Положення про відокремлені підрозділи Міжнародної громадської організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлені підрозділи Міжнародної громадської  організації

"Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

 

Загальні положення

1.1.   Структурно до Міжнародної громадської  організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації" (далі за текстом – Секції), згідно з її Статутом входять створені нею Відокремлені підрозділи.

1.2.   Відокремлені підрозділи  УС  МПА (далі за текстом - Відокремлені підрозділи) створюються, як правило, за територіальною ознакою та у навчальних закладах правоохоронних органів.

1.3.   Відокремлені підрозділи  діють на основі Закону України «Про громадські об'єднання», інших законодавчих актів України, Статуту Секції та цього  Положення, яке розробляється Національним виконавчим комітетом (далі – НВК) і затверджується Національною Виконавчою Радою (далі – НВР) УС МПА.

1.4. Легалізація Відокремленого підрозділу здійснюється шляхом подання повідомлення про заснування у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

1.5. Найменування Відокремленого підрозділу відповідає назві населеного пункту (можливо з деталізацією згідно з адміністративно-територіальним поділом України) або назві навчального закладу.

1.6. Відокремлений підрозділ може використовувати у своїй діяльності символіку Секції, затверджену і зареєстровану відповідно до діючого законодавства України.

1.7. Відокремлений підрозділ може отримувати від Секції кошти і майно та розпоряджатися ними для здійснення Статутної діяльності. Кошторис витрат Відокремленого підрозділу затверджується Виконкомом  Секції.

1.8. Кошти Відокремленого підрозділу спрямовуються виключно на виконання завдань, передбачених Статутом Секції та відповідно кошторису витрат.

9. Відокремлений підрозділ створюється за рішенням Національної Виконавчої Ради Секції  на невизначений термін і припиняє свою діяльність за її рішенням  або одночасно з припиненням діяльності Секції.

1.10.  Відокремлені підрозділи  у встановленому порядку представлені у Національній Виконавчій Раді для спільного досягнення мети та реалізації завдань, визначених Статутом Секції.

 

Стаття 2. Заснування Відокремлених підрозділів,  прийняття їх до складу Секції

2.1.   Відокремлені підрозділи  можуть бути створені лише ініціативною групою членів МПА -  працівників органів внутрішніх справ, які перебувають на службі, або пенсіонерів цієї категорії, що мешкають на території майбутнього Відокремленого підрозділу .

2.2. Члени ініціативної групи створюють організаційний комітет та письмово звертаються до НВК Секції із заявою, в якій повідомляють про намір створити Відокремлений підрозділ. Мінімальна кількість членів УС МПА для створення Відокремленого підрозділу має бути не менш 20 осіб.  

2.3. Після отримання згоди від НВК Секції  у конкретній місцевості (районі, місті, області, навчальному закладі) проводяться Установчі збори Відокремленого підрозділу, на яких приймається рішення про створення Відокремленого підрозділу, обирається його Виконавче бюро у складі Голови, секретаря та членів бюро.   Ці рішення фіксуються у протоколі Установчих зборів Відокремленого підрозділу.

2.4. Установчі збори  визнаються правомочними, якщо в їхній роботі взяли участь не менш, як 20 осіб (див. п. 2.2. цього розділу), які заявили про свою згоду зі Статутом Секції та прийняли рішення про утворення Відокремленого підрозділу, а також обрали його представницькі  органи у відповідності з положеннями керівних документів Секції.

 2.5. Протокол Установчих зборів Відокремленого підрозділу з підписами Голови та секретаря зборів надсилається до НВК Секції. До протоколу обов’язково додаються відомості про учасників Установчих зборів (реєстраційний лист) та керівництву Відокремленого підрозділу із зазначенням їхніх прізвищ, імен і по-батькові, адреси проживання, постійних місць роботи та посад, контактних номерів телефонів (міський та мобільний). 

2.5. НВК Секції на своєму черговому засіданні розглядає протокол Установчих зборів про утворення Відокремленого підрозділу та відповідні документи. При відсутності зауважень приймає постанову про утворення відповідного Відокремленого підрозділу та затверджує кандидатуру його Голови.  Остаточне рішення про утворення Відокремленого підрозділу приймає Національна Виконавча Рада  Секції на своєму засіданні.  

2.6. Відомості про утворений Відокремлений підрозділ громадського об'єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням центрального органу громадського об'єднання.

  

Стаття 3.  Мета, завдання,  повноваження і права  Відокремленого підрозділу  

3.1. Основною метою діяльності Відокремленого підрозділу  є досягнення  членами Секції, об’єднаними у Відокремленому підрозділі, загальної статутної мети Секції. 

3.2. Діяльність Відокремленого підрозділу здійснюється відповідно до Статуту Секції та проводиться у визначених ним формах і методах. 

3.3. Відокремлені підрозділи мають право:

3.3.1. За погодженням з НВК Секції встановлювати безпосередні контакти з регіональними формуваннями національних секцій інших країн. Організовувати обмін візитами, брати участь у спільних заходах.

3.3.2. Вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Секції, її відокремлених підрозділів,  до органів місцевої влади та управління, одержувати від них інформацію,  необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань. 

3.3.3. Організовувати та проводити культурно-просвітницькі заходи, конференції, семінари, ділові зустрічі і т. п.

3.3.4. Через фахівців – членів МПА надавати консультативну та практичну допомогу іншим членам Секції  у    правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси.

3.3.5.   Брати участь у інших заходах Секції, позначених у Статуті  Секції.

3.3.6.  Підтримувати контакти із засобами масової інформації з метою пропаганди своєї діяльності та цілей МПА.

3.3.7.  Здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, цьому Статуту і відповідає меті та завданням Секції.

 

Стаття  4.   Статус Відокремленого підрозділу

4.1. Відокремлені підрозділи Секції не є юридичними особами, крім випадків, передбачених законодавством України. і мають  статус неприбуткових.

4.2.  Відокремлені підрозділи не можуть ставати колективними членами інших громадських об'єднань.

 

Стаття 5. Членство

Відокремлені підрозділи приймають до своїх лав працівників поліції, Національної гвардії України чи підрозділів інших відомств (працюючих, пенсіонерів чи службовців), на які поширюється дія Закону України «Про поліцію», незалежно від їхнього звання, статі, національності, мови або релігійних уподобань, а також, в окремих випадках, - інших громадян України та іноземців. При цьому забезпечується дотримання принципів та порядку членства, викладених у Директиві про членство в Український секції МПА, яке затверджується НВР Секції.

 

Стаття 6. Порядок утворення і діяльність керівних органів Відокремленого підрозділу  та їхні повноваження

6.1. Вищим керівним органом Відокремленого підрозділу є Загальні збори Відокремленого підрозділу  (далі за текстом - Збори). 

6.1.1. Збори Відокремленого підрозділу скликаються Виконавчим бюро Відокремленого підрозділу за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

У позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Виконавчого бюро Відокремленого підрозділу на вимогу більшості членів Відокремленого підрозділу, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім’я Голови Відокремленого підрозділу, або на письмову вимогу Президента та НВК Секції.

6.1.2. Про проведення Зборів члени Відокремленого підрозділу  повідомляються не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Зборів із зазначенням дати, часу, місця проведення Зборів та порядку денного. Порядок денний Зборів формується Виконавчим бюро Відокремленого підрозділу.

6.1.3. Збори Відокремленого підрозділу  є легітимними,  якщо в їхній роботі беруть участь не менше,  ніж 51% членів Відокремленого підрозділу.

6.1.4. Рішення Зборів Відокремленого підрозділу приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше,  ніж половина присутніх членів  Відокремленого підрозділу, а з питань: про припинення діяльності Відокремленого підрозділу; обрання чи відкликання Голови Відокремленого підрозділу, розгляд і затвердження звітів Виконавчого бюро Відокремленого підрозділу – якщо за них проголосувало не менше, ніж 3/4 присутніх на Зборах членів Відокремленого підрозділу. Кожний член Відокремленого підрозділу, який бере участь у Зборах, має один голос. У разі потреби, за рішенням Зборів Відокремленого підрозділу може проводитися таємне голосування.

6.1.5. Рішення Зборів Відокремленого підрозділу оформляються протоколами за підписом Голови та секретаря Відокремленого підрозділу.

6.1.6. Рішення Зборів Відокремленого підрозділу  є обов'язковими для виконання членами Відокремленого підрозділу.

6.1.7. До компетенції Зборів Відокремленого підрозділу належить:

- визначення та затвердження основних напрямків діяльності і розвитку Відокремленого підрозділу в межах Статуту Секції та цього Положення;

- обрання та/або відкликання Голови та членів Виконавчого бюро Відокремленого підрозділу; 

- затвердження звітів Виконавчого бюро Відокремленого підрозділу;

- затвердження кандидатур від Відокремленого підрозділу для участі у засіданнях НВР Секції, а також до його виборних органів;

- здійснення контролю за діяльністю Виконавчого бюро Відокремленого підрозділу;

- прийняття рішення про припинення діяльності Відокремленого підрозділу. Таке рішення в обов'язковому порядку підлягає затвердженню НВК Секції.

- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Відокремленого підрозділу,  у межах наданих йому повноважень.

 

6.2. Поточне керівництво практичною діяльністю Відокремленого підрозділу в період між Зборами здійснює  Виконавче бюро, яке обирається на звітно-виборчих Зборах терміном на чотири роки відкритим голосуванням.

До складу Виконавчого бюро обираються щонайменше:

-  голова;

- заступник голови;

- секретар.

На звітно-виборчих Зборах  можуть визначатись інші виборні посади у виконавчому бюро та їхні повноваження.

Відокремлені підрозділи незалежні у виборі кількості та структурної побудови свого адміністративного управління.

 

6.2.1. Виконавче бюро забезпечує виконання рішень НВР УС МПА, МПА та організовує діяльність Відокремленого підрозділу в період між Зборами.

6.2.2. Виробляє стратегію й тактику діяльності Відокремленого підрозділу, робить від його імені заяви, повідомлення, у тому числі в засобах масової інформації.

6.2.3. Планує та здійснює роботу відповідно до мети, завдань та форм основної діяльності Секції, викладених у ст. 2 Статуту УС МПА.

6.2.4. Приймає рішення про прийом та виключення з членів УС МПА з подальшим  затвердженням НВК відповідно до вимог Статуту УС МПА.

6.2.5. Призначає місце, дату, порядок денний чергових та позачергових засідань, зборів, організовує їх проведення.

6.2.6. Несе відповідальність за результати діяльності та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів Відокремленого підрозділу.

6.2.7. Розпоряджається коштами та майном Відокремленого підрозділу.

6.2.8. Готує та подає Генеральному секретарю УС МПА щорічні доповіді щодо діяльності  Відокремленого підрозділу.

6.2.9. У відповідності до вимог керівних документів Секції здійснює зв'язки з іншими об'єднаннями громадян, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними і юридичними особами як в Україні, так і за кордоном.

6.2.10. Приймає рішення про надання соціальної, матеріальної, юридичної допомоги працівникам органів внутрішніх справ, що втратили працездатність у зв’язку з виконанням службових повноважень або з інших причин і не можуть захистити свої законні права та інтереси; надання допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових повноважень, та забезпечує виконання цих рішень.

6.2.11. Приймає  рішення про надання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення (інвалідам, сиротам, ветеранам ВОВ) та забезпечує виконання цих рішень.

6.2.12. Надає консультативну та практичну допомогу членам УС МПА у правовому захисті від посягань на їх законні права та інтереси.

6.2.13. Здійснює представництво та захист законних професійних та інших спільних інтересів членів УС МПА в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях.

6.3. Очолює  Виконавче бюро Відокремленого підрозділу Голова, який представляє  Відокремлений  підрозділ у НВР Секції.

Голова Відокремленого підрозділу обирається раз у чотири роки на Зборах Відокремленого підрозділу з числа його членів відкритим голосуванням. Кандидатура Голови Відокремленого підрозділу затверджується НВК Секції з подальшим призначенням НВР Секції.

6.3.1. Голова Відокремленого підрозділу: 

- здійснює керівництво поточною діяльністю Відокремленого підрозділу та діє на підставі цього Положення і доручення, виданого Президентом Секції;

- представляє Відокремлений підрозділ на засіданнях НВР Секції з правом вирішального голосу;

- вносить пропозиції від імені Відокремленого підрозділу до вищих керівних органів Секції і вживає заходів до їхньої реалізації в межах своїх повноважень і Статуту Секції;

- головує на Зборах Відокремленого підрозділу;

- організовує проведення позачергових Зборів Відокремленого підрозділу і ведення протоколу Зборів;

- організує виконання рішень вищих керівних органів Секції та Зборів Відокремленого підрозділу, а також звітує про їх виконання та несе відповідальність за свою діяльність;

- представляє Відокремлений підрозділ у взаєминах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності та підпорядкування, а також із фізичними особами;

- сприяє залученню до громадської організації нових членів;

- подає пропозиції до НВК Секції щодо виключення членів з  Відокремленого підрозділу, дії яких несумісні із Статутом Секції.

- відповідає за  своєчасне подання кошторису витрат то звітів.

Стаття 7. Джерела надходження і порядок використання коштів та майна Відокремленого підрозділу.

7.1. Відокремлений підрозділ Центру має право використовувати наявні  грошові  кошти і майно, які передані спонсорами та виділені йому рішенням НВК Секції .

7.2. Члени Відокремленого підрозділу вносять разові, періодичні та добровільні внески в безготівковій формі на банківський рахунок Секції.

7.3. Майно та грошові кошти, виділені Відокремленому підрозділу, використовуються виключно за кошторисними призначеннями  на реалізацію завдань, що визначені Статутом Секції та цим Положенням.

 

Стаття 8. Облік і звітність

8.1. Голова Відокремленого підрозділу звітує перед Зборами Відокремленого підрозділу, вищими керівними органами через Адміністративний центр Секції про діяльність Виконавчого бюро та використання грошових коштів і майна за встановленими формами звітності.

8.2. Документація з обліку і звітності ведеться у відповідності до чинного законодавства  і зберігається у Відокремленому підрозділі.

 

Стаття 9. Припинення діяльності (ліквідація) Відокремленого підрозділу  

9.1. Відокремлений підрозділ створюється на невизначений строк, але не більше строку діяльності Секції.

9.2. Рішення про припинення діяльності Відокремленого підрозділу приймає НВК Секції. Його діяльність також припиняється за рішенням Зборів Відокремленого підрозділу, яке затверджується НВК Секції, або одночасно з припиненням діяльності Секції.

9.3. Ліквідація Відокремленого підрозділу проводиться Ліквідаційною комісією, призначеною НВК Секції.

9.4. З моменту призначення Ліквідаційної комісії Секції до неї переходять усі повноваження з управління справами Відокремленого підрозділу.

9.5. Голова Відокремленого підрозділу в десятиденний термін після призначення Ліквідаційної комісії зобов'язаний передати всю документацію, грошові кошти та майно Відокремленого підрозділу Ліквідаційній комісії Секції.

9.6. Ліквідаційна комісія Секції складає ліквідаційний баланс, здає всю документацію, грошові кошти та майно ліквідованого Відокремленого підрозділу НВК Секції та в триденний строк після завершення своєї роботи повідомляє орган, що здійснював легалізацію Відокремленого підрозділу, про припинення діяльності Відокремленого підрозділу. 

 

Стаття 10. Заключні положення

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням НВР Секції.

10.2. Збори Відокремленого підрозділу можуть вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про Відокремлені підрозділи.

10.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Секції, цим Положенням і внутрішніми документами Секції, що стосуються взаємовідносин між членами МПА та Відокремленим підрозділом, між Відокремленим підрозділом та вищими керівними органами Секції вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження НВР Секції.

 

Стаття 11. Набуття чинності

Дане Положення затверджене  IX Національним конгресом УС МПА 27 жовтня 2016 року в м. Києві і набуває чинності  від дня затвердження.

 

 

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2