ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ УС МПА

Правові засади

1. Положення «Про Контрольно-ревізійну Комісію Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації» (далі в тексті – КРК) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту і Правил МПА, Статуту і Регламенту Української Секції МПА для реалізації завдань щодо перевірки відповідності фінансової та господарської діяльності УС МПА рішенням виконавчих органів Секції.

Загальні положення

2. КРК є органом внутрішнього контролю за виконанням суб’єктами Секції рішень її виконавчо-розпорядчих органів в частині забезпечення дотримання встановленого порядку отримання, обліку та здійснення витрат коштів, що поступають на загальні рахунки Секції та Регіональних відділень і Осередків УС МПА.

3. КРК обирається із числа членів УС МПА, котрі мають досвід роботи у фінансово-господарських чи економічних службах. Члени КРК не можуть обіймати посади Президента та Віце-президентів УС МПА, національного Генерального Секретаря чи Національного Скарбника, а також голови місцевого осередку.

Відповідно до статті 20 Статуту УС МПА члени КРК зобов’язані виконувати свої обов’язки на користь Секції, незалежно від інтересів Регіональних відділень та Осередків, котрі вони представляють, чи посадових осіб або окремих членів УС МПА.

4. КРК щорічно звітує щодо проведеної роботи на чергових Національному Конгресі чи Конференції НВР та подає на затвердження план роботи Комісії та графік перевірок стану фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Секції та її місцевих осередків на наступний звітний період.

5. Результати діяльності КРК засвідчуються відповідними Актами в яких дається оцінка відповідності фінансово-господарської діяльності чинному законодавству та рішенням виконавчо-розпорядчих органів суб’єктів Секції, а також рекомендації щодо удосконалення цієї роботи.

6. До складу КРК входить дві особи із числа членів УС МПА, котрі обираються Національним Конгресом з дотриманням процедури, визначеної статтею 15 пункти 15.1, 15.4 та 15.5 Регламенту УС МПА.

КРК обирається терміном на три роки. Члени КРК не можуть обиратись більше, ніж два терміни підряд. КРК підзвітна Національному Конгресу та Конференції НВР і у вирішенні завдань, що стоять перед нею, співпрацює з Національним Скарбником та Головним бухгалтером Секції.Завдання, права та обов’язки

7. КРК УС МПА вивчає та дає оцінку:

а) стану надходження, обліку та видатків коштів, що надійшли на рахунки Секції та її суб’єктів;

б) стану збереження та повноти обліку матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Секції та її місцевих осередків;

в) дотриманню рішень виконавчо-розпорядчих органів Секції стосовно організації фінансово-господарської діяльності.

8. Розробляє та поширює серед суб’єктів Секції рекомендації щодо удосконалення системи обліку надходжень та видатків, усуненню виявлених під час перевірок недоліків в організації фінансово-господарської діяльності.

9. КРК має право:

а) визначати суб’єкти Секції для проведення внутрішнього аудиту та затверджувати графіки їх здійснення;

б) знайомитись з будь-якими рішеннями керівних органів Секції та її місцевих осередків з питань фінансово-господарської діяльності та документами бухгалтерського обліку і звітності;

в) отримувати необхідну для здійснення перевірок інформацію у посадових осіб Секції та місцевих осередків;

г) за узгодженням з Постійним Виконавчим Бюро залучати до проведення перевірок фахівців та консультантів за напрямами роботи, що вивчаються.

10. КРК не має права під час проведення внутрішнього аудиту висувати будь-які вимоги, що суперечать чинному законодавству України стосовно здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, та втручатись у справи, які не входять до її компетенції.


11. КРК зобов’язана:

а) дотримуватись під час перевірки норм та правил, що встановлені чинним законодавством України;

б) здійснювати аудит фінансово-господарської діяльності Секції щонайменше один раз на рік, а її місцевих осередків не менше одного разу на два роки;

в) засвідчувати результати перевірки відповідним Актом, підписаним членами КРК. За необхідності член КРК може зафіксувати в Акті свою окрему думку стосовно висновків чи оцінки фактів, які були виявлені в ході проведення аудиту;

г) повідомляти про результати перевірок відповідних посадових осіб Секції та місцевих осередків не пізніше, ніж за один місяць після її завершення.


Набуття чинності

Дане Положення прийняте 12-ю Конференцією Національної Виконавчої Ради УС МПА у місті Чернігові і набуло чинності 19 лютого 2010 року

Developed by JoomVision.com
Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2