ПОЛОЖЕННЯ про Національну Виконавчу Раду УС МПА

                                        

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну Виконавчу Раду Міжнародної громадської  організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

Стаття 1. Склад, порядок роботи.

1.  Національна Виконавча Рада МГО УС МПА (далі – НВР) є вищим органом Української секції МПА, який несе повну відповідальність за її діяльність.

2.  До складу НBP входять голови відокремлених підрозділів, а також члени Національного виконавчого комітету УС МПА.

3.  НВР збирається раз на рік на Національному конгресі УС МПА. Кожного року на конгресі заслуховуються звіти виборних органів Секції. Раз на чотири рокі відбувається їхнє переобрання.

4. Національний Конгрес УС МПА вирішує найважливіші справи Секції. До виняткової компетенції Конгресу відноситься: внесення змін та доповнень до Статуту та Регламенту Секції, вибори її керівних органів, питання реорганізації чи ліквідації УС МПА.

5. Національний конгрес УС МПА вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь безпосередньо чи є представленими не менше двох третин місцевих підрозділів Секції, а також не менше трьох четвертих складу Національного виконавчого комітету УС МПА.

6. НВК скликає черговий Національний конгрес у визначений  час і у визначеному місці, які затверджує Національна Виконавча Рада на попередньому засіданні. Якщо з поважних причин необхідно внести зміни у час чи місце проведення Конгресу, таке рішення приймає НВК.

7.  Позачерговий Національний конгрес УС МПА може бути скликаний за ініціативою НВК чи за письмовими проханнями не менше третини відділень (осередків) з метою:

-    врегулювання спірних питань та розбіжностей, що виникли між статтями Статуту та Регламенту УС МПА, або коли в цих документах виявлені положення, що суперечать чинному законодавству України;

-    якщо виникне необхідність проведення нових виборів після створення Кризового комітету у відповідності до Статуту УС МПА. Такі вибори повинні відбутись протягом півроку після створення Кризового комітету.

8.  Кожне відділення або осередок на засіданнях НВР має один голос. Увесь склад Національного виконавчого комітету на цих засіданнях має один колективний голос, який делегується Президенту УС МПА і реалізується ним після відповідних консультацій з членами НВК.  

9. Рішення на засіданнях НВР приймаються шляхом відкритого голосування. Таємне голосування може бути проведене у випадках, визначених Регламентом УС МПА, або шляхом прийняття процедурного рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається. 

10. Рішення з загальних питань роботи УС МПА вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувало більше половини зареєстрованих на засіданні НВР делегатів. 

11. Рішення щодо зміни Статуту УС МПА, розміру, порядку обрахування і сплати членських внесків, виключення місцевого відділення з Секції, її ліквідації чи реорганізації,  призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень, дострокового переобрання Президента УС МПА, вважається таким, що прийняте,  якщо за нього проголосувало не менш, ніж три четвертих делегатів.

12. Головує на засіданнях НВР президент УС МПА, а у разі його відсутності – віце-президент УС  МПА або генеральний секретар. 

13. Умови участі у засіданнях НВР,  а також порядок їх проведення визначаються Регламентом УС МПА.

Стаття 2. Повноваження Національної Виконавчої Ради:

1. НВР розглядає найважливіші питання діяльності Секції,  визначає основні її напрямки та завдання УС МПА.

2.  Приймає Статут УС МПА, вносить зміни та доповнення до нього.

3.  Затверджує Регламент Секції.

4. Заслуховує, обговорює та затверджує звіти НВК та Контрольно-ревізійної комісії УС МПА.

5. Обирає президента УС МПА, визначає кількість та обирає віце-президентів, обирає  генерального секретаря, скарбника, інших членів Національного виконавчого комітету та Контрольно-ревізійну комісію.

6.  Надає повноваження НВК щодо затвердження зразків печаток та штампів, емблем, нагород та іншої символіки УС МПА. 

7. Розглядає апеляції на рішення керівних органів, керівних осіб УС МПА та її Відділень, висновки Контрольно-ревізійної комісії УС МПА. 

8.  Затверджує рішення НВК про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств, засобів масової інформації.

9.  Затверджує рішення НВК про створення постійних консультативно-дорадчих та робочих органів УС МПА.

10.  Затверджує Положення та Директиви УС МПА.

11. Надає повноваження НВК щодо розпорядження коштами та майном УС МПА, здійснення фінансових операцій.

12. Приймає рішення щодо розміру, порядку обрахування та сплати членських внесків.

13. Затверджує кошторис надходжень і витрат (бюджету) Секції на наступний рік.

14.  Приймає рішення про реорганізацію УС МПА.

15. Приймає рішення про дострокове припинення повноважень президента УС МПА та членів Національного виконавчого комітету. 

16. Приймає рішення про дострокове переобрання членів НВК.

17. Приймає рішення про виключення з членів УС МПА. 

18. Приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів. 

19. Приймає  рішення про ліквідацію Секції і, в разі такого рішення, визначає чисельний склад ліквідаційної комісії та обирає її членів.

20. НВР має право приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УС МПА.

21. З метою підвищення ефективності та оперативності управління Секцією може делегувати свої окремі повноваження НВК з наступним затвердженням прийнятих ним рішень НВР УС МПА.

Стаття 3. Набуття чинності

Дане Положення затверджене  IX Національним конгресом УС МПА 27 жовтня 2016 року в м. Києві і набуває чинності  від дня затвердження.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2