СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

( РЕДАКЦІЯ 2016 Р.)

 

 ЗМІСТ

Стаття І.  Назва, правові засади,  символіка, мова, місцезнаходження.

Стаття 2.  Цілі та напрями діяльності.

Стаття 3.  Відокремлені підрозділи.

Стаття 4.  Набуття і припинення членства в Секції, права та обов'язки її членів.

Стаття 5.  Керівні органи Секції.

Стаття 6.  Фінанси та майно.

Стаття 7.  Перевірка фінансово-господарської діяльності.

Стаття 8.  Порядок внесення змін до Статуту УС МПА.

Стаття 9.  Регламент,  Директиви та Положення.

Стаття 10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Секції  та розгляду скарг.

Стаття 11. Звітність.

Стаття 12. Припинення діяльності.

Стаття 13. Набуття чинності.

 

 

Стаття І. Назва, правові засади,  символіка, мова, місцезнаходження.

1.1.           Повна назва: Міжнародна громадська організація "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації". Скорочена назва: Українська секція МПА, або абревіатурою - УС МПА. Назва англійською мовою: Ukrainian Section International Police Association (UА ІРА). Надалі в тексті - Секція.

 

1.2.           Секція є міжнародною громадською неприбутковою та неурядовою організацією, яка здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також цього Статуту, Статуту Міжнародної поліцейської асоціації (далі в тексті – МПА) та інших керівних документів Секції  і МПА. Вона є політично нейтральною та незалежною.

 

1.3.           Секція дотримується принципів, викладених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Організацією Об'єднаних Націй в 1948 році, і визнає, що будь-яка форма тортур є абсолютно несумісною з цими принципами.

 

1.4.           Секція   має   статус   колективного члена  МПА на підставі Статуту МПА.

1.5.           Секція у рамках своєї діяльності використовує девіз МПА мовою есперанто  «SERVO PER AMIKECO» («служба через дружбу») та символіку МПА, які захищені авторським правом у встановленому порядку.

1.6.           Офіційна робоча мова Секції - українська.

 

1.7.           Місцезнаходження центральних статутних органів Секції: Україна, місто Київ.

Стаття 2. Цілі та напрями діяльності.

2.1. Цілями Секції є:

 - встановлення і зміцнення дружніх партнерських стосунків з іншими національними секціями МПА, 

- сприяння міжнародному співробітництву, насамперед, у правоохоронній діяльності,

- участь у реалізації культурних, спортивних, соціальних, інших програм і заходів в країні і за кордоном,

- розширення знань та обмін професійним досвідом,

- сприяння підвищенню престижу та авторитету поліцейської служби, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між поліцією і населенням;

- взаємодопомога, сприяння мирному співіснуванню між людьми і збереженню миру на Землі.

2.2. Для реалізації своїх цілей Секція організовує та здійснює на національному та міжнародному рівнях наступне:

- обмін делегаціями, візити та поїздки для членів МПА;

- культурні і спортивні заходи;

- молодіжні зустрічі;

- професійні семінари, конференції, тренінги тощо з метою сприяння роботі поліції;

- сприяння реформуванню українського законодавства щодо діяльності поліції та інших правоохоронних структур з використанням досвіду провідних країн світу;

- реалізація благодійних та інших гуманітарних проектів;

- активне використання ЗМІ з метою розповсюдження інформації, яка б  пропагувала  ідеї та цілі МПА;

- будь-яка інша діяльність з дотриманням описаних вище цілей в рамках Секції або у співпраці з іншими громадськими об’єднаннями.

 

Стаття 3. Відокремлені підрозділи.

 

3.1. Структурно Українська секція МПА складається з відокремлених підрозділів – регіональних відділень та осередків, через які вона реалізує статутні цілі та завдання.

 

3.2. Відокремлені підрозділи Секції утворюються у порядку, визначеному законодавством України та регламентуючими документами МПА.

 

3.3. Відокремлені підрозділи діють відповідно до Статуту, інших керівних документів УС МПА, а також власних статутів (при їхній наявності) та Положення про відокремлені підрозділи УС МПА.

 

3.4. Відокремлені підрозділи Секції не є юридичними особами, крім випадків, передбачених законодавством України. Регіональні відділи та осередки УС МПА, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення в дію Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 року, за рішенням НВР зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію.

3.5. НВР УС МПА при наявності відповідних обставин може призупинити діяльність відокремленого підрозділу Секції. У надзвичайних випадках це може зробити НВК УС МПА з наступним затвердженням відповідного рішення Національною Виконавчою Радою.

Підстави призупинення діяльності відділення (осередку) і подальші пов'язані з цим процедури визначаються керівними документами Секції.

Стаття 4. Набуття і припинення членства в Секції, права та обов'язки її членів.

4.1. Секція приймає до своїх      рядів повнолітніх осіб - громадян України та іноземців у встановленому порядку.

4.2. Детально принципи та порядок набуття членства викладені у Директиві про членство в Український секції МПА, яка затверджується її Національною Виконавчою Радою.

4.3. Права та обов’язки членів Секції.

4.3.1. Член Секції має право:

а) брати участь у роботі Секції, її відділень та осередків;

б) обирати та бути обраним до керівних органів Секції, відділень, осередків;

в) брати участь у заходах Міжнародної поліцейської асоціації та Секції;

г) вносити пропозиції щодо діяльності Секції, відділень, осередків до їхніх керівних органів і отримувати інформацію про їхню роботу;

д) звертатись з листами та скаргами до керівництва Секції, відділень, осередків та отримувати відповіді у встановлені законом терміни;

є) добровільно вийти із членів Секції на підставі поданої заяви.

4.3.2. Член Секції зобов’язаний:

а) дотримуватися Статуту , Регламенту, Директив, Положень та інших керівних документів МПА та Секції;

б) своєчасно сплачувати членські внески;

в) своїми діями не компрометувати МПА та Секцію;

г) виконувати рішення Національної Виконавчої Ради, Національного виконавчого комітету Секції, виконавчого комітету (бюро) відділення або осередку.

4.4. Членство у Секції може бути припинено за рішенням НВК у випадках:

а) порушення Статуту Секції;

б) вчинення дій, що компрометують Секцію;

в) відмови виконувати рішення керівних органів Секції.

4.5. Члени Секції автоматично втрачають своє членство у випадках:

а) несплати членських внесків протягом року без поважних причин;

б) набуття чинності вироку суду по кримінальній справі;

4.6. Порядок припинення членства в Секції, процедура подання та розгляду апеляцій викладені в Директиві про членство в УС МПА.

Стаття 5. Керівні органи Секції.

Засідання керівних органів Секції вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин його членів, а у випадку вирішення питань, визначених п. 5.1.10 цього Статуту – не менше трьох четвертих його членів.

5.1. Національна Виконавча Рада.

5.1.1. Національна Виконавча Рада УС МПА є вищим органом Української секції МПА, який несе повну відповідальність за її діяльність.

5.1.2. До складу НBP входять голови відділень та осередків, а також члени Національного виконавчого комітету УС МПА.

5.1.3. НВР збирається раз на рік на Національному конгресі УС МПА.

5.1.4. Національний Конгрес вирішує найважливіші справи Секції. До виняткової компетенції Конгресу відноситься: внесення змін та доповнень до Статуту та Регламенту Секції, вибори її керівних органів, питання реорганізації чи ліквідації УС МПА.

5.1.5. Кожного року на конгресі заслуховуються звіти виборних органів Секції. Раз на чотири рокі відбувається їхнє переобрання.

5.1.6. Позачерговий Національний конгрес УС МПА, якщо виникне необхідність його проведення, може бути скликаний за ініціативою НВК або Кризового комітету (див. п.5.5) або за пропозицією не менше третини відділень та осередків або за вимогою не менш ніж 1/10  всіх членів УС МПА.

5.1.7. Кожне відділення і осередок, а також НВК мають один голос в НВР.

5.1.8. Рішення на засіданнях НВР приймаються шляхом відкритого голосування. Таємне голосування може бути проведене у випадках, визначених Регламентом УС МПА, або шляхом прийняття процедурного рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається. 

Вибори президента УС МПА, а також інших членів НВК відбуваються шляхом таємного голосування.

5.1.9. Рішення УС МПА вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувало більше половини зареєстрованих на засіданні НВР делегатів. 

5.1.10. Рішення щодо зміни Статуту УС МПА, розміру, порядку обрахування і сплати членських внесків, виключення низової ланки з Секції, її ліквідації чи реорганізації,  призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень, дострокового переобрання Президента УС МПА, вважається таким, що прийняте,  якщо за нього проголосувало не менш ніж три четвертих делегатів.

5.1.11. Головує на засіданнях НВР президент УС МПА а у разі його відсутності – один з віце-президентів або генеральний секретар. 

 5.1.12. Національна Виконавча Рада УС МПА діє відповідно до Положення про НВР, затвердженого Національним Конгресом УС МПА.

5.2. Національний виконавчий комітет.

5.2.1. Національний конгрес УС МПА обирає Національний виконавчий комітет, який забезпечує керівництво Секцією у період між конгресами Національної Виконавчої   Ради. НВК забезпечує виконання рішень НВР, МПА, виробляє стратегію й тактику діяльності Секції та організовує її роботу в період між засіданнями НВР.

5.2.2.    Національний виконавчий комітет обирається терміном на чотири роки і здійснює свою роботу у порядку, визначеному Регламентом УС МПА.

 

5.2.3.     До складу Національного виконавчого комітету щонайменше входять:

-   президент УС МПА;

-   віце-президенти УС МПА;

-   генеральний секретар УС МПА;

-   скарбник УС МПА;  

     -  керівник Національного Адмінцентру УС МПА (за посадою).

5.2.4. Національною Виконавчою Радою можуть визначатись інші виборні посади у Національному виконавчому комітеті. 

5.2.5. Кількість віце-президентів, а також інших членів НВК УС МПА визначається Національним конгресом.

5.2.6. Процедура виборів до складу Національного виконавчого комітету визначається Регламентом УС МПА та відповідною Директивою УС МПА.

 

5.2.7. Новообраний Національний виконавчий комітет затверджує склад Постійного виконавчого бюро НВК (ПВБ), яке має вирішувати поточні питання діяльності Секції у період між засіданнями НВК

 

5.3.           Президент УС МПА.

5.3.1. Президент УС МПА очолює  Секцію та є її вищою посадовою особою , яка має право представляти УС МПА у відносинах з третіми особами, в тому числі – у міжнародних органах МПА, та офіційно висловлюватись від імені Секції.

5.3.2. Президент несе відповідальність за виконання цілей та завдань УС МПА;

5.3.3. У разі неспроможності президента за станом здоров’я або з інших причин виконувати свої обов’язки вони тимчасово, до скликання позачергового конгресу покладаються на одного з віце-президентів або на генерального секретаря.

5.4.  Коло повноважень президента та інших членів НВК, регламент їхньої роботи визначається  Положенням про НВК, яке затверджується Національною Виконавчою Радою.

 

5.5.      Кризовий комітет

 

У разі неможливості Національного виконавчого комітету продовжувати роботу з будь-яких причин формується Кризовий комітет, до складу якого входять голови п’яти найстаріших за терміном створення відокремлених підрозділів Секції. Кризовий комітет відповідає за ведення поточних справ, що входять до компетенції Національного виконавчого комітету, поки не будуть проведені вибори його нового складу у відповідності до Статуту УС МПА.

 

5.6.      Постійні Національні комісії.

 

5.6.1.    Виходячи із завдань, які стоять перед Секцією, в її складі можуть бути сформовані Постійні Національні комісії, які співпрацюють з Національним виконавчим комітетом і підтримують його роботу за визначеними напрямками.

 

5.6.2.    Напрямки діяльності комісій, а також їхній чисельний та персональний склад визначаються та затверджуються Національною Виконавчою Радою.

 

5.7. Національний Адміністративний центр.

5.7.1. Національний Адміністративний центр УС МПА (далі – НАЦ) є єдиним в Україні адміністративним органом Секції, заснованим її Національним виконавчим комітетом, для адміністративно – господарського забезпечення діяльності Секції.

5.7.2. НАЦ складається із штатних працівників, кількість яких, функціональні обов’язки та розмір заробітної плати визначаються та затверджуються НВК.

Стаття 6. Фінанси та майно.

6.1. УС МПА та створені нею відділення (осередки) є неприбутковими організаціями, які для виконання статутних завдань мають у своїй власності кошти, майно та інші активи. Доходи організацій використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організацій,  реалізації їх цілей та завдань,  визначених установчими  документами та не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Організації, її посадових осіб (окрім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

6.2. Джерелами фінансування Секції та її відділень (осередків) можуть бути:

- разові та періодичні внески;

- добровільні пожертвування та благодійні внески;

- пасивні доходи;

- безоплатно  передані  активи;

- інші доходи, передбачені   чинним  законодавством України.

 

6.3. Секція може мати у власності будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар та інше майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення.

6.4. Секція у відповідності до чинного законодавства України здійснює бухгалтерський та податковий облік, подає податкову та статистичну звітність, сплачує передбачені законодавством платежі та збори.

6.5. Фінансовий рік для УС МПА збігається з календарним роком.

Стаття 7. Перевірка фінансово-господарської діяльності.

7.1. Фінансово-господарська діяльність УС МПА перевіряється зовнішнім аудитором відповідно до вимог законодавства.

7.2. Стан фінансово-господарської діяльності УС МПА аналізується і доповідається НВР щорічно Контрольно-ревізійною комісією, яка обирається Національним конгресом УС МПА в складі трьох членів Секції, котрі мають відповідну підготовку і практичний досвід такої роботи. Термін повноважень членів УС МПА, обраних до Контрольно-ревізійної комісії, може бути продовженим лише один раз.

Аналогічні ревізійні комісії обираються відділеннями та осередками УС МПА.

7.3. Процедура виборів та обов'язки Контрольно-ревізійної комісії встановлюються Регламентом УС МПА.

 

Стаття 8. Порядок внесення змін до Статуту УС МПА.

8.1.  Зміни до Статуту Секції можуть вноситись тільки Національним конгресом УС МПА трьома четвертими усіх присутніх чи представлених на засіданні делегатів з правом вирішального голосу.

8.2. Усі питання, пов'язані з уточненням положень Статуту УС МПА, тимчасово вирішуються Національним виконавчим комітетом до затвердження цих рішень Національною виконавчою радою.

8.3. Зміни до Статуту Секції підлягають обов'язковій реєстрації відповідно до законодавства України.

Стаття 9. Регламент,  Директиви та Положення.

9.1. Регламент, а також Директиви та Положення УС МПА приймаються для роз'яснення, уточнення та підтримки положень Статуту УС МПА. Вони утворюють невід'ємну частину документів УС МПА. і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами Секції. Ці документи розробляються НВК и затверджуються Національним конгресом.

9.3. Зміни до Регламенту УС МПА, а також до Директив та Положень можуть вноситись тільки Національним конгресом УС МПА двома третинами усіх присутніх чи представлених на засіданні членів НВР.

Стаття 10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Секції та розгляду скарг.

10.1. Члени УС МПА можуть звертатися з власними скаргами, пропозиціями безпосередньо до будь-якої керівної ланки Секції та отримати вичерпну відповідь на своє звернення.

10.2. Апеляції на рішення керівних органів, керівних осіб УС МПА та її відділень, осередків, висновки Контрольно-ревізійної комісії УС МПА розглядає Національна Виконавча Рада. Постанови НВР з цих питань є остаточними і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку.

Стаття 11. Звітність.

Кожен виборний орган Секції – від низової ланки до НВК зобов’язаний не рідше, ніж раз на рік звітувати щодо проведеної роботи перед членами УС МПА або їхніми представниками на зборах, конференціях або конгресах з отриманням відповідної оцінки цієї діяльності. У разі, якщо ця оцінка є незадовільною, виборний орган має бути розформований з призначенням нових виборів.

 

Стаття 12. Припинення діяльності.

12.1. Припинення діяльності УС МПА може мати місце:

а) у разі прийняття Всесвітнім конгресом МПА в установленому поряду рішення про виключення Секції зі складу МПА;

б) у разі реорганізації Секції, коли за це рішення проголосувало не менше трьох четвертих присутніх чи представлених на Конгресі УС МПА делегатів з правом вирішального голосу. Секція не може бути реорганізована в юридичну особу, що має на меті одержання прибутку;

в) у разі прийняття рішення щодо припинення діяльності Секції Надзвичайним конгресом УС МПА, за умови підтримки цього рішення не менше трьома чвертями від присутніх чи представлених в установленому порядку делегатів з правом вирішального голосу;

г) за рішенням суду.

12.2. Використання майна, споруд, коштів та інших активів, що належать УС МПА, після прийняття рішення про припинення діяльності Секції, визначається Ліквідаційною комісією, обраною Надзвичайним конгресом, у відповідності до чинного законодавства України. У разі ліквідації майно Секції передаються на статутні або благодійні цілі іншому громадському об'єднанню або зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

 

Стаття 13. Набуття чинності.

 

Статут у даній редакції, прийнятий на  IX Конгресі УС МПА в м. Києві 27 жовтня 2016 року, набуває чинності   з моменту його державної реєстрації.

 

ЗАВАНТАЖИТИ АНГЛІЙСЬКИЙ ВАРІАНТ СТАТУТУ

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2