо сама Секція звертається з таким проханням. Пояснення причини такого звертання не вимагається.
2. За рекомендацією ПВБ Міжнародна виконавча рада може призначити певну Секцію представляти інтереси тієї Секції, робота якої була призупинена (однак, без права голосувати від її імені), а також сприяти пошуку шляхів для відміни дії заходів про призупинення.
3. У разі виняткових обставин ПВБ може дати розпорядження про термінове призупинення роботи Секції, якщо стан справ вважається таким, що суперечить Міжнародному статуту, і рішення не може чекати до наступного засідання МВР. За таких обставин ПВБ має негайно призначити іншу Секцію представляти інтереси Секції, робота якої була призупинена, як це передбачено в Міжнародних правилах, (ст. 5.2).
4. Коли робота Секції призупинена, права голосу втрачаються. Можна лише відряджати спостерігачів на світові конгреси МПА та конференції МВР, однак, їхні витрати на відрядження не компенсуватимуться.
5. Члени Секції, право голосу якої призупинено, продовжують вважатися членами МПА серед інших Секцій, що допущені до подій, і користуються такою ж увагою навіть тоді, коли їхній членський квиток не має позначки про чинність.
6. На міжнародні позиції чи членство в міжнародних комісіях, які мають члени Секції, право голосу якої було призупинено, це не впливає.
7. Секції, право голосу яких було призупинено, одержуватимуть інформацію, циркуляри і таке інше за умови, що їх НВК продовжують працювати.
8. Кожен випадок призупинення права голосу має аналізуватися на наступному засіданні МВР. З цією метою Секція, призначена представляти інтереси Секції, що позбавлена права голосу, має подавати звіт. Якщо причина призупинення права голосу не усунена, МВР може продовжити період позбавлення права голосу або розглядати питання виключення з членства такої Секції у відповідності до Міжнародного статуту (ст. 9).
9. Відміна дії заходу щодо позбавлення права голосу може здійснюватися лише за рішенням МВР.
10. Якщо заходи щодо позбавлення права голосу мають бути зняті, МВР за рекомендацією ПВБ повинна спочатку вирішити питання сплати будь-яких боргів щодо внесків, які мають бути сплачені Секцією, роботу котрої було призупинено.

Стаття 6 - Захист емблем
1. Емблеми МПА не повинні використовуватися з комерційною метою.
2. Секції можуть уповноважувати свої регіональні групи та їх членів на
використання емблем лише за чітко виражених вище умов. У разі використання будь-якої з емблем слід відповідним чином показати знак про захист авторського права.
3. Будь-які зміни, внесені до емблем, призводять до ризику порушення закону про захист авторського права і, отже, не дозволяються. Зразки двох захищених форм зберігаються у Генерального секретаря МПА.

Стаття 7 - Членські квитки
1. Існують два види членських квитків:
а) На блакитній тканинній основі, куди можна вклеювати щорічні марки; 
б) Квиток за типом кредитної картки, який дійсний лише протягом одного року.
Кожна Секція сама вирішує, який тип членського квитка вона використовуватиме.
2. Лише такі стандартні міжнародні членські квитки МПА, які чинні протягом поточного року, є доказом членства в Асоціації.
3. Відповідальність за друк членських квитків на блакитній тканинній основі покладено на Міжнародного скарбника. У нього секції замовляють свої членські квитки і щорічні марки.
Міжнародне казначейство зобов'язане забезпечувати шаблон членських квитків за типом кредитних карток у готовій друкованій формі. За друк карток відповідає Секція, яка використовує такі квитки.
4. У членських квитках має вказуватися прізвище/ім'я члена, секція, номер набуття членства та рік вступу до МПА, і це повинно подаватися однією з офіційних робочих мов. На зворотному боці квитка може бути вміщена інша інформація, яку вимагає Секція.
5. Членські квитки залишаються власністю секції, яка замовила їх випуск.
6. Членські квитки МПА, які втратили чинність у поточному році, можуть зберігатися і повертатися в Секцію, яка замовила їх випуск, за умови, що вони були не чинними принаймні протягом року. Це не стосується членів Секцій, право голосу яких було призупинено (дивись Міжнародні правила (ст. 5.5).

Стаття 8 - Представлення
1. Національний президент має представляти Секцію в МВР як делегат МВР і бути представником під час голосування на Світових конгресах МПА та конференціях МВР.
2. Як делегат МВР національний президент може бути представлений на Світових конгресах МВР та конференціях МВР у відповідності до Міжнародних правил (ст. 10.4).

Стаття 9 - Спостерігачі
Кожна Секція може відряджати на Світові конгреси МПА та конференції МВР не більше двох спостерігачів за свій власний рахунок.

МІЖНАРОДНА ВИКОНАВЧА РАДА (МВР)

Стаття 10 - Засідання Ради
1. Делегат від кожної Секції, окрім Секції, що позбавлена права голосу у відповідності до Міжнародного статуту (ст. 8), запрошується для участі в роботі Світових конгресів МПА та конференцій МВР за рахунок Асоціації.
2. Прізвища та адреси делегатів і спостерігачів від кожної Секції мають повідомлятися Генеральному секретарю МПА принаймні за 90 днів до початку роботи Світового конгресу МІІА чи конференції МВР.
3. У разі, коли імена і адреси делегатів або будь-яких спостерігачів не будуть відомі попередньо за 90 днів до початку роботи Світового конгресу МПА або конференції МВР, слід повідомити про кількість осіб, що мають намір брати участь у роботі, до кінцевого терміну, визначеного в Міжнародних правилах (ст. 10.2). Пізніше імена та адреси мають надаватися Генеральному секретарю МПА попередньо до початку засідання.
4. Якщо делегатом є не національний президент, як це визначено в Міжнародних правилах (ст. 8), то заявки на участь є чинними лише за підписом президента і генерального секретаря Секції.
5. У разі, коли певна Секція бажає, щоб на Світовому конгресі МПА або конференції МВР її представляла інша Секція, вона повинна надіслати Генеральному секретарю МПА письмове повідомлення про це принаймні за 90 днів до початку засідання. Як альтернатива повідомлення може вручатися у будь-який час попередньо до початку засідання у разі, коли Секція, що буде представлена іншою, вже зареєструвалася для роботи в засіданні у відповідності до Міжнародних правил (ст. 10.2). У будь-якому разі повідомлення буде чинним лише коли воно заповнене на відповідному бланку і підписано президентом та генеральним секретарем Секції. Форма має також містити письмову згоду президента Секції, призначеного виступати повноважним представником.
Повноваження чинні для усіх голосувань і виборів на світових конгресах МПА та конференціях МВР і не можуть бути обмеженими. Кожен делегат може представляти не більше однієї іншої Секції.
6. У разі виникнення, непередбачуваних обставин, які перешкоджають зареєстрованому делегату взяти участь у засіданні, особа від цієї ж Секції, послана на заміну, до початку засідання має представити ПВБ лист, підписаний президентом Секції, у якому чітко зазначено його призначення як делегата.
7. Усі повідомлення можуть посилатися факсом. Повідомлення, які не потребують підписів, можуть також посилатися електронною поштою (згідно з МП ст. 30.2 і 10.3 лише щодо повідомлень). У разі використання поштових засобів зв'язку Секції мають одержати підтвердження про відправлення повідомлення.

Стаття 11 - Втрата прав голосування
Делегати, які не зареєструвалися відповідно до Міжнародних правил (ст. 10), і делегати від Секцій, що не сплатили своїх міжнародних внесків, як передбачено Міжнародним статутом (ст. 15.3), не мають права голосу під час проведення конференції. Окрім того їм не компенсують витрат на проїзд і проживання, пов'язані з участю в роботі конференції.

Стаття 12 - Порядок денний
1. Проект порядку денного може включати лише ті пропозиції, що були подані Генеральному секретарю МПА у письмовій формі принаймні за 90 днів до проведення засідання. Пропозиції повинні бути вмотивовані з поясненням пунктів для обговорення. Також мають надаватися деталі будь-яких фінансових наслідків.
2. Пропозиції стосовно перегляду Міжнародного статуту повинні подаватися Генеральному секретарю МПА у письмовій формі принаймні за 6 місяців до проведення Світового конгресу МПА.
3. Пропозиції стосовно перегляду Міжнародних правил і директив повинні подаватися Генеральному секретарю у письмовій формі принаймні за 4 місяці до проведення Світового конгресу МПА або конференції МВР.
4. Порядок денний має включати звіти від:
- Генерального секретаря МПА,
- Міжнародного скарбника,
- внутрішніх аудиторів,
- міжнародних комісій та
- Секцій, як цього вимагають Міжнародні правила (ст. 5.8.)
Такі звіти повинні бути подані Генеральному секретарю за 90 днів до початку засідання.
5. Пропозиції від ПВБ щодо членства нових секцій повинні вноситися окремо в останньому пункті порядку денного до розгляду "Різне".
6. За 45 днів до початку проведення Світового конгресу МПА або конференції МВР Генеральний секретар МПА має надіслати усім зареєстрованим Секціям документи та інформацію офіційною робочою мовою, а саме:
- проект порядку денного,
- перелік кандидатів до ПВБ і внутрішніх аудиторів,
- пропозиції для розгляду.
- звіти, подані у відповідності до МП (Ст. 12.4),
- перелік делегатів,
- перелік спостерігачів та
- імена уповноважених представників згідно з МП (ст. 10.5),
7. Порядок денний приймається делегатами на самому початку засідання.

Стаття 1.3 - Головування
Головує на світових конгресах МПА чи конференціях МВР Генеральний секретар МПА, а у разі його відсутності - уповноважений представник.

Стаття 14- Ведення засідань
Порядок проведення Світових конгресів МПА і конференцій МВР має відповідати процедурі, визначеній у Директиві щодо ведення засідань.

ПОСТІЙНЕ ВИКОНАВЧЕ БЮРО (ПВБ)

Стаття 15 - Вибори бюро
1. Кандидатури на посади в ПВБ повідомляються Генеральному секретарю МПА принаймні за 90 днів до проведення світового конгресу МПА. По закінченні цього терміну ніякі повідомлення щодо посад у ПВБ не приймаються, за винятком випадку, коли на час виборів кандидатури на посаду немає: в цьому разі кандидатури на посаду може подавати МВР. Висування і обрання кандидатів не може проводитися без їхньої згоди.
2. Виборчий процес проводиться одним із делегатів або чинним членом ІІВБ, що обирається з-поміж учасників. Обрана особа може призначити певну кількість помічників для підрахунку голосів.
Така, обрана для проведення голосування, особа не може бути у списку кандидатів на посаду і не може представляти Секції, які висунули своїх кандидатів.
3. Вибори ПВБ проводяться в такому порядку:
- президент,
- перший віце-президент,
- другий віце-президент,
- третій віце-президент,
- генеральний секретар,
- помічник генерального секретаря,
- міжнародний скарбник,
- помічник міжнародного скарбника.
4. Вибори проводяться шляхом таємного голосування. Виборчі бюлетені роздаються делегатам для кожного раунду голосування. Виборчі бюлетені мають зберігатися протягом одного року від дня голосування. Якщо на посаду пропонується лише одна кандидатура, голосування може проводитися підняттям рук делегатів.
5. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини від кількості голосів.
Якщо є кілька кандидатів і жоден з них не набрав необхідного відсотка
голосів, проводиться повторне голосування серед двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Стаття. 16 - Радник
Після обрання нового президента МПА Міжнародна виконавча рада може призначити президента, який залишає цю посаду, радником ПВБ на період до кінця наступної конференції МВР. У радника немає права голосу.

Стаття 17 - Міжнародні аудитори
1. На світовому конгресі МПА обирають двох внутрішніх аудиторів. Для
таких виборів застосовують процедури, викладені в Міжнародних правилах (ст. 15.1, 15.4 та 15.5).
2. Аудитори відповідають за перевірку точності отримання доходів і здійснення витрат міжнародної скарбниці та засвідчують, що рахунки ведуться згідно з Міжнародним статутом, правилами та рішеннями МВР і ПВБ. Також вони подають МВР письмовий звіт на кожний Світовий конгрес МПА і конференцію МВР.

Стаття 18 - Голова і заступники (замісники)
1. ПВБ має проводити засідання принаймні раз на рік для аналізу стану управління Асоціацією. В період між засіданнями робота проводиться шляхом листування або в будь-який інший спосіб.
2. На засіданнях ПВБ головує Президент , який має право вирішального голосу в разі рівного голосування.
3. Питання заміщення (заступництва) мають вирішуватися таким чином:
- Президента мають заміщати Віце-президенти в порядку їх старшинства,
- Генерального секретаря та Міжнародного скарбника - їх заступники.
Якщо посада вакантна, заступник виконує обов'язки до закінчення
терміну обрання.

Стаття 19 - Міжнародний адміністративний центр (МАЦ)
1. ПВБ має утримувати Міжнародний адміністративний центр (МАЦ).
2. МАЦ мас бути під контролем Генерального секретаря і сприяти роботі Асоціації.
3. На ПВБ покладено відповідальність за укладання угод щодо оренди, лізингу та трудових контрактів.
4. У звіті Генерального секретаря для МВР (Міжнародні правила (ст.12.4) також повинна бути інформація щодо роботи МАЦ.

ІНШІ РЕГУЛЯТИВНІ ПРАВИЛА

Стаття 20 - Бізнесові підприємства
ПВБ, Секціям та регіональним групам дозволяється укладати контракти і угоди з будь-якими іншими організаціями чи підприємствами за умови, що такі організації чи підприємства не мають жодного контролю або впливу ні на одну зі сторін МПА.

Стаття 21 - Внутрішні справи
1. Звіти та протоколи засідань, які визнаються внутрішніми документами згідно з Міжнародним статутом (ст. 18.2), на кожній сторінці мають позначатися "для внутрішнього користування", а в кінці містити посилання на рішення, згідно з яким такий статус документа було визначено. В додатку слід подавати перелік уповноважених осіб, які можуть отримувати такі документи.
2. Статус звітів і протоколів засідань визначається ПВБ, за винятком звітів, що подаються на розгляд до МВР, коли рішення має ухвалювати цей орган.
3. Статус документів, зафіксований Секціями чи їх регіональними групами, мають поважати усі члени Асоціації.
4. Обмежений статус документів застосовується лише у випадках, коли оприлюднення може завдати шкоди Асоціації.

Стаття 22 - Перегляд правил і директив
1. Питання про перегляд правил і директив може вирішуватися лише на Світовому конгресі МПА чи конференції МВР за умови його підтримки двома третинами усіх голосів секцій, що присутні або представлені на такому засіданні.
2. Будь-які доповнення і зміни набувають чинності відразу після закриття роботи світового конгресу МПА чи конференції МВР.
3. Коли на Світовому конгресі МПА чи конференції МВР було розглянуто пропозицію щодо внесення поправок у Міжнародні правила, то це питання більше не може обговорюватися протягом З-х років за винятком, якщо потрібно попередити або виправити суперечливість щодо іншої статті в Міжнародному статуті і Правилах.
4. Усі питання щодо тлумачення Правил і Директив мають попередньо вирішуватися ПВБ до прийняття рішення МВР.

Стаття 23 - Набуття чинності
Ці Міжнародні правила прийняті на XVIII Cвітовому конгресі МПА в місті
Любляна, Словенія, і набули чинності 22 вересня 2006 року.

A    Основні принципи

Стаття 1 Визначення

Міжнародна поліцейська асоціація (МПА) − це неприбуткова організація, що керується її нинішніми Міжнародним статутом (МС) та додатково статтею 60 і далі Цивільного кодексу Швейцарії (ЦКШ). Вона є політично нейтральною та незалежною.

МПА є неурядовою організацією (НУО), що має консультативний (спеціальний) статус при Економічній і соціальній раді Організації Об'єднаних Націй; має консультативний статус при Раді Європи, Організації американських держав і ЮНЕСКО.

Стаття 2 Принципи

МПА дотримується принципів, викладених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Організацією Об'єднаних Націй в 1948 році, і визнає, що будь-яка форма тортур є абсолютно несумісною з цими принципами.

Стаття 3 Девіз

Девізом МПА мовою есперанто є «SERVO PER AMIKECO» («служба через дружбу»).

Стаття 4 Емблеми МПА

Емблеми МПА захищені авторським правом і можуть використовуватись тільки в рамках Асоціації.

Стаття 5 Місцезнаходження

Місцезнаходженням Асоціації є Женева, Швейцарія, за наступною адресою: p.a. Mo Costabella Pirkl Lawyers, Rue de Rive 6, CH-1204, Женева.

 

Стаття 6 Офіційні мови

Офіційними робочими мовами Асоціації є англійська, французька, німецька та іспанська. Однак, основною мовою тлумачення є англійська.

B    Цілі

Стаття 7 Цілі МПА

Цілями МПА є:

 • створення і зміцнення дружніх зв'язків між членами поліцейської служби,
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в області соціальних, культурних та професійних питань,
 • заохочення мирного співіснування народів і збереження миру в усьому світі,
 • вдосконалення публічного образу поліцейської служби,
 • сприяння визнання МПА міжнародними органами.

 

З цією метою МПА, з метою сприяння більшої терпимості, миру, поваги до закону і порядку, взаєморозуміння між людьми і для цілей роботи поліції, розробляє і здійснює на національному та міжнародному рівнях:

 

 • програми обміну, візити та поїздки для членів МПА,
 • стипендії для молодих членів,
 • професійні семінари,
 • невідкладну допомогу,
 • соціальні зустрічі та події,
 • соціальні фонди для своїх членів,
 • спортивні заходи,
 • культурні виставки та змагання,
 • обміни молоддю та зустрічі з метою сприяння роботі поліції,
 • контакти з органами влади,
 • публікації, заяви та кампанії,
 • участь в заходах, що організовуються іншими організаціями,
  • будь-яку іншу діяльність, дотримуючись описаних вище цілей, в рамках МПА або у співпраці з іншими організаціями.

 

 C    Ресурси

 Стаття 8 Ресурси

 Ресурси МПА утворюються:

 • міжнародним збором, що оплачується членами і фіксується Міжнародною виконавчою радою (МВР),
 • пожертвуваннями і спадщинами,
 • приватними і державними субсидіями,
 • будь-якими іншими ресурсами, дозволеними законом.

 

Усі фінансові ресурси мають використовуватися відповідно до цілей Асоціації.

 

Стаття 9 Фінансові зобов'язання

Зобов'язання Асоціації обмежені активами Асоціації (стаття 75a − ЦКШ). Зобов'язання будь-якого члена секції обмежуються сплатою міжнародного збору, і будь-який член секції, що вийшов або був виключений з секції, не має права претендувати на долю Асоціації.

 

Стаття 10 Адміністративний та фінансовий рік

Адміністративний та фінансовий рік тривають стільки, скільки й календарний рік, і починаються 1 січня та закінчуються 31 грудня.

D    Членство

 

Стаття 11 Членство

МПА складається тільки з Національних секцій з держав, які є суверенними відповідно до діючих норм міжнародного права, членами Організації Об'єднаних Націй або такими, що визнані ООН, і де можливо без обмежень реалізувати принципи, викладені в даному Міжнародному статуті.

 

Стаття 12 Процедура

Для того, щоб бути визнаною Національною секцією МПА, вона має виконати Процедуру заснування та прийняття в члени національних секцій і прийняти національний статут відповідно до Міжнародного Статуту, особливо стосовно статті 2 Міжнародного статуту, яка повинна бути включена в національний статут.

 

Стаття 13 Умови

Національні секції, що були прийняті або знаходяться в процесі прийняття, об'єднують членів поліцейської служби, в стані зайнятості або у відставці і незалежно від рангу/посади, статі, раси, мови або релігії.

 

Встановлюються наступні категорії та умови членства:

 • Звичайне членство:  кожна Секція визначає для себе, хто повинен розглядатися такими, хто є належним до поліцейської служби, і хто може бути прийнятий в якості члена. Кожна Секція також може обмежити членство лише для офіцерів поліції.
 • Іноземне асоційоване членство: члени поліцейської служби країни, де немає Секції МПА, можуть бути допущені до членства існуючих Секцій в якості Іноземних асоційованих членів (ІАЧ).
 • Надзвичайне членство: Секціям дозволяється визнавати вдів і вдівців членів в якості Надзвичайних членів. Однак, таке членство не дає їм право займати будь-яку керівну посаду.

 

Стаття 14 Доказ членства

Міжнародний щорічний членський квиток виступає доказом членства в Асоціації.

 

Стаття 15 Національний виконавчий комітет

Національні секції обирають Національний виконавчий комітет, термін повноважень якого обмежено Національними статутами, і який складається щонайменше з:

 • Президента,
 • Генерального секретаря,
 • Скарбника.

 

Секції є незалежними відносно свого адміністративного управління.

 

Стаття 16 Прийняття в члени

Національна секція приймається в члени на щорічному Міжнародному конгресі МПА за пропозицією Міжнародного виконавчого комітету (МВК).

 

Стаття 17 Визнання

В одній державі допускається лише одна Секція МПА.

 

Стаття 18 Припинення та виключення

Секція може бути припинена в діяльності або виключена з МПА. Рішення приймає МВР, або, у виняткових випадках, МВК. Причини та процедура припинення або виключення визначені в Міжнародних правилах.

 

 

E    Органи

Стаття 19 Міжнародні органи

Офіційними органами МПА є:

 

 • Міжнародна виконавча рада,
 • Міжнародний виконавчий комітет,
 • Міжнародні комісії,
 • Внутрішні аудитори,
 • Кризовий комітет.

 

Міжнародна виконавча рада (МВР)

 

Стаття 20 Склад та завдання

В склад МВР входять по одному делегату від кожної Секції та МВК. Вона збирається кожен рік на звичайну сесію на Всесвітньому конгресі МПА. Міжнародний виконавчий комітет скликає Всесвітній конгрес МПА у конкретний час і в конкретному місці, які затверджуються МВР.

 

МВР є вищим органом Асоціації і несе повну відповідальність за неї. На Всесвітньому конгресі МПА Міжнародна виконавча рада:

 

 • приймає в члени, призупиняє діяльність або виключає Національні секції,
 • обирає членів МВК і Внутрішніх аудиторів кожні чотири роки,
 • голосує за річні звіти та рахунки,
 • голосує за річний бюджет,
 • приймає рішення стосовно міжнародного збору,
  • приймає рішення стосовно будь-яких змін в документах МПА:  Міжнародному статуті, Міжнародних правилах та процедурах,
  • приймає рішення стосовно ліквідації Асоціації.

 

Стаття 21 Кворум, головування та голосування

 Для цілей Всесвітнього конгресу МПА, принаймні 3/4 всіх Секцій повинні бути присутніми або представленими, плюс мінімум 5 членів МВК.

 На Всесвітньому конгресі МПА головує Президент або, в разі його відсутності, представник Президента.

 

Рішення Всесвітнього конгресу МПА приймаються простою більшістю голосів, поданих за і проти. Кожен делегат має один голос, і МВК має колективний голос. У разі рівного розподілу голосів голос МВК вважається подвійним.

Рішення, що стосуються внесення змін до Міжнародного статуту, Міжнародних правил та процедур, прийняття в члени, призупинення або виключення Секції, а також ліквідації Асоціації, може бути прийняте тільки більшістю в 2/3 голосів.

 

Стаття 22 Надзвичайний всесвітній конгрес

Надзвичайний всесвітній конгрес МПА скликається, якщо МВК подає пропозицію, підписану щонайменше половиною всіх Секцій.

 

 Міжнародний виконавчий комітет (МВК)

 

Стаття 23 Склад та завдання

 МВК уповноважений здійснювати всі дії, які відповідають цілям Асоціації, та несе відповідальність за її щоденне управління.

 Причини та процедура виборів визначені в Міжнародних правилах.

 МВК обирається на період чотирьох років. Кандидат може займати тільки одну посаду в МВК за один будь-який раз.

 

Він складається з:

 • Президента,
 • Генерального секретаря,
 • Голови комісії із зовнішніх зв'язків,,
 • Голови комісії з професійних питань,
 • Голови комісії з соціокультурних питань,
 • Голови Адміністрації,
 • Скарбника з фінансових питань,
 • Скарбника з соціальних питань.

 

По завершенні виборів в МВК делегатам буде запропоновано обрати заступника Президента серед трьох голів комісій.

 

МВК несе відповідальність за регулярне управління Асоціацією та виконання рішень, прийнятих МВР. Він має право діяти від імені МВР в будь-якій справі, що вимагає негайних дій, і особливо відповідає за:

 • вживання відповідних заходів з метою виконання цілей Асоціації,
 • скликання чергових та надзвичайних Всесвітніх конгресів МПА,
 • розпорядження документами МПА (Міжнародним статутом, Міжнародними правилами та процедурами) та управління активами Асоціації.

 

Стаття 24 Представництво та право підпису

 Президент і додатковий член МВК представляють Асоціацію в і поза судом.

 

Асоціація правомірно засвідчується підписами Президента і додаткового члена МВК.

 

З метою здійснення фінансових операцій, потрібен індивідуальний підпис одного зі Скарбників, якщо сума не перевищує межі, зазначені в статті 23 Міжнародних правил, і в цьому випадку потрібний додатковий підпис іншого члена МВК.

 

 Міжнародні комісії

 

Стаття 25 Міжнародні комісії

 З метою сприяння цілям Асоціації будуть створені три постійні комісії, які будуть підтримувати роботу МВК щодо зовнішніх, професійних і соціально-культурних питань:

 • Комісія з питань зовнішніх зв'язків (КЗЗ),
 • Комісія з професійних питань (КПП),
 • Комісія з соціокультурних питань (КСКП).

 

Голови комісій обиратимуть членів комісій відповідно до Директиви про міжнародні комісії.

 

Внутрішні аудитори

 

Стаття 26 Аудит

Два внутрішніх аудитори обираються на період чотирьох років. Термін їх повноважень може бути продовжений лише один раз.

 

Вони несуть відповідальність за перевірку точності доходів і витрат Міжнародної скарбниці щорічно і представлення МВР звіту.

 

Крім того, рахунки щорічно перевіряє зовнішній бухгалтер.

 

Кризовий комітет

 

Стаття 27 Кризовий комітет

У разі, якщо МВК не може продовжувати свою роботу, буде сформовано кризовий комітет, в який увійдуть Президенти п'яти найстаріших секцій (Великобританії, Нідерландів, Бельгії, Франції та Норвегії). Якщо одну з таких секцій буде анульовано через ліквідацію або виключення з Асоціації, її місце займає наступна найстарша Секція.

 

Кризовий комітет відповідатиме за ведення справ, поки не будуть проведені наступні вибори.

 

F     Різні положення

Стаття 28 Об'єктивність

Члени МВК, члени Міжнародної комісії, Внутрішні аудитори і члени Кризового комітету виконують свої обов'язки незалежно від інтересів їх Секцій і для виняткового блага Асоціації.

 

Стаття 29 Міжнародні правила та процедури

 Міжнародні правила та процедури встановлюються на підтримку Міжнародного статуту. Вони утворюють невід'ємну частину документів МПА.

 

Стаття 30 Ліквідація МПА

 Ліквідація МПА може відбуватися тільки на Всесвітньому конгресі МПА, і, в цьому випадку, активи Асоціації мають бути передані одній або кільком міжнародним організаціям з надання допомоги, обраним на Всесвітньому конгресі МПА.

 

Стаття 31 Тлумачення

 Всі питання, що виникають стосовно інтерпретації Міжнародного статуту, підлягають вирішенню МВК в попередньому порядку до прийняття рішення МВР.

 

Стаття 32 Вступ в силу

 Будь-які поправки до документів МПА вступають в силу в кінці Всесвітнього конгресу МПА чи в пізнішу дату, зазначену в пропозиції.

 

 

Цей Міжнародний статут було прийнято МВР на Всесвітньому конгресі МПА на Кіпрі у 2015 р., і 16 жовтня 2015 р. він набув чинності. Він замінює будь-який попередній Міжнародний статут.

 

 

 

Президент:  П'єр-Мартін Мулен

Генеральний секретар:      Георгіос Катсаропулос

1. Загальні положення.

1.1. Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації (далі Секція), її місцеві осередки (далі Відділення та Осередки) приймають до своїх рядів працівників і військовослужбовців системи МВС України чи підрозділів інших відомств, на які розповсюджується дія Закону України «Про міліцію», працівників інших правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до законодавства України, а в окремих випадках – інших громадян України та іноземців незалежно від їх звання, статі, національності, кольору шкіри, мови або релігійних уподобань.

1.2. В Секції існують наступні категорії членства:

а) основне (професійне)членство;

б) асоційоване національне членство;

в) асоційоване іноземне членство;

г) особливе членство.

1.2.1. Основне (професійне) членство. Основу членства Секції складають працівники системи МВС, військовослужбовці Внутрішніх військ МВС України та співробітники податкової міліції України.

Ці категорії осіб мають складати переважну більшість серед членів Секції. Вони можуть вступати до Секції, як правило, у Відділеннях та Осередках за місцем проживання. У разі зміни місця проживання чи з інших особистих мотивів вони можуть поступати до Секції в інших місцевих осередках.

1.2.2. Асоційоване національне членство. Членами Секції можуть прийматись працівники правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до законодавства України, котрі співпрацюють з органами внутрішніх справ у вирішенні завдань забезпечення правопорядку.

Працівники інших відомств – члени Секції можуть створювати за місцем роботи філії, які перебувають у складі відповідного Відділення чи Осередку і підпорядковані йому у вирішенні усіх питань внутрішньо секційної роботи. Відомчі філії Секції не можуть набувати прав Відділень чи Осередків і проводити заходи від імені Секції без попереднього узгодження з керівництвом Відділення чи Осередку, де вони перебувають на обліку, і дозволу Національного виконавчого комітету (НВК) Секції.

1.2.3. Асоційоване іноземне членство.НВК Секції, відповідно до ст.2 п.1„b” Міжнародних правил Міжнародної поліцейської асоціації (далі МПА) та ст.2 п.2.3. Регламенту Секції, самостійно, або за поданням Відділень чи Осередків може розглядати питання про членство в Секції іноземних громадян, які перебувають на службі в поліції (міліції) і в їхніх країнах не створені національні секції МПА.

Вирішення питань щодо прийому до Секції іноземців знаходиться у винятковій компетенції Постійного виконавчого бюро (далі ПВБ) та НВК Секції.

1.2.4. Особливе членство. Відділення та Осередки мають право на прийняття до Секції членів сімей працівників міліції, у тому числі вдів та вдівців.

У виняткових випадках з дозволу НВК до Секції можуть прийматись цивільні громадяни, які мають певні заслуги перед Секцією чи системою МВС України. Таке членство носить статус «почесного».

Члени Секції із числа цивільних осіб мають рівні права і обов’язки з усіма членами МПА, можуть обиратись до керівних органів Секції та Відділень і Осередків. Однак, ця категорія членів Секції не може створювати самостійних Відділень чи Осередків і керуючих органів, а також очолювати Відділення та Осередки.

 

2. Порядок прийому членів до Секції.

2.1. Особи, які бажають стати членами Секції, повинні звернутися особисто до Відділення чи Осередку або Національного адміністративного центру (НАЦ) Секції та подати документи за переліком:

2.1.1. Ксерокопія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11 або 12 з останнім місцем реєстрації).

2.1.2. Ксерокопія закордонного паспорта (стор. 1) при наявності.

2.1.3. Ксерокопія службового (пенсійного) посвідчення для працівників (пенсіонерів) правоохоронних та силових структур.

2.1.4. Довідка МВС про відсутність судимості (для цивільних осіб).

2.1.5. Одна кольорова фотографія розміром 3,5х4,5.

2.1.6. Власноручно заповнена заява-анкета.

2.2. Голова Відділення чи Осередку вивчає подані документи, робить висновок щодо відповідності їх умовам для прийняття до Секції, засвідчує своїм підписом і печаткою Відділення чи Осередку та надсилає до НАЦ Секції.

2.3. Керівник НАЦ Секції не пізніше, ніж у двотижневий термін розглядає подані документи і у разі відповідності їх встановленим нормам забезпечує виготовлення міжнародної членської картки встановленого зразка.

2.4. В окремих випадках керівник НАЦ Секції може запропонувати кандидату на вступ до Секції прибути особисто до НАЦ та надати додаткові документи, зокрема, довідку щодо мотивів звільнення з органів внутрішніх справ, витяг з трудової книжки або довідку про проходження служби в правоохоронних органах чи військових формуваннях тощо.

2.5. НАЦ веде загальний облік членів Секції та забезпечує їх пластиковими міжнародними членськими картками та жетонами встановленого зразка.

 

3. Права та обов’язки членів Секції.

3.1. Член Секції має право:

а) брати участь у роботі Секції, її Відділень та Осередків;

б) обирати та бути обраним до керівних органів Секції, Відділень та Осередків;

в) брати участь у заходах, організованих Міжнародною поліцейською асоціацією та Секцією;

г) вносити пропозиції щодо діяльності Секції, Відділень та Осередків до їхніх керівних органів і отримувати інформацію про їхню роботу;

д) звертатись з листами та скаргами до керівництва Секції, Відділень, Осередків та отримувати відповіді у встановлені законом терміни;

є) добровільно вийти із членів Секції на підставі поданої заяви.

3.2. Член Секції зобов’язаний:

а) дотримуватися Статуту , Регламенту, Директив, Положень та інших керівних документів МПА та Секції;

б) своєчасно сплачувати членські внески;

в) своїми діями не компрометувати МПА та її Секцію;

г) виконувати рішення Національної виконавчої ради, Національного виконавчого комітету Секції, Виконавчого Бюро Відділення чи Осередку.

 

4. Припинення членства в Секції.

4.1. Кожен член Секції може добровільно вийти з її складу.

4.2. Членство у Секції може бути припинено за рішенням Виконавчого комітету Секції у випадках:

а) порушення Статуту Секції;

б) вчинення дій, що компрометують Секцію;

в) відмови виконувати рішення керівних органів Секції.

4.3. Члени Секції автоматично втрачають своє членство у випадках:

а) несплати членських внесків протягом року без поважних причин;

б) звільнення з органів внутрішніх справ або інших правоохоронних органів по негативних мотивах;

в) набуття чинності вироку суду по кримінальній справі.

 

5. Порядок припинення членства в Секції. Процедура подання та розгляду апеляцій.

5.1. Кожен член Секції може добровільно припинити своє членство в організації шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Секції безпосередньо або через голову Відділення чи Осередку, де він знаходиться на обліку. Протягом одного місяця заява розглядається керівництвом Секції, а особа, яка її подала, отримує письмову відповідь або повідомлення по суті.

5.2. Припинення членства у Секції згідно підстав, викладених у п.4.2. цієї Директиви, здійснюється за рішенням НВК Секції. Підставою для розгляду такого питання і прийняття відповідного рішення є умотивоване подання Ради або Виконавчого комітету Відділення чи Осередку або письмове звернення одного з членів НВК Секції.

Для порушення питання про припинення членства у Секції відносно члена Національної виконавчої ради, НВК Секції, Ради або Виконавчого комітету Відділення чи Осередку необхідне клопотання не менше третини членів цих керівних органів.

5.3. Подання чи звернення про виключення особи із членів Секції розглядається на засідання НВК Секції протягом одного місяця з дня надходження такого документу. У виняткових випадках, якщо засідання НВК Секції протягом місяця не відбулося, розгляд такого питання виноситься на найближче засідання НВК Секції.

5.4. Розгляд питання про припинення членства особи у Секції проводиться, як правило, у її присутності. Про день та час розгляду питання зацікавлену особу має бути повідомлено не менш, ніж за 5 днів до початку засідання НВК Секції. У випадках, коли присутність вищезазначеної особи на засіданні НВК Секції неможлива або вона відмовляється від запрошення, питання може бути розглянуто без її участі.

5.5. Про результати розгляду письмово інформуються ініціатори розгляду та зацікавлена особа.

5.6. Апеляцію з приводу виключення з членів Секції (у тому числі автоматичної втрати членства) зацікавлена особа подає голові Національної Комісії з внутрішніх питань (НКВП) Секції у письмовій формі протягом одного місяця після одержання такого повідомлення.

5.7. Порядок розгляду апеляції на засіданні НВК Секції розпочинається з доведення думки голови НКВП Секції. Далі порядок розгляду відповідно до ст.ст.5.3.,5.4. цієї Директиви.

При однаковій кількості голосів «за» і «проти» під час голосування вирішальний голос залишається за Президентом Секції.

5.8. Рішення, прийняте по апеляції, є остаточним і обов’язковим для усіх членів Секції.

 

6. Набуття чинності

Дане Положення прийнято V Національним Конгресом УС МПА в м. Києві і набуло чинності 22 грудня 2011 року.

Среда, 25 Сентябрь 2013 16:05

РЕГЛАМЕНТ УС МПА

РЕГЛАМЕНТ МГО «УС МПА»

Стаття 1. Основні положення.
1.1 Правовою основою Регламенту Української секції Міжнародної поліцейської асоціації є Статут УС МПА та Міжнародні правила.
1.2 Регламент УС МПА є основоположним документом, що регламентує організаційно-статутну діяльність усіх суб’єктів УС МПА, їхні взаємостосунки, права та обов’язки у вирішенні статутних завдань.

Стаття 2. Членство.
2.1. Основне (професійне) членство. Категорії працівників, визначені п.1.2.1 статті 1 Директиви про членство в УС МПА, мають становити переважну більшість серед членів Секції. Працюючі співробітники та пенсіонери органів МВС і прирівняні до них особи можуть вступати до УС МПА, як правило, у регіональних відділеннях (осередках) за місцем проживання. У разі зміни місця проживання чи з інших особистих мотивів вони, за умови відповідності до вимог членства, можуть поступати до УС МПА в інших місцевих осередках.
2.2. Асоційоване національне членство. Має на меті покращання співпраці і взаєморозуміння між працівниками різних відомств, котрі беруть участь у вирішенні завдань зміцнення правопорядку. Перелік таких відомств визначений статтею Директиви про фінансово-господарське забезпечення діяльності УС МПА.
Працівники цих відомств – члени МПА можуть створювати за місцем роботи філії, які перебувають у складі відповідного відділення (осередку) і підпорядковані йому у вирішенні усіх питань внутрішньо - секційної роботи. Відомчі філії УС МПА не можуть набувати прав відділення (осередку) і проводити заходи від імені УС МПА без попереднього узгодження з керівництвом відділення (осередку), де вони перебувають на обліку, і дозволу НВК УС МПА.
2.3. Асоційоване іноземне членство. Покликане сприяти поширенню ідей МПА в країнах, де не створені Національні секції. НВК Секції, відповідно до Міжнародних правил Міжнародної поліцейської асоціації (далі МПА), самостійно, або за поданням відділень (осередків) може розглядати питання про членство в Секції іноземних громадян, якщо в їхніх країнах не створені національні секції МПА. Вирішення питань щодо прийому до УС МПА іноземців - у винятковій компетенції ПВБ та НВК.
2.4. Особливе членство. До Секції можуть прийматись цивільні громадяни, які поділяють ідеї МПА, надають матеріальну та іншу допомогу органам внутрішніх справ, а також УС МПА у вирішенні статутних завдань. Члени УС МПА із числа цивільних осіб мають однакові права й обов’язки з усіма членами МПА і можуть обиратись до керівних органів регіональних відділень та Української секції. Однак, ця категорія членів Асоціації не може створювати самостійних відділень (осередків) і керуючих органів, а також очолювати регіональні відділення та осередки.
2.5. У разі зміни місця проживання чи тривалого відрядження діючого члена МПА, він має право залишитись на обліку у своєму відділенні (осередку), або перевестись на облік за місцем нового проживання (роботи) чи стати на облік в НАЦ. У такому ж порядку ведеться облік членів УС МПА відокремлених підрозділів, робота яких в установленому порядку призупинена, або вони були виключені зі складу УС МПА.

Стаття 3. Членський квиток.
3.1. Доказом членства в МПА та УС МПА є картка встановленого міжнародного зразка з доповненням і в дизайні, затвердженому НВК УС МПА. Термін дії такої картки обмежується роком її видачі.
3.2. Відповідальність за своєчасне замовлення шаблону, друк карток та забезпечення їх своєчасного обміну покладається на генерального секретаря та НАЦ УС МПА.
3.3. Картки УС МПА мають два боки. Лицьовий бік картки друкується з шаблону, який надається Міжнародним Адміністративним центром. На ньому міститься прізвище та ім’я члена МПА, його особистий номер реєстрації в Секції та рік приєднання до МПА. Друк виконується англійською мовою.
Зворотній бік є унікальним і характерним лише для України. Він містить прізвище, ім’я та по-батькові, фотографію й особистий номер члена УС МПА, відомості про місце перебування на обліку, рік вступу, підпис президента УС МПА, а також елементи захисту від підробки. Її дизайн та форми захисту можуть періодично змінюватись.
3.4. До членського квитка додається обкладинка з бляхою встановленого зразка.
3.5 Картка є власністю УС МПА, яка забезпечила її випуск.

Стаття 4. Відокремлені підрозділи.
4.1. УС МПА з метою забезпечення інтересів кожного її члена структурно поділяється на відокремлені підрозділи – відділення та осередки, які утворюються за територіальними або професійними ознаками. Права самостійних відділень можуть надаватись підрозділам УС МПА, створеним на територіях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відповідно до адміністративно-територіального поділу України та структури МВС України. У вищих навчальних закладах системи МВС, підрозділах Національної гвардії України можуть бути створені осередки УС МПА з правами відділень.
4.2.Відокремлені підрозділи Секції утворюються за рішенням Національної Виконавчої Ради УС МПА відповідно до Статуту УС МПА у порядку, визначеному законодавством України, та діють відповідно до Статуту, інших керівних документів УС МПА, власних статутів (у разі їх наявності) та Положення про відокремлені підрозділи УС МПА, яке затверджується НВР.
4.3. Відповідно до Закону України від 22 березня 2012 року «Про громадські об’єднання» відокремлені підрозділи Секції, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього закону в дію, за рішенням НВР УС МПА зберігають цей статус після введення цього Закону в дію.
Відокремлені підрозділи Секції, утворені після терміну перереєстрації згідно даного Закону, або ті, що не здійснили своєчасну перереєстрацію у державного реєстратора, не можуть мати статусу юридичної особи. Оформлення їхнього статусу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
4.4. Відділення (осередки) обмежують свою діяльність територією чи підрозділами, на які поширюється їхня юрисдикція (відповідно до структурного підпорядкування підрозділів системи МВС). Вони не можуть бути незалежними стосовно Української секції МПА, зобов’язані виконувати рішення Національних конгресів, НВК та Постійного виконавчого бюро (ПВБ) і повинні вирішувати усі питання співпраці з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами МПА лише через НВК УС МПА або Національну виконавчу раду.
4.5. УС МПА та її відділення (осередки) не можуть брати на себе зобов’язання щодо набуття колективного членства у будь-якій іншій громадській організації.
4.6. Національна виконавча рада УС МПА може призупинити роботу відділення (осередку) у таких випадках:
а) у разі порушення Статуту, Регламенту чи Директив УС МПА;
б) коли відділенням (осередком) допущені порушення чинного законодавства України щодо роботи громадських об’єднань громадян і не вжиті невідкладні заходи щодо їх усунення;
в) якщо відділення (осередок) протягом року не погасило боргу чи не сплачувало на рахунок Секції коштів, що надійшли від вступних та членських внесків у розмірах і в порядку, передбаченому відповідною Директивою УС МПА, і продовжує не виконувати своїх фінансових зобов’язань після нагадування ПВБ;
г) коли відділення (осередок) не звітує про стан своєї роботи та не подає іншої встановленої НВК інформації протягом року чи не забезпечує протягом такого ж часу виконання рішень НВК УС МПА;
д) коли кількість працівників органів внутрішніх справ, які перебувають на службі або звільнені на пенсію в запас або у відставку, які перебувають на обліку у регіональному відділенні (осередку), стала меншою за мінімальну у 20 членів, як це передбачено Положенням про відокремлені підрозділи, або коли порушуються принципи членства в Секції і її склад переважно поповнюється за рахунок категорій, не віднесених до основного (професійного) членства;
е) якщо відділення (осередок) самі звернулись з таким проханням за умови, що це рішення підтримала така кількість членів, яка чисельно не дає можливості для його подальшого існування, як це передбачено Положенням про відокремлені підрозділи. Причину такого рішення пояснювати не вимагається.
4.7. За рекомендацією НВК Національна виконавча рада УС МПА може призначити певне відділення (осередок) представляти інтереси того відділення (осередку), робота якого була призупинена, без права голосувати від його імені, а також сприяти пошуку шляхів для скасування рішення про призупинення його діяльності.
4.8. За виняткових обставин НВК може винести рішення про негайне призупинення роботи відділення (осередку), коли їх діяльність суперечить Національному і Міжнародному статутам, а обставини, що склалися, не дають змоги чекати наступного засідання НВР. За цих обставин НВК одночасно з рішенням про призупинення покладає на одне з відділень (осередків) обов’язок представляти інтереси відділення (осередку), робота якого була призупинена, на умовах, передбачених Регламентом УС МПА.
4.9. Коли робота відділення (осередку) призупинена, ним втрачається право голосу. Відділення (осередок) вправі за власний кошт посилати своїх спостерігачів на засідання Національного конгресу УС МПА.
4.10. Члени УС МПА, що перебувають на обліку у відділенні (осередку), робота яких була призупинена, продовжують вважатись членами МПА і можуть брати участь в усіх заходах, що організовуються Секцією та користуються рівними з іншими членами УС МПА правами. Сплата внесків та заміна членських квитків на чинні членів МПА, котрі знаходяться на обліку у відділенні (осередку), робота якого призупинена, може здійснюватися через відділення (осередок), який за дорученням НВК представляє його інтереси, або через НАЦ.
4.11. Призупинення роботи відділення (осередку) не позбавляє представництва членів МПА, які перебувають на його обліку, в постійних Національних комісіях чи інших керівних органах УС МПА, до яких вони були обрані Національним конгресом.
4.12. Відділення (осередок), роботу якого було призупинено, буде отримувати усі інформаційні й управлінські документи НВК, ПВБ та інших керівних органів за умови, коли їх виконавче бюро (комітет) продовжуватиме свою роботу, спрямовану, насамперед, на ліквідацію розбіжностей і недоліків, котрі послужили підставою для призупинення його роботи.
4.13. Кожен випадок призупинення роботи відділення (осередку) повинен детально аналізуватись на черговому засіданні Національної виконавчої ради. Звіт про причини такого рішення готує і доповідає визначений на засіданні НВК представник ПВБ УС МПА та представник відділення (осередку), якому доручено представляти місцевий осередок, діяльність якого призупинена. Якщо причину, що стала підставою для призупинення роботи відділення (осередку), не усунуто, НВР може розглянути питання про продовження терміну призупинення його роботи, або прийняти рішення про виключення такого відділення (осередку) зі складу УС МПА у відповідності до вимог Статуту УС МПА.
4.14. Питання про скасування рішення щодо призупинення роботи відділення (осередку) може вирішуватись винятково Національною виконавчою радою.
4.15. Коли Національна виконавча рада знайде достатньо підстав для скасування рішення про призупинення роботи відділення (осередку), вона, до остаточного вирішення цього питання, має доручити НВК забезпечити сплату цим відділенням (осередком) усіх боргів щодо внесків та інших фінансових зобов’язань.

Стаття 5. Захист символіки.
5.1. Емблему Міжнародної поліцейської асоціації забороняється використовувати з комерційною метою.
5.2. УС МПА може створювати власну символіку з використанням міжнародної емблеми МПА, проте при цьому зобов’язана забезпечити дотримання умов її використання, передбачених цим Регламентом УС МПА ( ст.5 п.5.1.). Усі питання щодо порушення умов і принципів використання символіки МПА і УС МПА повинні вирішуватись у відповідності до чинного законодавства України про захист авторського права.
5.3. Будь-які зміни, внесені до міжнародної чи національної емблем МПА, вважаються порушенням законодавства про захист авторського права і не дозволяються. Зразки захищених форм символіки УС МПА зберігаються в НАЦ УС МПА.

Стаття 6. Національна Виконавча Рада.
6.1. Делегат від кожного відділення (осередку), за винятком тих відділень (осередків), діяльність яких призупинена у відповідності зі Статутом УС МПА, запрошується для участі в засіданнях Національних конгресів НВР за рахунок Секції.
6.2. Персональні дані на делегатів та спостерігачів від кожного відокремленого підрозділу повинні повідомлятись НАЦ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи Національного конгресу УС МПА.
6.3. У разі, коли відомості про делегатів чи спостерігачів не будуть відомі до кінцевого терміну, встановленого Регламентом УС МПА (ст.6, п.6.2), перед початком роботи Національного конгресу УС МПА дані на делегатів та спостерігачів передаються відразу, як тільки стане відомо, хто буде представляти відділення (осередок), але не пізніше трьох діб до дня реєстрації.
6.4. Якщо делегатом на засідання Національного конгресу УС МПА направляється не голова відділення (осередку), як це визначено в Регламенті УС МПА ( ст.8, п.8.2), то заявки на участь у цих заходах іншого представника є чинними лише за підписом голови і секретаря відділення (осередку), завірених печаткою.
6.5. У випадку, коли відділення (осередок) з якихось причин не може направити своїх представників для участі у засіданні Національного конгресу УС МПА, його може представляти інше відділення (осередок). Для вирішення цього питання голова відділення (осередку) повинен надіслати до НАЦ УС МПА письмове повідомлення про це, узгоджене з іншим представником.
Передані повноваження чинні для усіх голосувань і виборів на Національному конгресі УС МПА. У той же час кожен делегат не може представляти більше одного іншого відділення (осередку).
6.6. У разі виникнення обставин, які не дозволяють зареєстрованому делегату взяти участь у засіданнях, особа, яка буде замінювати його, до початку засідання повинна надати НВК лист, підписаний головою відділення (осередку), у якому мають бути підтверджені його повноваження як делегата.
6.7. Усі повідомлення попередньо можуть направлятись факсом, а ті з них, які не потребують підпису – електронною поштою. У цьому випадку оригінали таких повідомлень подаються до НАЦ під час реєстрації делегатів і спостерігачів.
6.8. Делегати, котрі не зареєструвались для участі у засіданнях у порядку, визначеному Регламентом УС МПА, і делегації від відділень (осередків), що не виконали свої фінансові зобов’язання, як це передбачено Статутом УС МПА, не мають права голосу під час проведення Національного конгресу УС МПА. Окрім цього їм не компенсуються витрати на проїзд і проживання, пов’язані з участю в засіданнях.
6.9. Проект порядку денного Конгресу УС МПА може включати лише ті пропозиції, котрі були подані Генеральному секретарю у письмовій формі не пізніше, ніж за місяць до початку засідання. Пропозиції повинні бути вмотивовані з поясненням (коментарем) пунктів для обговорення. Також має надаватись вичерпна інформація про можливі фінансові наслідки у випадку реалізації поданих пропозицій. Питання до порядку денного конгресу може бути включено за ініціативою не менш, ніж двох відділень (осередків).

6.10. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту УС МПА, а також перегляду окремих позицій Регламенту чи Директив УС МПА повинні подаватись для опрацювання Генеральному секретареві з дотриманням норм Регламенту у письмовій формі не пізніше, ніж за   місяць до початку Національного конгресу УС МПА. 

6.11. Порядок денний Конгресу УС МПА має обов’язково включати звіти:
- Національного виконавчого комітету УС МПА;
- Скарбника (головного бухгалтера) УС МПА;
- Контрольно-ревізійної комісії;
Порядок денний може також включати інформацію голів відділень (осередків) у порядку звіту, обміну досвідом чи з метою розв’язання питань, визначених Регламентом УС МПА. Про такі звіти голови відділень (осередків) повідомляються Національним виконавчим комітетом не менше, ніж за місяць до засідання НВР.
6.12. Не пізніше, ніж за два тижні до початку проведення Національного конгресу УС МПА НВК повинен розглянути та затвердити на своєму засіданні:
- проект порядку денного;
- звіти НВК та скарбника Секції;
- список делегатів та спостерігачів.
6.13. Порядок денний затверджується делегатами на початку засідання Національного конгресу УС МПА.
6.14. Головує на засіданнях Національних конгресів УС МПА Президент УС МПА чи за його дорученням  віце-президент або генеральний секретар.
6.15. Порядок проведення Національних конгресів УС МПА повинен відповідати процедурі, викладеній у Директиві МПА «Про ведення засідань».

Стаття 7. Національний виконавчий комітет УС МПА.
7.1. Пропозиції щодо висунення кандидатів у члени НВК повідомляються Генеральному секретареві за місяць до проведення Національного конгресу УС МПА. По закінченню цього терміну пропозиції щодо кандидатур до керівних органів УС МПА не приймаються, за винятком випадків, коли кандидатури на посади відсутні. У цьому разі кандидатури на посади може пропонувати НВК безпосередньо на засіданні. Висунення і обрання кандидатів на посади не може проводитись без їх згоди.
7.2. Процедура виборів здійснюється одним з делегатів Конгресу , який обирається з числа учасників засідання відкритим голосуванням. Обрана особа може призначити з делегатів певну кількість помічників для підрахунку голосів.
7.3. Обраний для здійснення процедури голосування делегат , а також його помічники, призначені для підрахунку голосів, не можуть балотуватись на посади до керівних органів УС МПА.

7.4. Вибори до НВК УС МПА проводяться у такому порядку:

 - президент;

-  генеральний секретар;

-  скарбник,

- голова Національної комісії  з міжнародних питань,

- голова  Національної комісії з професійних питань,

- голова  Національної комісії з  питань культури,

- голова  Національної комісії з  питань спортивно-масової роботи,

      - члени НВК.

По завершенні виборів до НВК делегати   обирають  віце-президента  серед чотирьох голів комісій.

7.5 Вибори проводяться шляхом таємного голосування.

Виборчі бюлетені роздаються делегатам для кожного туру голосування. Члени НВК участі у голосуванні не приймають.

Виборчі бюлетені  зберігаються в АЦ УС МПА протягом одного року від дня голосування.

Якщо на посаду пропонується лише одна кандидатура, голосування може проводитися підняттям рук делегатів.

7.6. Обраним вважається той кандидат, котрий набрав більше половини голосів, зареєстрованих на засіданні делегатів. Якщо на посаду висунуто кілька кандидатів і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування стосовно двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
У разі, коли жоден з двох претендентів на посаду Президента не набере більше половини голосів присутніх чи представлених на засіданні делегатів, делегат, обраний для проведення процедури виборів, разом з членами НВР узгоджує кандидатури для проведення нових виборів.
Якщо серед двох кандидатів на посаду до НВК жоден не набере більше половини голосів, обидві кандидатури знімаються з подальшого голосування. У цьому випадку оголошується перерва у засіданні, під час якої новообрані Президент та члени НВК УС МПА спільно з делегатом чи членом НВК, обраним для проведення процедури виборів, проводять консультації і вносять Конгресу нову узгоджену кандидатуру для голосування або вносять пропозицію щодо зміни кількісного складу НВК.
7.7. За особливі заслуги перед Національною секцією Президент УС МПА, котрий склав свої повноваження, рішенням НВР може бути призначений Почесним Президентом УС МПА, який бере участь у засіданнях НВК та ПВБ, його голос ураховується під час прийняття усіх рішень, він може ініціювати розгляд питань внутрішнього життя Секції.
7.8. На Конгресі УС МПА обирають Контрольно-ревізійну комісію в складі двох членів УС МПА, які мають необхідний досвід. Такі вибори проводяться з дотриманням процедури, викладеної в Регламенті УС МПА.
Контрольно-ревізійна комісія відповідає за перевірку точності отримання, обліку та здійснення витрат коштів, які надійшли на рахунки УС МПА, та засвідчує, що фінансово-господарська діяльність ведеться відповідно до чинного законодавства України, Статуту та інших керівних документів УС МПА.
7.9. НВК УС МПА проводить свої засідання не рідше одного разу на три місяці для аналізу стану управління Національною секцією, розгляду звернень відділень (осередків) та вирішення інших нагальних питань внутрішньо секційної роботи. У період між засіданнями члени Виконкому можуть проводити консультації з різних проблем діяльності Секції шляхом листування, телефонних переговорів та у будь-який інший спосіб.
Постійне виконавче бюро УС МПА повинне збиратись для розгляду поточних питань діяльності Секції у період між засіданнями НВК у міру необхідності, як правило, один раз на місяць.
7.10. На засіданнях НВК УС МПА головує Президент, який має право вирішального голосу у разі рівності голосів під час голосування.
7.11. Повноваження та обов’язки посадових осіб НВК УС МПА визначені у Положенні про національний виконавчий комітет УС МПА.
7.12. НВК УС МПА створює Національний Адміністративний центр (НАЦ), визначає його штатний розклад та грошове утримання.
На НАЦ покладається вирішення поточних питань діяльності Української секції МПА, втілення у життя рішень НВК та його ПВБ, забезпечення взаємодії з Міжнародним Адміністративним центром й іншими Національними секціями, відповідальність за укладення угод, договорів оренди, трудових контрактів та інших розпорядчо-господарських документів, контроль і організація виконання яких покладається на НВК. Координацію роботи НАЦ здійснює генеральний секретар. У звіті НВК Національній виконавчій раді в обов’язковому порядку повинна міститись інформація про роботу НАЦ.

Стаття 8. Представництво.
8.1. УС МПА у Міжнародній виконавчій раді (МВР) представляє Президент УС МПА, він також представляє Секцію як делегат на Всесвітніх конгресах МВР.
Президент УС МПА має право в установленому порядку передати свої повноваження щодо представництва в засіданнях керівних органів МПА віце-президенту або генеральному секретарю
8.2. Відділення (осередок) у Національній виконавчій раді представляє голова відділення (осередку), він також представляє відділення (осередок) як делегат на Національних конгресах Національної виконавчої ради.
8.3. Кожне відділення (осередок) може направляти на засідання Національного конгресу НВР УС МПА за власний кошт не більше двох спостерігачів, які не користуються правом голосу.

Стаття 9. Інші регулятивні правила.
9.1. УС МПА і її відділення (осередки) не можуть безпосередньо займатись комерційною діяльністю, створювати або ставати співзасновниками комерційних підприємств.
У той же час НВК та місцевим осередкам дозволяється укладати контракти і угоди про співпрацю з будь-якими організаціями чи підприємствами за умови, що такі організації та підприємства не матимуть контролю чи впливу на жоден напрям роботи УС МПА. Про укладення таких угод НВК інформує Національну виконавчу раду, а відділення ( осередки) – НВК УС МПА.
УС МПА не заперечуватиме проти комерційної діяльності своїх членів і сприятиме створенню ними госпрозрахункових установ чи підприємств зі статусом юридичної особи, діяльність яких спрямована на виконання Секцією статутних завдань, проте не може давати згоди на використання ними символіки МПА з комерційною метою.
9.2. Питання про перегляд, уточнення чи внесення змін до Регламенту, Директив та Положень УС МПА може вирішуватись лише на засіданнях Національного конгресу УС МПА. Рішення з цього приводу вважається чинним, коли за нього проголосували дві третини присутніх і представлених на засіданні делегатів відділень (осередків). НВК під час голосування має один колективний голос.
Будь-які доповнення, уточнення чи зміни набувають чинності відразу після затвердження їх членами Національної виконавчої ради УС МПА.
Усі питання щодо тлумачення положень Регламенту, Директив чи Положень УС МПА мають попередньо вирішуватись НВК до прийняття рішення НВР.

Стаття 10. Набуття чинності.
Цей Регламент УС МПА прийнятий XI Національним конгресом УС МПА у місті Києві і набув чинності 16 листопада 2017 року.

 

УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

( РЕДАКЦІЯ 2016 Р.)

 

 ЗМІСТ

Стаття І.  Назва, правові засади,  символіка, мова, місцезнаходження.

Стаття 2.  Цілі та напрями діяльності.

Стаття 3.  Відокремлені підрозділи.

Стаття 4.  Набуття і припинення членства в Секції, права та обов'язки її членів.

Стаття 5.  Керівні органи Секції.

Стаття 6.  Фінанси та майно.

Стаття 7.  Перевірка фінансово-господарської діяльності.

Стаття 8.  Порядок внесення змін до Статуту УС МПА.

Стаття 9.  Регламент,  Директиви та Положення.

Стаття 10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Секції  та розгляду скарг.

Стаття 11. Звітність.

Стаття 12. Припинення діяльності.

Стаття 13. Набуття чинності.

 

 

Стаття І. Назва, правові засади,  символіка, мова, місцезнаходження.

1.1.           Повна назва: Міжнародна громадська організація "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації". Скорочена назва: Українська секція МПА, або абревіатурою - УС МПА. Назва англійською мовою: Ukrainian Section International Police Association (UА ІРА). Надалі в тексті - Секція.

 

1.2.           Секція є міжнародною громадською неприбутковою та неурядовою організацією, яка здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також цього Статуту, Статуту Міжнародної поліцейської асоціації (далі в тексті – МПА) та інших керівних документів Секції  і МПА. Вона є політично нейтральною та незалежною.

 

1.3.           Секція дотримується принципів, викладених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Організацією Об'єднаних Націй в 1948 році, і визнає, що будь-яка форма тортур є абсолютно несумісною з цими принципами.

 

1.4.           Секція   має   статус   колективного члена  МПА на підставі Статуту МПА.

1.5.           Секція у рамках своєї діяльності використовує девіз МПА мовою есперанто  «SERVO PER AMIKECO» («служба через дружбу») та символіку МПА, які захищені авторським правом у встановленому порядку.

1.6.           Офіційна робоча мова Секції - українська.

 

1.7.           Місцезнаходження центральних статутних органів Секції: Україна, місто Київ.

Стаття 2. Цілі та напрями діяльності.

2.1. Цілями Секції є:

 - встановлення і зміцнення дружніх партнерських стосунків з іншими національними секціями МПА, 

- сприяння міжнародному співробітництву, насамперед, у правоохоронній діяльності,

- участь у реалізації культурних, спортивних, соціальних, інших програм і заходів в країні і за кордоном,

- розширення знань та обмін професійним досвідом,

- сприяння підвищенню престижу та авторитету поліцейської служби, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між поліцією і населенням;

- взаємодопомога, сприяння мирному співіснуванню між людьми і збереженню миру на Землі.

2.2. Для реалізації своїх цілей Секція організовує та здійснює на національному та міжнародному рівнях наступне:

- обмін делегаціями, візити та поїздки для членів МПА;

- культурні і спортивні заходи;

- молодіжні зустрічі;

- професійні семінари, конференції, тренінги тощо з метою сприяння роботі поліції;

- сприяння реформуванню українського законодавства щодо діяльності поліції та інших правоохоронних структур з використанням досвіду провідних країн світу;

- реалізація благодійних та інших гуманітарних проектів;

- активне використання ЗМІ з метою розповсюдження інформації, яка б  пропагувала  ідеї та цілі МПА;

- будь-яка інша діяльність з дотриманням описаних вище цілей в рамках Секції або у співпраці з іншими громадськими об’єднаннями.

 

Стаття 3. Відокремлені підрозділи.

 

3.1. Структурно Українська секція МПА складається з відокремлених підрозділів – регіональних відділень та осередків, через які вона реалізує статутні цілі та завдання.

 

3.2. Відокремлені підрозділи Секції утворюються у порядку, визначеному законодавством України та регламентуючими документами МПА.

 

3.3. Відокремлені підрозділи діють відповідно до Статуту, інших керівних документів УС МПА, а також власних статутів (при їхній наявності) та Положення про відокремлені підрозділи УС МПА.

 

3.4. Відокремлені підрозділи Секції не є юридичними особами, крім випадків, передбачених законодавством України. Регіональні відділи та осередки УС МПА, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення в дію Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 року, за рішенням НВР зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію.

3.5. НВР УС МПА при наявності відповідних обставин може призупинити діяльність відокремленого підрозділу Секції. У надзвичайних випадках це може зробити НВК УС МПА з наступним затвердженням відповідного рішення Національною Виконавчою Радою.

Підстави призупинення діяльності відділення (осередку) і подальші пов'язані з цим процедури визначаються керівними документами Секції.

Стаття 4. Набуття і припинення членства в Секції, права та обов'язки її членів.

4.1. Секція приймає до своїх      рядів повнолітніх осіб - громадян України та іноземців у встановленому порядку.

4.2. Детально принципи та порядок набуття членства викладені у Директиві про членство в Український секції МПА, яка затверджується її Національною Виконавчою Радою.

4.3. Права та обов’язки членів Секції.

4.3.1. Член Секції має право:

а) брати участь у роботі Секції, її відділень та осередків;

б) обирати та бути обраним до керівних органів Секції, відділень, осередків;

в) брати участь у заходах Міжнародної поліцейської асоціації та Секції;

г) вносити пропозиції щодо діяльності Секції, відділень, осередків до їхніх керівних органів і отримувати інформацію про їхню роботу;

д) звертатись з листами та скаргами до керівництва Секції, відділень, осередків та отримувати відповіді у встановлені законом терміни;

є) добровільно вийти із членів Секції на підставі поданої заяви.

4.3.2. Член Секції зобов’язаний:

а) дотримуватися Статуту , Регламенту, Директив, Положень та інших керівних документів МПА та Секції;

б) своєчасно сплачувати членські внески;

в) своїми діями не компрометувати МПА та Секцію;

г) виконувати рішення Національної Виконавчої Ради, Національного виконавчого комітету Секції, виконавчого комітету (бюро) відділення або осередку.

4.4. Членство у Секції може бути припинено за рішенням НВК у випадках:

а) порушення Статуту Секції;

б) вчинення дій, що компрометують Секцію;

в) відмови виконувати рішення керівних органів Секції.

4.5. Члени Секції автоматично втрачають своє членство у випадках:

а) несплати членських внесків протягом року без поважних причин;

б) набуття чинності вироку суду по кримінальній справі;

4.6. Порядок припинення членства в Секції, процедура подання та розгляду апеляцій викладені в Директиві про членство в УС МПА.

Стаття 5. Керівні органи Секції.

Засідання керівних органів Секції вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин його членів, а у випадку вирішення питань, визначених п. 5.1.10 цього Статуту – не менше трьох четвертих його членів.

5.1. Національна Виконавча Рада.

5.1.1. Національна Виконавча Рада УС МПА є вищим органом Української секції МПА, який несе повну відповідальність за її діяльність.

5.1.2. До складу НBP входять голови відділень та осередків, а також члени Національного виконавчого комітету УС МПА.

5.1.3. НВР збирається раз на рік на Національному конгресі УС МПА.

5.1.4. Національний Конгрес вирішує найважливіші справи Секції. До виняткової компетенції Конгресу відноситься: внесення змін та доповнень до Статуту та Регламенту Секції, вибори її керівних органів, питання реорганізації чи ліквідації УС МПА.

5.1.5. Кожного року на конгресі заслуховуються звіти виборних органів Секції. Раз на чотири рокі відбувається їхнє переобрання.

5.1.6. Позачерговий Національний конгрес УС МПА, якщо виникне необхідність його проведення, може бути скликаний за ініціативою НВК або Кризового комітету (див. п.5.5) або за пропозицією не менше третини відділень та осередків або за вимогою не менш ніж 1/10  всіх членів УС МПА.

5.1.7. Кожне відділення і осередок, а також НВК мають один голос в НВР.

5.1.8. Рішення на засіданнях НВР приймаються шляхом відкритого голосування. Таємне голосування може бути проведене у випадках, визначених Регламентом УС МПА, або шляхом прийняття процедурного рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається. 

Вибори президента УС МПА, а також інших членів НВК відбуваються шляхом таємного голосування.

5.1.9. Рішення УС МПА вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувало більше половини зареєстрованих на засіданні НВР делегатів. 

5.1.10. Рішення щодо зміни Статуту УС МПА, розміру, порядку обрахування і сплати членських внесків, виключення низової ланки з Секції, її ліквідації чи реорганізації,  призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень, дострокового переобрання Президента УС МПА, вважається таким, що прийняте,  якщо за нього проголосувало не менш ніж три четвертих делегатів.

5.1.11. Головує на засіданнях НВР президент УС МПА а у разі його відсутності – один з віце-президентів або генеральний секретар. 

 5.1.12. Національна Виконавча Рада УС МПА діє відповідно до Положення про НВР, затвердженого Національним Конгресом УС МПА.

5.2. Національний виконавчий комітет.

5.2.1. Національний конгрес УС МПА обирає Національний виконавчий комітет, який забезпечує керівництво Секцією у період між конгресами Національної Виконавчої   Ради. НВК забезпечує виконання рішень НВР, МПА, виробляє стратегію й тактику діяльності Секції та організовує її роботу в період між засіданнями НВР.

5.2.2.    Національний виконавчий комітет обирається терміном на чотири роки і здійснює свою роботу у порядку, визначеному Регламентом УС МПА.

 

5.2.3.     До складу Національного виконавчого комітету щонайменше входять:

-   президент УС МПА;

-   віце-президенти УС МПА;

-   генеральний секретар УС МПА;

-   скарбник УС МПА;  

     -  керівник Національного Адмінцентру УС МПА (за посадою).

5.2.4. Національною Виконавчою Радою можуть визначатись інші виборні посади у Національному виконавчому комітеті. 

5.2.5. Кількість віце-президентів, а також інших членів НВК УС МПА визначається Національним конгресом.

5.2.6. Процедура виборів до складу Національного виконавчого комітету визначається Регламентом УС МПА та відповідною Директивою УС МПА.

 

5.2.7. Новообраний Національний виконавчий комітет затверджує склад Постійного виконавчого бюро НВК (ПВБ), яке має вирішувати поточні питання діяльності Секції у період між засіданнями НВК

 

5.3.           Президент УС МПА.

5.3.1. Президент УС МПА очолює  Секцію та є її вищою посадовою особою , яка має право представляти УС МПА у відносинах з третіми особами, в тому числі – у міжнародних органах МПА, та офіційно висловлюватись від імені Секції.

5.3.2. Президент несе відповідальність за виконання цілей та завдань УС МПА;

5.3.3. У разі неспроможності президента за станом здоров’я або з інших причин виконувати свої обов’язки вони тимчасово, до скликання позачергового конгресу покладаються на одного з віце-президентів або на генерального секретаря.

5.4.  Коло повноважень президента та інших членів НВК, регламент їхньої роботи визначається  Положенням про НВК, яке затверджується Національною Виконавчою Радою.

 

5.5.      Кризовий комітет

 

У разі неможливості Національного виконавчого комітету продовжувати роботу з будь-яких причин формується Кризовий комітет, до складу якого входять голови п’яти найстаріших за терміном створення відокремлених підрозділів Секції. Кризовий комітет відповідає за ведення поточних справ, що входять до компетенції Національного виконавчого комітету, поки не будуть проведені вибори його нового складу у відповідності до Статуту УС МПА.

 

5.6.      Постійні Національні комісії.

 

5.6.1.    Виходячи із завдань, які стоять перед Секцією, в її складі можуть бути сформовані Постійні Національні комісії, які співпрацюють з Національним виконавчим комітетом і підтримують його роботу за визначеними напрямками.

 

5.6.2.    Напрямки діяльності комісій, а також їхній чисельний та персональний склад визначаються та затверджуються Національною Виконавчою Радою.

 

5.7. Національний Адміністративний центр.

5.7.1. Національний Адміністративний центр УС МПА (далі – НАЦ) є єдиним в Україні адміністративним органом Секції, заснованим її Національним виконавчим комітетом, для адміністративно – господарського забезпечення діяльності Секції.

5.7.2. НАЦ складається із штатних працівників, кількість яких, функціональні обов’язки та розмір заробітної плати визначаються та затверджуються НВК.

Стаття 6. Фінанси та майно.

6.1. УС МПА та створені нею відділення (осередки) є неприбутковими організаціями, які для виконання статутних завдань мають у своїй власності кошти, майно та інші активи. Доходи організацій використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організацій,  реалізації їх цілей та завдань,  визначених установчими  документами та не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Організації, її посадових осіб (окрім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

6.2. Джерелами фінансування Секції та її відділень (осередків) можуть бути:

- разові та періодичні внески;

- добровільні пожертвування та благодійні внески;

- пасивні доходи;

- безоплатно  передані  активи;

- інші доходи, передбачені   чинним  законодавством України.

 

6.3. Секція може мати у власності будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар та інше майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення.

6.4. Секція у відповідності до чинного законодавства України здійснює бухгалтерський та податковий облік, подає податкову та статистичну звітність, сплачує передбачені законодавством платежі та збори.

6.5. Фінансовий рік для УС МПА збігається з календарним роком.

Стаття 7. Перевірка фінансово-господарської діяльності.

7.1. Фінансово-господарська діяльність УС МПА перевіряється зовнішнім аудитором відповідно до вимог законодавства.

7.2. Стан фінансово-господарської діяльності УС МПА аналізується і доповідається НВР щорічно Контрольно-ревізійною комісією, яка обирається Національним конгресом УС МПА в складі трьох членів Секції, котрі мають відповідну підготовку і практичний досвід такої роботи. Термін повноважень членів УС МПА, обраних до Контрольно-ревізійної комісії, може бути продовженим лише один раз.

Аналогічні ревізійні комісії обираються відділеннями та осередками УС МПА.

7.3. Процедура виборів та обов'язки Контрольно-ревізійної комісії встановлюються Регламентом УС МПА.

 

Стаття 8. Порядок внесення змін до Статуту УС МПА.

8.1.  Зміни до Статуту Секції можуть вноситись тільки Національним конгресом УС МПА трьома четвертими усіх присутніх чи представлених на засіданні делегатів з правом вирішального голосу.

8.2. Усі питання, пов'язані з уточненням положень Статуту УС МПА, тимчасово вирішуються Національним виконавчим комітетом до затвердження цих рішень Національною виконавчою радою.

8.3. Зміни до Статуту Секції підлягають обов'язковій реєстрації відповідно до законодавства України.

Стаття 9. Регламент,  Директиви та Положення.

9.1. Регламент, а також Директиви та Положення УС МПА приймаються для роз'яснення, уточнення та підтримки положень Статуту УС МПА. Вони утворюють невід'ємну частину документів УС МПА. і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами Секції. Ці документи розробляються НВК и затверджуються Національним конгресом.

9.3. Зміни до Регламенту УС МПА, а також до Директив та Положень можуть вноситись тільки Національним конгресом УС МПА двома третинами усіх присутніх чи представлених на засіданні членів НВР.

Стаття 10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Секції та розгляду скарг.

10.1. Члени УС МПА можуть звертатися з власними скаргами, пропозиціями безпосередньо до будь-якої керівної ланки Секції та отримати вичерпну відповідь на своє звернення.

10.2. Апеляції на рішення керівних органів, керівних осіб УС МПА та її відділень, осередків, висновки Контрольно-ревізійної комісії УС МПА розглядає Національна Виконавча Рада. Постанови НВР з цих питань є остаточними і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку.

Стаття 11. Звітність.

Кожен виборний орган Секції – від низової ланки до НВК зобов’язаний не рідше, ніж раз на рік звітувати щодо проведеної роботи перед членами УС МПА або їхніми представниками на зборах, конференціях або конгресах з отриманням відповідної оцінки цієї діяльності. У разі, якщо ця оцінка є незадовільною, виборний орган має бути розформований з призначенням нових виборів.

 

Стаття 12. Припинення діяльності.

12.1. Припинення діяльності УС МПА може мати місце:

а) у разі прийняття Всесвітнім конгресом МПА в установленому поряду рішення про виключення Секції зі складу МПА;

б) у разі реорганізації Секції, коли за це рішення проголосувало не менше трьох четвертих присутніх чи представлених на Конгресі УС МПА делегатів з правом вирішального голосу. Секція не може бути реорганізована в юридичну особу, що має на меті одержання прибутку;

в) у разі прийняття рішення щодо припинення діяльності Секції Надзвичайним конгресом УС МПА, за умови підтримки цього рішення не менше трьома чвертями від присутніх чи представлених в установленому порядку делегатів з правом вирішального голосу;

г) за рішенням суду.

12.2. Використання майна, споруд, коштів та інших активів, що належать УС МПА, після прийняття рішення про припинення діяльності Секції, визначається Ліквідаційною комісією, обраною Надзвичайним конгресом, у відповідності до чинного законодавства України. У разі ліквідації майно Секції передаються на статутні або благодійні цілі іншому громадському об'єднанню або зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

 

Стаття 13. Набуття чинності.

 

Статут у даній редакції, прийнятий на  IX Конгресі УС МПА в м. Києві 27 жовтня 2016 року, набуває чинності   з моменту його державної реєстрації.

 

ЗАВАНТАЖИТИ АНГЛІЙСЬКИЙ ВАРІАНТ СТАТУТУ

Среда, 25 Сентябрь 2013 15:58

Міжнародна виконавча рада МПА

Міжнародна виконавча рада (IEB) відповідає за повсякденне управління МПА. До її складу входять вісім членів МПА, які обираються делегатами Світового конгресу на 4-річний термін. 

Среда, 25 Сентябрь 2013 15:56

ХХ Всесвітній конгрес МПА

ХХ Всесвітній конгрес МПА

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2