ПОЛОЖЕННЯ про Національні комісії МГО "УС МПА"

Виходячи із завдань, які стоять перед Українською секцією МПА, а також у відповідності до п. 5.6 ст. 5 Статуту УС МПА  у складі Секції можуть бути сформовані  Постійні Національні комісії.

Постійні Національні комісії є дорадчими та виконавчими органами НВК. Національні комісії не вповноважені на прийняття обов’язкових рішень, і будь-які їхні рекомендації мають затверджуватися НВК.

За напрямами роботи на Національні комісії покладаються обов’язки:

- розробляти заходи з реалізації статутних завдань Секції, надавати відповідні рекомендації Національному виконавчому комітету УС МПА;

- виконувати доручення НВК та звітувати про їхнє виконання;

- підтримувати зв’язок з міжнародними комісіями МПА, втілювати в життя їхні рекомендації та подавати пропозиції щодо проведення в Україні міжнародних заходів, а також щодо участі делегацій УС МПА у заходах, які проводяться іншими національними секціями та Адмінцентром МПА;

- заохочувати і спонукати регіональні відділення та осередки підтримувати проекти УС МПА та заходи МПА;

- надавати консультативну допомогу регіональним відділенням та осередкам з питань реалізації власних проектів;

- збирати та аналізувати дані щодо проведеної роботи на місцях для підготовки звітів та матеріалів для сайту та інформаційного бюлетеню УС МПА;

- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту, Регламенту, Положень УС МПА;

- готувати та подавати пропозиції до НВК щодо заохочення кращих відділень та осередків, а також найбільш активних членів громадської організації.

Крім зазначених обов’язків Національні комісії мають такі повноваження:

1. Національна комісія з питань зовнішніх зв’язків (НКЗЗ).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо напрямків, а також форм і методів міжнародного співробітництва Секції, її регіональних відділень та осередків, узагальнює досвід роботи з цих питань, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

2. Національна комісія з питань культури (НКК).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо культурно-масових та спортивно-туристичних заходів Секції, в тому числі на міжнародному рівні, узагальнює досвід роботи з цих питань,  контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

3. Національна комісія з професійних питань (НКП).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо професійного зростання членів МПА. Організовує з цією метою обмін досвідом роботи, надає допомогу галузевим службам МВС у проведенні конкурсів професійної майстерності та інших заходів за участі представників зарубіжжя. Сприяє проведенню науково-практичних заходів, в тому числі міжнародного рівня, за участю членів Секції, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

4. Національна комісія з внутрішніх питань (НКВ).

Формує плани роботи Секції за головними напрямками; відповідає за підготовку основних нормативних документів Секції;  контролює виконання вимог Законів та підзаконних нормативних документів України, що регламентують діяльність громадських організацій, а також Статуту, Регламенту та Положень УС МПА в діяльності НВК, регіональних відділень та осередків; організує проведення засідань НВК та Конгресів УС МПА, контролює виконання рішень керівних органів та планів роботи УС МПА; подає пропозиції до НВК щодо вдосконалення роботи  регіональних відділень і осередків та щодо розповсюдження кращого досвіду роботи, проведення загально-секційних та відкритих регіональних заходів.

5. Національна комісія з соціальних питань (НКС).

Займається проблемами соціальної роботи, вносить пропозиції до НВК щодо надання допомоги членам УС МПА чи працівникам поліції, які її потребують, а також щодо шефської допомоги соціальним установам (дитячі будинки, ліцеї) де живуть та навчаються діти поліцейських; займається питаннями приміщень УС МПА, узагальнює досвід роботи з цих питань,  контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

6. Національна комісія з питань спортивно-масової роботи (НКСМ).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо напрямків, форм і методів  участі членів МПА у спортивно-масових заходах. Організовує з цією метою обмін досвідом роботи, надає допомогу галузевим службам МВС у проведенні змагань з прикладних та масових видів спорту, інших заходів за участі представників зарубіжжя. Сприяє проведенню спортивно-методичних конференцій, семінарів, у т. ч. міжнародного рівня, інших заходів за участі членів Секції, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

 

Головою кожної комісії має бути член ПВБ. За його пропозиціями Постійною Виконавчою Радою формується та затверджується чисельний та персональний склад членів комісії.

Засідання комісій скликаються регулярно: в очному форматі – не рідше, ніж один раз на рік (як правило, у зв’язку зі скликанням Конгресу), в інших форматах - з використанням сучасних комунікаційно-інформаційних технологій - по мірі необхідності, але не рідше, ніж  один раз у квартал.

Національний виконком планує періодичні звіти голів комісій щодо їхньої діяльності на засіданнях НВК або НВР.

Національна Виконавча Рада може тимчасово призначити додаткові комісії для вирішення окремих питань. Голові такої комісії може бути дозволено брати участь у засіданнях НВК, однак без права вирішального голосу.

Дане Положення затверджено XІ Національним конгресом УС МПА 16 листопада 2017 року в м. Києві і набуває чинності  від дня затвердження.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2