СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

A    Основні принципи

Стаття 1 Визначення

Міжнародна поліцейська асоціація (МПА) − це неприбуткова організація, що керується її нинішніми Міжнародним статутом (МС) та додатково статтею 60 і далі Цивільного кодексу Швейцарії (ЦКШ). Вона є політично нейтральною та незалежною.

МПА є неурядовою організацією (НУО), що має консультативний (спеціальний) статус при Економічній і соціальній раді Організації Об'єднаних Націй; має консультативний статус при Раді Європи, Організації американських держав і ЮНЕСКО.

Стаття 2 Принципи

МПА дотримується принципів, викладених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Організацією Об'єднаних Націй в 1948 році, і визнає, що будь-яка форма тортур є абсолютно несумісною з цими принципами.

Стаття 3 Девіз

Девізом МПА мовою есперанто є «SERVO PER AMIKECO» («служба через дружбу»).

Стаття 4 Емблеми МПА

Емблеми МПА захищені авторським правом і можуть використовуватись тільки в рамках Асоціації.

Стаття 5 Місцезнаходження

Місцезнаходженням Асоціації є Женева, Швейцарія, за наступною адресою: p.a. Mo Costabella Pirkl Lawyers, Rue de Rive 6, CH-1204, Женева.

 

Стаття 6 Офіційні мови

Офіційними робочими мовами Асоціації є англійська, французька, німецька та іспанська. Однак, основною мовою тлумачення є англійська.

B    Цілі

Стаття 7 Цілі МПА

Цілями МПА є:

 • створення і зміцнення дружніх зв'язків між членами поліцейської служби,
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в області соціальних, культурних та професійних питань,
 • заохочення мирного співіснування народів і збереження миру в усьому світі,
 • вдосконалення публічного образу поліцейської служби,
 • сприяння визнання МПА міжнародними органами.

 

З цією метою МПА, з метою сприяння більшої терпимості, миру, поваги до закону і порядку, взаєморозуміння між людьми і для цілей роботи поліції, розробляє і здійснює на національному та міжнародному рівнях:

 

 • програми обміну, візити та поїздки для членів МПА,
 • стипендії для молодих членів,
 • професійні семінари,
 • невідкладну допомогу,
 • соціальні зустрічі та події,
 • соціальні фонди для своїх членів,
 • спортивні заходи,
 • культурні виставки та змагання,
 • обміни молоддю та зустрічі з метою сприяння роботі поліції,
 • контакти з органами влади,
 • публікації, заяви та кампанії,
 • участь в заходах, що організовуються іншими організаціями,
  • будь-яку іншу діяльність, дотримуючись описаних вище цілей, в рамках МПА або у співпраці з іншими організаціями.

 

 C    Ресурси

 Стаття 8 Ресурси

 Ресурси МПА утворюються:

 • міжнародним збором, що оплачується членами і фіксується Міжнародною виконавчою радою (МВР),
 • пожертвуваннями і спадщинами,
 • приватними і державними субсидіями,
 • будь-якими іншими ресурсами, дозволеними законом.

 

Усі фінансові ресурси мають використовуватися відповідно до цілей Асоціації.

 

Стаття 9 Фінансові зобов'язання

Зобов'язання Асоціації обмежені активами Асоціації (стаття 75a − ЦКШ). Зобов'язання будь-якого члена секції обмежуються сплатою міжнародного збору, і будь-який член секції, що вийшов або був виключений з секції, не має права претендувати на долю Асоціації.

 

Стаття 10 Адміністративний та фінансовий рік

Адміністративний та фінансовий рік тривають стільки, скільки й календарний рік, і починаються 1 січня та закінчуються 31 грудня.

D    Членство

 

Стаття 11 Членство

МПА складається тільки з Національних секцій з держав, які є суверенними відповідно до діючих норм міжнародного права, членами Організації Об'єднаних Націй або такими, що визнані ООН, і де можливо без обмежень реалізувати принципи, викладені в даному Міжнародному статуті.

 

Стаття 12 Процедура

Для того, щоб бути визнаною Національною секцією МПА, вона має виконати Процедуру заснування та прийняття в члени національних секцій і прийняти національний статут відповідно до Міжнародного Статуту, особливо стосовно статті 2 Міжнародного статуту, яка повинна бути включена в національний статут.

 

Стаття 13 Умови

Національні секції, що були прийняті або знаходяться в процесі прийняття, об'єднують членів поліцейської служби, в стані зайнятості або у відставці і незалежно від рангу/посади, статі, раси, мови або релігії.

 

Встановлюються наступні категорії та умови членства:

 • Звичайне членство:  кожна Секція визначає для себе, хто повинен розглядатися такими, хто є належним до поліцейської служби, і хто може бути прийнятий в якості члена. Кожна Секція також може обмежити членство лише для офіцерів поліції.
 • Іноземне асоційоване членство: члени поліцейської служби країни, де немає Секції МПА, можуть бути допущені до членства існуючих Секцій в якості Іноземних асоційованих членів (ІАЧ).
 • Надзвичайне членство: Секціям дозволяється визнавати вдів і вдівців членів в якості Надзвичайних членів. Однак, таке членство не дає їм право займати будь-яку керівну посаду.

 

Стаття 14 Доказ членства

Міжнародний щорічний членський квиток виступає доказом членства в Асоціації.

 

Стаття 15 Національний виконавчий комітет

Національні секції обирають Національний виконавчий комітет, термін повноважень якого обмежено Національними статутами, і який складається щонайменше з:

 • Президента,
 • Генерального секретаря,
 • Скарбника.

 

Секції є незалежними відносно свого адміністративного управління.

 

Стаття 16 Прийняття в члени

Національна секція приймається в члени на щорічному Міжнародному конгресі МПА за пропозицією Міжнародного виконавчого комітету (МВК).

 

Стаття 17 Визнання

В одній державі допускається лише одна Секція МПА.

 

Стаття 18 Припинення та виключення

Секція може бути припинена в діяльності або виключена з МПА. Рішення приймає МВР, або, у виняткових випадках, МВК. Причини та процедура припинення або виключення визначені в Міжнародних правилах.

 

 

E    Органи

Стаття 19 Міжнародні органи

Офіційними органами МПА є:

 

 • Міжнародна виконавча рада,
 • Міжнародний виконавчий комітет,
 • Міжнародні комісії,
 • Внутрішні аудитори,
 • Кризовий комітет.

 

Міжнародна виконавча рада (МВР)

 

Стаття 20 Склад та завдання

В склад МВР входять по одному делегату від кожної Секції та МВК. Вона збирається кожен рік на звичайну сесію на Всесвітньому конгресі МПА. Міжнародний виконавчий комітет скликає Всесвітній конгрес МПА у конкретний час і в конкретному місці, які затверджуються МВР.

 

МВР є вищим органом Асоціації і несе повну відповідальність за неї. На Всесвітньому конгресі МПА Міжнародна виконавча рада:

 

 • приймає в члени, призупиняє діяльність або виключає Національні секції,
 • обирає членів МВК і Внутрішніх аудиторів кожні чотири роки,
 • голосує за річні звіти та рахунки,
 • голосує за річний бюджет,
 • приймає рішення стосовно міжнародного збору,
  • приймає рішення стосовно будь-яких змін в документах МПА:  Міжнародному статуті, Міжнародних правилах та процедурах,
  • приймає рішення стосовно ліквідації Асоціації.

 

Стаття 21 Кворум, головування та голосування

 Для цілей Всесвітнього конгресу МПА, принаймні 3/4 всіх Секцій повинні бути присутніми або представленими, плюс мінімум 5 членів МВК.

 На Всесвітньому конгресі МПА головує Президент або, в разі його відсутності, представник Президента.

 

Рішення Всесвітнього конгресу МПА приймаються простою більшістю голосів, поданих за і проти. Кожен делегат має один голос, і МВК має колективний голос. У разі рівного розподілу голосів голос МВК вважається подвійним.

Рішення, що стосуються внесення змін до Міжнародного статуту, Міжнародних правил та процедур, прийняття в члени, призупинення або виключення Секції, а також ліквідації Асоціації, може бути прийняте тільки більшістю в 2/3 голосів.

 

Стаття 22 Надзвичайний всесвітній конгрес

Надзвичайний всесвітній конгрес МПА скликається, якщо МВК подає пропозицію, підписану щонайменше половиною всіх Секцій.

 

 Міжнародний виконавчий комітет (МВК)

 

Стаття 23 Склад та завдання

 МВК уповноважений здійснювати всі дії, які відповідають цілям Асоціації, та несе відповідальність за її щоденне управління.

 Причини та процедура виборів визначені в Міжнародних правилах.

 МВК обирається на період чотирьох років. Кандидат може займати тільки одну посаду в МВК за один будь-який раз.

 

Він складається з:

 • Президента,
 • Генерального секретаря,
 • Голови комісії із зовнішніх зв'язків,,
 • Голови комісії з професійних питань,
 • Голови комісії з соціокультурних питань,
 • Голови Адміністрації,
 • Скарбника з фінансових питань,
 • Скарбника з соціальних питань.

 

По завершенні виборів в МВК делегатам буде запропоновано обрати заступника Президента серед трьох голів комісій.

 

МВК несе відповідальність за регулярне управління Асоціацією та виконання рішень, прийнятих МВР. Він має право діяти від імені МВР в будь-якій справі, що вимагає негайних дій, і особливо відповідає за:

 • вживання відповідних заходів з метою виконання цілей Асоціації,
 • скликання чергових та надзвичайних Всесвітніх конгресів МПА,
 • розпорядження документами МПА (Міжнародним статутом, Міжнародними правилами та процедурами) та управління активами Асоціації.

 

Стаття 24 Представництво та право підпису

 Президент і додатковий член МВК представляють Асоціацію в і поза судом.

 

Асоціація правомірно засвідчується підписами Президента і додаткового члена МВК.

 

З метою здійснення фінансових операцій, потрібен індивідуальний підпис одного зі Скарбників, якщо сума не перевищує межі, зазначені в статті 23 Міжнародних правил, і в цьому випадку потрібний додатковий підпис іншого члена МВК.

 

 Міжнародні комісії

 

Стаття 25 Міжнародні комісії

 З метою сприяння цілям Асоціації будуть створені три постійні комісії, які будуть підтримувати роботу МВК щодо зовнішніх, професійних і соціально-культурних питань:

 • Комісія з питань зовнішніх зв'язків (КЗЗ),
 • Комісія з професійних питань (КПП),
 • Комісія з соціокультурних питань (КСКП).

 

Голови комісій обиратимуть членів комісій відповідно до Директиви про міжнародні комісії.

 

Внутрішні аудитори

 

Стаття 26 Аудит

Два внутрішніх аудитори обираються на період чотирьох років. Термін їх повноважень може бути продовжений лише один раз.

 

Вони несуть відповідальність за перевірку точності доходів і витрат Міжнародної скарбниці щорічно і представлення МВР звіту.

 

Крім того, рахунки щорічно перевіряє зовнішній бухгалтер.

 

Кризовий комітет

 

Стаття 27 Кризовий комітет

У разі, якщо МВК не може продовжувати свою роботу, буде сформовано кризовий комітет, в який увійдуть Президенти п'яти найстаріших секцій (Великобританії, Нідерландів, Бельгії, Франції та Норвегії). Якщо одну з таких секцій буде анульовано через ліквідацію або виключення з Асоціації, її місце займає наступна найстарша Секція.

 

Кризовий комітет відповідатиме за ведення справ, поки не будуть проведені наступні вибори.

 

F     Різні положення

Стаття 28 Об'єктивність

Члени МВК, члени Міжнародної комісії, Внутрішні аудитори і члени Кризового комітету виконують свої обов'язки незалежно від інтересів їх Секцій і для виняткового блага Асоціації.

 

Стаття 29 Міжнародні правила та процедури

 Міжнародні правила та процедури встановлюються на підтримку Міжнародного статуту. Вони утворюють невід'ємну частину документів МПА.

 

Стаття 30 Ліквідація МПА

 Ліквідація МПА може відбуватися тільки на Всесвітньому конгресі МПА, і, в цьому випадку, активи Асоціації мають бути передані одній або кільком міжнародним організаціям з надання допомоги, обраним на Всесвітньому конгресі МПА.

 

Стаття 31 Тлумачення

 Всі питання, що виникають стосовно інтерпретації Міжнародного статуту, підлягають вирішенню МВК в попередньому порядку до прийняття рішення МВР.

 

Стаття 32 Вступ в силу

 Будь-які поправки до документів МПА вступають в силу в кінці Всесвітнього конгресу МПА чи в пізнішу дату, зазначену в пропозиції.

 

 

Цей Міжнародний статут було прийнято МВР на Всесвітньому конгресі МПА на Кіпрі у 2015 р., і 16 жовтня 2015 р. він набув чинності. Він замінює будь-який попередній Міжнародний статут.

 

 

 

Президент:  П'єр-Мартін Мулен

Генеральний секретар:      Георгіос Катсаропулос

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2