Директива про членство в Українській секції Міжнародної поліцейської асоціації

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Міжнародна громадська організація "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації" (далі Секція), її відділення (осередки) приймають до своїх рядів працівників та військовослужбовців системи МВС України чи підрозділів інших відомств (працюючих або пенсіонерів), на які поширюється дія Закону України «Про поліцію», незалежно від їхнього звання, статі, національності, мови або релігійних уподобань, а також, в окремих випадках, - інших громадян України та іноземців.  

1.2. В Секції існують наступні категорії членства:

а) основне (професійне)членство;

б) асоційоване національне членство;

в) асоційоване іноземне членство;

г) особливе членство.

 

1.2.1. Основне (професійне) членство. Основу членства Секції складають співробітники поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, а також звільнені зі служби по мотивам не компрометуючого характеру, пенсіонери та вільнонаймані працівники зазначених відомств, пенсіонери органів внутрішніх справ, працівники, які працюють в Адміністративних центрах відділень (осередків). Відділення (осередки) УС МПА мають право на прийняття до Секції членів сімей працівників поліції (міліції), у тому числі вдів та вдівців.

Ці категорії осіб мають складати переважну більшість серед членів Секції. Вони можуть вступати до Секції, як правило, у її відділеннях (осередках) за місцем проживання або навчання. У разі зміни місця проживання чи з інших особистих мотивів вони можуть поступати до Секції в інших відділеннях (осередках).

1.2.2. Асоційоване національне членство. Членами Секції можуть прийматись працівники правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до законодавства України, котрі співпрацюють з органами внутрішніх справ у вирішенні завдань забезпечення правопорядку. До цієї категорії відносяться також учасники бойових дій.

Працівники інших відомств – члени Секції можуть створювати за місцем роботи філії, які перебувають у складі відповідного відділення (осередку) і підпорядковані йому у вирішенні усіх питань внутрішньо секційної роботи. Відомчі філії Секції не можуть набувати прав відділень і проводити заходи від імені Секції без попереднього узгодження з керівництвом відділення (осередку), де вони перебувають на обліку, і дозволу Національного виконавчого комітету (НВК) Секції.

1.2.3. Асоційоване іноземне членство. НВК Секції, відповідно до Міжнародних правил Міжнародної поліцейської асоціації (далі МПА) самостійно, або за поданням відділень (осередків) може розглядати питання про членство в Секції іноземних громадян, які перебувають на службі в поліції і в їхніх країнах не створені національні секції МПА.

Вирішення питань щодо прийому до Секції іноземців знаходиться у компетенції Постійного виконавчого бюро (далі ПВБ) або НВК Секції.

1.2.4. Особливе членство. До Секції можуть прийматись цивільні громадяни, які поділяють ідеї МПА, надають матеріальну та іншу допомогу органам внутрішніх справ, а також УС МПА у вирішенні статутних завдань. 

Члени Секції із числа цивільних осіб мають рівні права і обов’язки з усіма членами МПА, можуть обиратись до керівних органів Секції та її відділень (осередків). Однак, ця категорія членів Секції не може створювати самостійних відділень (осередків) і керуючих органів, а також очолювати відділення (осередки).

 

Стаття 2. Порядок прийому членів до Секції

2.1. Особи, які бажають стати членами Секції, повинні звернутися особисто, або через особу – поручителя, яка є членом МПА у відділення (осередок) або Національний адміністративний центр  (НАЦ) Секції та подати документи за переліком:

2.1.1. Ксерокопія паспорта громадянина України.

2.1.2. Ксерокопія закордонного паспорта (стор. 1) при його наявності.

2.1.3. Ксерокопія службового (пенсійного) посвідчення для працівників (пенсіонерів) правоохоронних та силових структур.

2.1.4. Довідка про відсутність судимості (для цивільних осіб).

2.1.5. Одна кольорова фотографія розміром 3,5х4,5.

2.1.6. Заповнена заява-анкета.

2.2. Голова відділення (осередку) вивчає подані документи, робить висновок щодо відповідності їх умовам прийняття до Секції, засвідчує своїм підписом та надсилає до НАЦ Секції.

2.3. Керівник НАЦ Секції не пізніше, ніж у двотижневий термін розглядає подані документи і у разі відповідності їх встановленим нормам забезпечує виготовлення міжнародної членської картки встановленого зразка.

2.4. В окремих випадках керівник НАЦ Секції може запропонувати кандидату на вступ до Секції прибути особисто до НАЦ та надати додаткові документи, зокрема, довідку щодо мотивів звільнення з органів внутрішніх справ, витяг з трудової книжки або довідку про проходження служби в правоохоронних органах чи військових формуваннях, тощо.

2.5. НАЦ веде загальний облік членів Секції та забезпечує їх пластиковими міжнародними членськими картками та жетонами встановленого зразка.

 

Стаття 3. Права та обов’язки членів Секції

3.1. Член Секції має право:

а) брати участь у роботі Секції, її відділень (осередків);

б) обирати та бути обраним до керівних органів Секції, відділень (осередків);

в) брати участь у заходах Міжнародної поліцейської асоціації та Секції;

г) вносити пропозиції щодо діяльності Секції, відділень (осередків) до їхніх керівних органів і отримувати інформацію про їхню роботу;

д) звертатись з листами та скаргами до керівництва Секції, відділень (осередків) та отримувати відповіді у встановлені законом терміни;

є) добровільно вийти із членів Секції на підставі поданої заяви.

 

3.2. Член Секції зобов’язаний:

а) дотримуватися Статуту , Регламенту, Директив, Положень та інших керівних документів МПА та Секції;

б) своєчасно сплачувати членські внески;

в) своїми діями не компрометувати МПА та її Секцію;

г) виконувати рішення Національної Виконавчої Ради, Національного виконавчого комітету Секції, Виконавчого комітету (бюро) відділення (осередку).

 

Стаття 4. Припинення членства в Секції

4.1. Членство у Секції може бути припинено за рішенням НВК Секції у випадках:

а) порушення Статуту Секції;

б) вчинення дій, що компрометують Секцію;

в) відмови виконувати рішення керівних органів Секції.

4.2. Члени Секції автоматично втрачають своє членство у випадках:

а) несплати членських внесків протягом року без поважних причин;

б) звільнення з органів внутрішніх справ або інших правоохоронних органів по негативних мотивах;

в) набуття чинності вироку суду по кримінальній справі.

 

Стаття 5. Порядок припинення членства в Секції. Процедура подання та розгляду апеляцій

5.1. Кожен член Секції може добровільно припинити своє членство в організації шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Секції безпосередньо або через голову відділення (осередку), де він знаходиться на обліку. Протягом одного місяця заява розглядається керівництвом Секції, а особа, яка її подала, отримує письмову відповідь або повідомлення по суті.

5.2. Припинення членства у Секції згідно підстав, викладених у п.4.2. цього Положення, здійснюється за рішенням НВК Секції. Підставою для розгляду такого питання і прийняття відповідного рішення є умотивоване подання відділення (осередку) або письмове звернення одного з членів НВК Секції.

5.3. Для порушення питання про припинення членства у Секції відносно члена Національної Виконавчої Ради, НВК Секції або виконкому (бюро) відділення (осередку) необхідне клопотання не менше третини членів цих керівних органів.

5.4. Подання чи звернення про виключення особи із членів Секції розглядається на засіданні НВК Секції протягом одного місяця з дня надходження такого документу. У виняткових випадках, якщо засідання НВК Секції протягом місяця не відбулося, розгляд такого питання виноситься на найближче засідання НВК Секції.

5.5. Розгляд питання про припинення членства особи у Секції проводиться, як правило, у її присутності. Про день та час розгляду питання зацікавлену особу має бути повідомлено не менш, ніж за 5 днів до початку засідання НВК Секції. У випадках, коли присутність вищезазначеної особи на засіданні НВК Секції неможлива або вона відмовляється від запрошення, питання може бути розглянуто без її участі.

5.6. Про результати розгляду письмово інформуються ініціатори розгляду та зацікавлена особа.

5.7. Апеляцію з приводу виключення з членів Секції (у тому числі автоматичної втрати членства) зацікавлена особа подає голові Національної Комісії з внутрішніх питань (НКВП) Секції у письмовій формі протягом одного місяця після одержання такого повідомлення.

5.8. Порядок розгляду апеляції на засіданні НВК Секції розпочинається з висновку голови НКВП Секції. Далі порядок розгляду здійснюється відповідно до ст.ст.5.3.,5.4. цього Положення.

При однаковій кількості голосів «за» і «проти» під час голосування вирішальний голос залишається за Президентом Секції.

5.9. Рішення, прийняте по апеляції, є остаточним і обов’язковим для усіх членів Секції.

 

Стаття 6. Набуття чинності

Дана Директива затверджена  позачерговим X-м Національним конгресом УС МПА 05 квітня 2017 року в м. Києві. Директива скасовує раніше прийняті рішення із зазначених питань.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2