Членство в УС МПА

Членство в Українській секції МПА передбачає, насамперед, активну участь у реалізації мети та завдань Секції.

Метою Секції є встановлення дружніх партнерських стосунків між працівниками міліції (поліції) країн - членів МПА, сприяння міжнародному співробітництву, насамперед, у правоохоронній діяльності, розвиток культурних, спортивних, інших зв'язків, розширення світогляду та обмін професійним досвідом.

Метою Секції єтакож захист законних прав та інтересів своїх членів, активна підтримка авторитету та позитивного іміджу міліції; сприяння здійсненню завдань міліції як органу, діяльність якого спрямована на всемірне утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.

Секція в межах своїх можливостей бере участь у розвитку взаємодопомоги у соціально-гуманітарній сфері, сприяє злагоді між людьми і збереженню миру на Землі.

Для здійснення цієї мети Секція вважає своїми основними завданнями:

- активно популяризувати ідеї МПА з метою залучення до лав Секції нових прибічників – правоохоронців;

- розвивати міжнародне співробітництво через встановлення дружніх контактів між працівниками міліції та поліції усіх країн світу, допомагати їм налагоджувати взаєморозуміння у вирішенні професійних та життєвих проблем;

- сприяти підвищенню престижу та авторитету міліцейської служби, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між міліцією і населенням, формуванню високої правової культури та правосвідомості громадян, захисту їхніх конституційних прав і свобод, зміцненню правопорядку в державі;

- налагоджувати міжнародну співпрацю у соціальній та культурній сферах, сприяти обміну професійним досвідом, досвідом організації дозвілля, відпочинку та спортивно-оздоровчих заходів;

- сприяти науковій розробці питань, пов’язаних з діяльністю міліції (поліції) та інших правоохоронних органів, усуненню недоліків у правозастосовній діяльності, проведенню з цією метою міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, публікуванню матеріалів з досвіду правоохоронної діяльності чи юридичних питань.

Для реалізації своєї мети і завдань Секція використовує такі форми роботи:

- поширення ідей МПА в Україні, всебічна їх популяризація серед працівників міліції, інших правоохоронних органів;

- підтримка особистих контактів між членами національних секцій МПА шляхом організації обміну візитами груп та окремих осіб, спільного проведення свят, екскурсій, спортивних змагань, відпочинку та листування; 

- проведення міжнародних молодіжних зустрічей;

- організація заходів для членів МПА в Україні – клуби за інтересами, творчі конкурси, спортивні змагання, туризм тощо;

- надання матеріальної, юридичної допомоги членам МПА, що втратили працездатність у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку або з інших причин не можуть захистити свої законні права та інтереси; надання допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ – членам МПА, що загинули під час виконання службових повноважень; 

- надання адресної допомоги соціально незахищеним членам МПА (інвалідам, сиротам, ветеранам ВОВ), інші форми доброчинності;

- здійснення роботи в рамках спільних міжнародних та внутрішньодержавних доброчинних та інших гуманітарних проектів; 

- проведення конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, оголошення конкурсів тощо, участь у відповідних заходах за кордоном;  

- поширення правових знань серед населення шляхом надання консультацій з правових питань, іншої правової допомоги.

Для виконання цих завдань визначені наступні повноваження Секції:

- самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;   

- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі; 

- вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Секції, до органів державної влади та управління. Одержувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань; 

- брати участь у проведенні наукових досліджень, науково-практичних форумів, конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо, в тому числі міжнародних, пов'язаних із статутними завданнями Секції.Видавати і розповсюджувати відповідну літературу;

- з метою реалізації статутних цілей наймати на роботу працівників на основі трудових договорів відповідно до законодавства України; 

- надавати консультативну та практичну допомогу членам УС МПА у правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси; 

- встановлювати внутрішньо-секційні нагороди і заохочувати членів УС МПА за активну роботу в Секції; 

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; 

- купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України та інших держав;

- засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей УС МПА, здійснювати видавничу діяльність;

- здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і відповідає меті та завданням Секції.

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2