Про місцеві осередки (регіональні відділення та осередки) Української секції Міжнародної поліцейської асоціації.

 

1. Загальні положення.

 1.1. Структурно до Української секції МПА (далі за текстом – Секції), згідно з її Статутом, входять створені нею місцеві осередки - регіональні відділення, осередки навчальних закладів, підрозділів Внутрішніх військ та інших міжрегіональних формувань з правами регіональних відділень (далі за текстом – Відділення та Осередки).

1.2. Регіональні відділення УС МПА (далі - Відділення) створюються, як правило, відповідно до адміністративно-територіального поділу України на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

На кожній із вказаних територій може бути створене тільки одне регіональне відділення УС МПА.

1.3. У підрозділах з великою кількістю особового складу, діяльність яких носить міжрегіональний характер (зокрема, в навчальних закладах), для забезпечення інтересів членів МПА та з метою оптимізації управління Секцією з дозволу Національного виконавчого комітету (далі – НВК) створюються осередки з наданням їм прав регіонального відділення (далі – Осередки).

1.4. Місцеві осередки Української секції МПА діють на основі Закону України «Про об’єднання громадян», інших законодавчих актів України, Статуту УС МПА та цієї Директиви про місцеві осередки УС МПА, яка затверджується Національною Виконавчою Радою (далі – НВР) УС МПА.

1.5. Місцеві осередки у встановленому порядку представлені у Національній Виконавчій Раді для спільного досягнення мети та реалізації завдань, визначених Статутом УС МПА.

 

2. Заснування місцевих осередків.

2.1. Місцевий осередок може бути створений лише ініціативною групою членів МПА - працівників органів внутрішніх справ, які перебувають на службі або звільнені на пенсію у відставку або в запас та мешкають на території майбутнього Відділення або працюють у підрозділі, навчальному закладі, де створюється Осередок.

2.2. Всі організаційні питання щодо підготовки та проведення засновницької конференції (зборів) Відділення або Осередку вирішує організаційний комітет, який створюється ініціативною групою. Організаційний комітет інформує про свою роботу Генерального секретаря УС МПА, отримує від нього форми установчих документів, відповідні консультації та забезпечує за його допомогою участь у засновницьких заходах представника НВК УС МПА.

2.3. Засновницька конференція (збори) визнається правомірною, якщо в її роботі взяли участь не менш, як 20 осіб (див. п. 2.1. цього розділу), які заявили про свою згоду зі Статутом УС МПА та прийняли рішення про утворення Відділення або Осередку, а також обрали його представницькі органи у відповідності з положеннями керівних документів УС МПА.

 

3. Керівні органи.

3.1 Відділення або Осередок обирають Виконавче бюро (Виконком), яке керує їхньою діяльністю у період між загальними зборами і звітно-виборчими конференціями. Зміст діяльності Виконавчого бюро (Виконкому) визначається метою та завданнями Секції.

До складу Виконавчого бюро (Виконкому) обираються щонайменше:

- голова;

- секретар;

- скарбник.

На звітно-виборчій конференції можуть визначатись інші виборні посадиу Виконавчому бюро (Виконкомі) та їхні повноваження.

Відділення та Осередки незалежні у виборі кількості та структурної побудови свого адміністративного управління.

 

4. Визнання повноважень та прийняття до складу Секції.

4.1 Відділення та Осередки приймається до складу Секції Національною Виконавчою Радою за рекомендацією НВК на підставі висновку Генерального секретаря та Постійної Національної комісії з внутрішніх питань про дотримання процедури заснування.

4.2.Підставою для розгляду Національним виконавчим комітетом УС МПА питання про визнання повноважень новоутвореного Відділення або Осередку є представлений ним комплект документів, до складу яких входять:

- офіційне повідомлення на адресу НВК УС МПА про створення Відділення або Осередку, підписане його головою та секретарем;

- протокол засновницької конференції(зборів), підписаний її головою та секретарем;

- поіменний список учасників конференції (зборів);

- відомості про Відділення або Осередок – повна адреса штаб-квартири, П.І.Б. усіх посадових осіб із зазначенням місця роботи, посад, місця проживання, службових та домашніх телефонів.

4.3. Комплект засновницьких документів надсилається Генеральному секретарю, який виносить відповідне питання на розгляд НВК.

4.4. Протягом місяця з дня одержання засновницьких документів НВК повинен розглянути питання та прийняти рішення щодо рекомендації Національній Виконавчій Раді визнати новоутворений місцевий осередок або мотивовано відмовити у визнанні.

4.5. У разі відмови визнання Відділення або Осередку НВК може повторно розглянути це питання після усунення виявлених недоліків або внести його безпосередньо на розгляд чергової Конференції або Конгресу УС МПА.

4.6. Процес створення Відділення або Осередку вважається завершеним тільки після прийняття його до складу Секції. До офіційного прийняття до складу УС МПА Відділення або Осередку його представники можуть брати участь в роботі Національного конгресу або Конференції НВР, які скликаються Секцією, в якості спостерігачів за власні кошти.

5. Статус.

5.1. Відділення та Осередки, які створені та зареєстровані в місцевих органах юстиції, мають статус юридичної особи і діють у відповідності зі Статутом УС МПА, цією Директивою і власними статутами, які не мають розходжень з вищезазначеними нормативними актами.

5.2. Діяльність Відділень або Осередків обмежується територією регіонів, де вони засновані, чи підрозділами, або навчальними закладами, на які поширюється їх юрисдикція, і повністю підзвітна НВК. Будь-які офіційні пропозиції щодо міжнародної співпраці в межах МПА Відділення та Осередки вносять лише через Національний виконавчий комітет.

 

5.3. Відділення та Осередки УС МПА не можуть ставати колективними членами інших громадських об'єднань.

6. Членство.

Відділення та Осередки приймають до своїх лав працівників та військовослужбовців системи МВС України чи підрозділів інших відомств (працюючих, у відставці чи службовців), на які поширюється дія Закону України «Про міліцію», незалежно від їхнього звання, статі, національності, мови або релігійних уподобань, а також, в окремих випадках, - інших громадян України та іноземців. При цьому забезпечується дотримання принципів та порядку членства, викладених у Директиві про членство в Український секції МПА, яка затверджується Національною Виконавчою Радою УС МПА.

7. Повноваження, основні види діяльності.

7.1. Виходячи з фінансових можливостей Відділень та Осередків, їхні керівні органи мають право розглядати та затверджувати порядок використання основних фондів, іншого власного майна, грошових коштів, зокрема, на утримання Відділень та Осередків, надання матеріальної допомоги членам МПА, а також штатний розклад з розмірами заробітної плати штатних працівників Відділень та Осередків. З метою реалізації статутних цілей наймати на роботу працівників на основі трудових договорів відповідно до законодавства України.

7.2. За погодженням з НВК встановлювати безпосередні контакти з регіональними формуваннями національних секцій інших країн. Організовувати обмін візитами, брати участь у спільних заходах.

7.3. Організовувати та проводити культурно-масові, просвітницькі, творчі, туристичні, спортивно-оздоровчі заходи, конференції, семінари, ділові зустрічі тощо.

7.4. Брати участь у інших заходах Секції, позначених у Статуті УС МПА.

7.5. Вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Секції, її Відділень та Осередків, до органів місцевої влади та управління, одержувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань. 

7.6. Через фахівців – членів МПА надавати консультативну та практичну допомогу іншим членам УС МПА, населенню у правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси.

7.7. Підтримувати контакти із засобами масової інформації з метою пропаганди своєї діяльності та цілей МПА.

7.8. Здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, цьому Статуту і відповідає меті та завданням Секції.

8. Фінансово-господарська діяльність. Звітність.

8.1 Відділення та Осередки є неприбутковими організаціями, які для виконання статутних завдань мають у своїй власності кошти, майно - будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар, інше майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення та здійснюють фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією завдань та форм основної діяльності.

8.2. Джерелами фінансування Відділень та Осередків можуть бути внески, добровільні пожертвування, безповоротна фінансова допомога, кошти або майно від провадження основної діяльності, інші доходи, передбачені законодавством України.

8.3. Відділення та Осередки у відповідності до чинного законодавства України зобов'язані здійснювати бухгалтерський та податковий облік, подавати податкову та статистичну звітність, сплачувати передбачені законодавством платежі та збори.

8.4. Розпорядчими документами з фінансово-господарських питань для Відділень та Осередків є відповідні директиви УС МПА.

8.5. Фінансово-економічні стосунки Секції та її Відділень і Осередків регулюються відповідною директивою, яка затверджується НВР Секції.

8.6. Відділення та Осередки здійснюють відрахування до Секції (Адмінцентр) періодичних та разових внесків в розмірах і в терміни, які визначаються розпорядчими документами Секції.

Добровільні пожертвування, безповоротна фінансова допомога, які надходять на рахунки місцевих осередків, використовуються ними самостійно для вирішення статутних завдань.

 

8.7. Фінансовий рік для Відділень та Осередків збігається з початком календарного року.

8.8. Перевірка фінансово-господарської діяльності Відділень та Осередківздійснюється відповідно до чинного законодавства зовнішнім аудитором.

9. Відповідальність.

9.1. Порушення Статутів МПА чи УС МПА, Регламенту УС МПА і Міжнародних правил, а також Національних чи Міжнародних директив МПА з боку Відділень або Осередків розглядається НВК Секції, який вживає визначені Регламентом УС МПА заходи реагування та забезпечує усунення наявних недоліків. Про допущені Відділенням або Осередком порушення та вжиті щодо них заходи НВК інформує ці Відділення та Осередки письмово, негайно після прийняття рішення, а також вносить це питання на розгляд найближчих чергових Конференцій НВР або Національного конгресу.

9.2. Порушення статутних вимог, положень Регламенту чи Директив з боку члена УС МПА повинне розглядатись керівними органами Відділення або Осередку, до якого він належить. А воно, у свою чергу, вживає відповідних заходів реагування до порушника. Коли Відділення або Осередок не реагує на порушення, то несе за це відповідальність згідно з Регламентом.

 

10. Призупинення діяльності.

10.1. Національна Виконавча Рада УС МПА може призупинити діяльність Відділення або Осередку. У надзвичайних випадках це може зробити НВК УС МПА з наступним затвердженням відповідного рішення Національною Виконавчою Радою.

10.2. Підстави призупинення діяльності і подальші пов'язані з цим процедури визначаються Регламентом Секції.

 

11. Виключення з Української секції МПА.

11.1. Виключення Відділення або Осередку з Української секції МПА застосовується лише після призупинення його діяльності з дотриманням усіх передбачених Статутом та Регламентом процедур, коли підстави для прийняття такого рішення не усунуті і продовжують існувати. Питання про виключення Відділення чи Осередку зі складу Секції вирішується більшістю у дві третини голосів присутніх або представлених на Національному конгресі УСМПА чи Конференції Національної Виконавчої Ради делегатів від Відділень та Осередків.

11.2. У випадку виключення Відділення або Осередку зі складу Української секції його члени можуть стати на облік у інших Відділеннях чи Осередках або в Адміністративному центрі УС МПА, як це передбачено Регламентом УС МПА.

 

 

Дану Директиву затверджено Конгресом УС МПА 22 грудня 2011 року, м. Київ

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2