Положення про Національний виконавчий комітет МГО "УС МПА"

                                                                                                                                                                              

                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний виконавчий комітет Міжнародної громадської  організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

Стаття 1. Вибори та склад

1.1. Національний конгрес МГО УС МПА обирає Національний виконавчий комітет (НВК), який забезпечує керівництво Секцією у період між конгресами Національної Виконавчої   Ради. Коло обов'язків НВК та термін його повноважень визначено цим Положенням.

1.2. Національний виконавчий комітет обирається терміном на чотири роки.

1.3. Національний виконавчий комітет складається з

-  президента УС МПА;

-  віце-президента УС МПА;

-  генерального секретаря УС МПА;

-  скарбника УС МПА;

-  голів постійних комісій УС МПА;

-  керівника Національного Адмінцентру УС МПА.

Національною Виконавчою Радою можуть визначатись інші виборні посади у Національному виконавчому комітеті, їх кількість та повноваження. 

До складу НВК, після попереднього узгодження, також можуть обиратись члени УС МПА, які обрані до керівних органів, створених працівниками системи МВС громадських організацій, зміст діяльності яких збігається зі статутними завданнями Секції, а також керівні працівники служб і підрозділів центрального апарату МВС з метою координації дій щодо активізації використання можливостей УС МПА для участі у вирішенні завдань правоохоронної діяльності.

Кількість  інших членів НВК УС МПА визначається Національним конгресом.

Процедура виборів до складу Національного виконавчого комітету визначається Регламентом УС МПА.

1.4. Національний виконавчий комітет на своєму першому засіданні після обрання затверджує склад Постійного виконавчого бюро НВК (ПВБ), яке має вирішувати поточні питання діяльності Секції у період між засіданнями НВК. До його складу за посадами входять Президент, віце-президент, генеральний секретар, скарбник Секції та керівник Національного Адмінцентру УС МПА, а також члени НВК, функціональні обов'язки яких пов'язані з керівництвом Постійними Національними комісіями УС МПА, участю в міжнародних виборних органах МПА чи виконанням завдань Секції, що потребують постійного узгодження і консультацій.

На кожному своєму черговому засіданні Національний виконавчий комітет інформується про рішення, прийняті Постійним виконавчим бюро.

Стаття 2. Повноваження НВК:

2.1. НВК забезпечує виконання рішень НВР УС МПА, МПА та організовує діяльність Секції в період між засіданнями НВР.

2.2. Виробляє стратегію й тактику діяльності Секції, робить від її імені заяви, повідомлення, у тому числі й у засоби масової інформації.

2.3. Планує та здійснює роботу відповідно до мети, завдань та форм основної діяльності Секції, викладених у ст. 2 Статуту УС МПА.

2.4. Приймає рішення про прийом та виключення з членів УС МПА відповідно до вимог Статуту.

2.5. Подає на розгляд НВР питання про створення та ліквідацію відділень (осередків),  координує їхню діяльність.

2.6. Призначає місце, дату, порядок денний чергових та позачергових засідань НВР, організовує проведення засідань НВР.

2.7. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Національного Адміністративного центру Секції.

2.8. Визначає кількісний склад  Національного Адміністративного центру та призначає  його штатних працівників.

2.9. Визначає коло повноважень та ступінь відповідальності працівників Національного Адміністративного центру, проводить розподіл обов'язків між ними.

2.10. Може делегувати частину своїх повноважень Національному Адміністративному центру.

2.11. Створює тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Секції, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє керівників цих органів. 

2.12. Приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств, засобів масової інформації з наступним поданням для затвердження цих рішень до НВР.

2.13. Несе відповідальність за результати діяльності та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів УС МПА.

2.14. Розпоряджається коштами та майном Секції.

2.15. У встановленому законодавством порядку здійснює заходи для отримання відповідних ліцензій, дозволів та інших документів для виконання робіт та надання послуг, які необхідні для досягнення статутних цілей УС МПА.

2.16. Готує та подає на затвердження НВР щорічні доповіді щодо діяльності Секції.

2.17.  Приймає рішення щодо призначення на посади та звільнення з посади посадових осіб (крім тих, що обираються і звільняються тільки за рішенням НВР УС МПА) та визначає умови оплати їх праці.

2.18. Контролює питання, пов'язані з добором, підготовкою і перепідготовкою кадрів УС МПА.

2.19. Веде та зберігає документацію Секції.

2.20. Здійснює зв'язки з іншими об'єднаннями громадян, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними і юридичними особами як в Україні, так і за кордоном.

2.21. Готує та подає на розгляд НВР проекти Директив, Положень, а також змін до документів Секції, затвердження яких належить до компетенції НВР.

2.22. Затверджує положення, правила, процедури, регламенти та інші внутрішні документи Секції, крім тих, затвердження яких належить до компетенції НВР. 

2.23. Приймає рішення про надання соціальної, матеріальної, юридичної допомоги працівникам органів внутрішніх справ, що втратили працездатність у зв’язку з виконанням службових повноважень або з інших причин і не можуть захистити свої законні права та інтереси; надання допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових повноважень, та забезпечує виконання цих рішень.

2.24. Приймає  рішення про надання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення (інвалідам, сиротам, ветеранам ВОВ) та забезпечує виконання цих рішень. 

2.25. Надає консультативну та практичну допомогу членам УС МПА та МПА у правовому захисті від посягань на їх законні права та інтереси. 

2.26. Здійснює представництво та захист законних професійних та інших спільних інтересів членів УС МПА в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях.

2.27. Виконує інші повноваження оперативно-розпорядчого характеру, крім тих повноважень, які визначені Статутом як такі, що належать до компетенції НВР УС МПА. 

Стаття 3. Відповідальність НВК.

Національний виконавчий комітет та його Постійне виконавче  бюро несуть відповідальність за управління Секцією і за виконання рішень, прийнятих керівними органами Міжнародної поліцейської асоціації, а також Національною Виконавчою Радою УС МПА.

Постійне виконавче бюро наділяються повноваженнями діяти від імені Національного виконавчого комітету та Національної виконавчої ради у будь якій справі, що вимагає невідкладних дій, а також вирішенні інших питань, пов'язаних з поточними справами Секції.

Стаття 4. Президент УС МПА.

Президент УС МПА очолює  Секцію та є її вищою посадовою особою, яка має право представляти УС МПА у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Секції.

Президент обирається НВР терміном на 4 роки. Порядок виборів Президента визначається Регламентом УС МПА.

Президент звітує про результати своєї роботи за рік на черговому засіданні НВР, після чого НВР шляхом голосування визнає роботу Президента задовільною або незадовільною. У випадку визнання роботи Президента незадовільною НВР може прийняти рішення про дострокове переобрання Президента, для чого скликається Позачерговий Конгрес УС МПА.

У цьому випадку   віце-президент або генеральний секретар УС МПА виконує обов'язки Президента до обрання нового Президента та організує підготовку до позачергового Конгресу УС МПА. 

Повноваження Президента УС МПА:

– від імені НВК УС МПА представляє Секцію в міжнародних органах МПА; 

– представляє  Секцію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, судами, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Секції без довіреності та вчиняє від її імені юридично значущі дії; 

– у рамках законодавства України та Статуту УС МПА в разі необхідності діє на свій розсуд, якщо такі дії спрямовані на досягнення мети та виконання завдань УС МПА і не є компетенцією Національної Виконавчої Ради; 

– несе відповідальність за виконання основних цілей та завдань УС МПА; 

–  видає розпорядження і накази з питань діяльності Секції у межах своєї компетенції, які є обов’язковими для виконання всіма членами УС МПА; 

– забезпечує оперативне керівництво діяльністю Секції щодо реалізації її статутної мети та завдань, затверджує поточні плани діяльності УС МПА та заходи, які потрібні для їх виконання; організує виконання рішень, постанов, резолюцій НВР, НВК УС МПА, керівних органів МПА; 

– очолює, організовує та спрямовує роботу НВК, головує на його засіданнях; 

–  призупиняє введення в дію рішень НВК, якщо вони суперечать чинному законодавству України та Статуту Секції,  до розгляду цих рішень на НВР УС МПА; 

– головує на засіданнях НВР та підписує її рішення; 

– має право скликати чергові та позачергові засідання НВР та НВК; 

– має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності УС МПА; 

– має право внесення на розгляд НВР УС МПА будь-якого питання, що стосується діяльності Секції; 

– підписує затверджені НВР Статут УС МПА, зміни та доповнення до нього; 

– встановлює систему і розміри оплати праці, порядок надання відпусток та вирішує інші питання, пов'язані з трудовою діяльністю співробітників УС МПА; 

– приймає рішення про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності штатних працівників УС МПА; 

– має вирішальне слово при розгляді апеляцій членів УС МПА про виключення; 

– має право делегувати окремі повноваження віце-президенту та генеральному секретарю УС МПА;

- має право призначати з числа найбільш досвідчених членів МПА радників з основних напрямків діяльності Секції, які можуть бути присутніми на засіданнях НВК з правом дорадчого голосу;

– виконує інші функції, що випливають зі Статуту УС МПА та чинного законодавства України.

Стаття 5. Віце-президент УС МПА.

Віце-президент УС МПА є заступником Президента УС МПА і обирається НВР строком на 4 роки.

Віце-президент за посадою є членом НВК і Постійного виконавчого бюро НВК.

Віце-президент бере участь у визначенні тактики і стратегії роботи Секції на всіх її напрямках, вносить відповідні пропозиції на розгляд ПВБ та НВК.

Віце-президент виконує обов’язки Президента УС МПА на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

У разі, якщо Президент УС МПА не може приступити до виконання своїх обов’язків протягом п’яти місяців з моменту його заміщення віце-президентом, останній скликає Позачерговий Конгрес для обговорення становища та питання про керівництво УС МПА.

У випадку одночасної неможливості виконання Президентом та віце-президентом своїх повноважень НВК доручає генеральному секретарю виконувати обов’язки Президента УС МПА на строк, який може виявитися необхідним у ситуації, яка склалася, або до обрання нового Президента.

Віце-президент може виконувати окремі повноваження Президента УС МПА за його дорученням.

Віце-президент очолює одну з Постійних Національних комісій УС МПА.

Стаття 6. Генеральний секретар УС МПА.

Генеральний секретар обирається на Національному конгресі шляхом таємного голосування строком на 4 роки.

Генеральний секретар за посадою входить до складу НВК і Постійного виконавчого бюро НВК.

Генеральний секретар організує виконання рішень вищих керівних органів МПА та  УС МПА, вносить відповідні пропозиції на розгляд НВК та ПВБ.

Генеральний секретар планує роботу НВК і контролює виконання планів.

Генеральний секретар організує скликання конгресів Секції, забезпечує підготовку відповідної документації.

Генеральний секретар контролює наявність і зміст нормативних документів, необхідних для роботи Секції, своєчасно вносить відповідні корективи.

Генеральний секретар аналізує діяльність відділень (осередків), накопичує та узагальнює відповідну інформацію, кращій досвід роботи на місцях. Контролює проведення звітно-виборних конференцій та забезпечує участь в них членів НВК.

Генеральний секретар здійснює координацію роботи Національного Адмінцентру УС МПА.

Генеральний секретар може виконувати окремі повноваження Президента за його дорученням.

Генеральний секретар за посадою очолює Постійну Національну комісію з внутрішніх питань.

Стаття 7. Скарбник УС МПА.

Скарбник Секції обирається на Національному конгресі шляхом таємного голосування строком на 4 роки.

Скарбник Секції за посадою входить до складу НВК та Постійного виконавчого бюро НВК.

Скарбник здійснює аналіз фінансово-господарської діяльностіУС МПА та надає пропозиції ПВБ та НВК щодо її вдосконалення;

Стаття 8. Постійні Національні комісії

Виходячи із завдань, які стоять перед УС МПА, в її складі формуються  Постійні Національні комісії, які співпрацюють з Національним виконавчим комітетом та ПВБ УС МПА і підтримують його роботу за визначеними напрямками.

Формування складу Постійних Національних комісій, їхні  форми роботи та відповідальність визначаються Положенням про Постійні Національні комісії УС МПА, яке відповідає Директиві МПА про Міжнародні комісії та затверджується НВР УС МПА.

Стаття 9. Набуття чинності

Дане Положення затверджене  IX Національним конгресом УС МПА 27 жовтня 2016 року в м. Києві і набуває чинності  від дня затвердження.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2