РЕГЛАМЕНТ УС МПА

РЕГЛАМЕНТ МГО «УС МПА»

Стаття 1. Основні положення.
1.1 Правовою основою Регламенту Української секції Міжнародної поліцейської асоціації є Статут УС МПА та Міжнародні правила.
1.2 Регламент УС МПА є основоположним документом, що регламентує організаційно-статутну діяльність усіх суб’єктів УС МПА, їхні взаємостосунки, права та обов’язки у вирішенні статутних завдань.

Стаття 2. Членство.
2.1. Основне (професійне) членство. Категорії працівників, визначені п.1.2.1 статті 1 Директиви про членство в УС МПА, мають становити переважну більшість серед членів Секції. Працюючі співробітники та пенсіонери органів МВС і прирівняні до них особи можуть вступати до УС МПА, як правило, у регіональних відділеннях (осередках) за місцем проживання. У разі зміни місця проживання чи з інших особистих мотивів вони, за умови відповідності до вимог членства, можуть поступати до УС МПА в інших місцевих осередках.
2.2. Асоційоване національне членство. Має на меті покращання співпраці і взаєморозуміння між працівниками різних відомств, котрі беруть участь у вирішенні завдань зміцнення правопорядку. Перелік таких відомств визначений статтею Директиви про фінансово-господарське забезпечення діяльності УС МПА.
Працівники цих відомств – члени МПА можуть створювати за місцем роботи філії, які перебувають у складі відповідного відділення (осередку) і підпорядковані йому у вирішенні усіх питань внутрішньо - секційної роботи. Відомчі філії УС МПА не можуть набувати прав відділення (осередку) і проводити заходи від імені УС МПА без попереднього узгодження з керівництвом відділення (осередку), де вони перебувають на обліку, і дозволу НВК УС МПА.
2.3. Асоційоване іноземне членство. Покликане сприяти поширенню ідей МПА в країнах, де не створені Національні секції. НВК Секції, відповідно до Міжнародних правил Міжнародної поліцейської асоціації (далі МПА), самостійно, або за поданням відділень (осередків) може розглядати питання про членство в Секції іноземних громадян, якщо в їхніх країнах не створені національні секції МПА. Вирішення питань щодо прийому до УС МПА іноземців - у винятковій компетенції ПВБ та НВК.
2.4. Особливе членство. До Секції можуть прийматись цивільні громадяни, які поділяють ідеї МПА, надають матеріальну та іншу допомогу органам внутрішніх справ, а також УС МПА у вирішенні статутних завдань. Члени УС МПА із числа цивільних осіб мають однакові права й обов’язки з усіма членами МПА і можуть обиратись до керівних органів регіональних відділень та Української секції. Однак, ця категорія членів Асоціації не може створювати самостійних відділень (осередків) і керуючих органів, а також очолювати регіональні відділення та осередки.
2.5. У разі зміни місця проживання чи тривалого відрядження діючого члена МПА, він має право залишитись на обліку у своєму відділенні (осередку), або перевестись на облік за місцем нового проживання (роботи) чи стати на облік в НАЦ. У такому ж порядку ведеться облік членів УС МПА відокремлених підрозділів, робота яких в установленому порядку призупинена, або вони були виключені зі складу УС МПА.

Стаття 3. Членський квиток.
3.1. Доказом членства в МПА та УС МПА є картка встановленого міжнародного зразка з доповненням і в дизайні, затвердженому НВК УС МПА. Термін дії такої картки обмежується роком її видачі.
3.2. Відповідальність за своєчасне замовлення шаблону, друк карток та забезпечення їх своєчасного обміну покладається на генерального секретаря та НАЦ УС МПА.
3.3. Картки УС МПА мають два боки. Лицьовий бік картки друкується з шаблону, який надається Міжнародним Адміністративним центром. На ньому міститься прізвище та ім’я члена МПА, його особистий номер реєстрації в Секції та рік приєднання до МПА. Друк виконується англійською мовою.
Зворотній бік є унікальним і характерним лише для України. Він містить прізвище, ім’я та по-батькові, фотографію й особистий номер члена УС МПА, відомості про місце перебування на обліку, рік вступу, підпис президента УС МПА, а також елементи захисту від підробки. Її дизайн та форми захисту можуть періодично змінюватись.
3.4. До членського квитка додається обкладинка з бляхою встановленого зразка.
3.5 Картка є власністю УС МПА, яка забезпечила її випуск.

Стаття 4. Відокремлені підрозділи.
4.1. УС МПА з метою забезпечення інтересів кожного її члена структурно поділяється на відокремлені підрозділи – відділення та осередки, які утворюються за територіальними або професійними ознаками. Права самостійних відділень можуть надаватись підрозділам УС МПА, створеним на територіях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відповідно до адміністративно-територіального поділу України та структури МВС України. У вищих навчальних закладах системи МВС, підрозділах Національної гвардії України можуть бути створені осередки УС МПА з правами відділень.
4.2.Відокремлені підрозділи Секції утворюються за рішенням Національної Виконавчої Ради УС МПА відповідно до Статуту УС МПА у порядку, визначеному законодавством України, та діють відповідно до Статуту, інших керівних документів УС МПА, власних статутів (у разі їх наявності) та Положення про відокремлені підрозділи УС МПА, яке затверджується НВР.
4.3. Відповідно до Закону України від 22 березня 2012 року «Про громадські об’єднання» відокремлені підрозділи Секції, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього закону в дію, за рішенням НВР УС МПА зберігають цей статус після введення цього Закону в дію.
Відокремлені підрозділи Секції, утворені після терміну перереєстрації згідно даного Закону, або ті, що не здійснили своєчасну перереєстрацію у державного реєстратора, не можуть мати статусу юридичної особи. Оформлення їхнього статусу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
4.4. Відділення (осередки) обмежують свою діяльність територією чи підрозділами, на які поширюється їхня юрисдикція (відповідно до структурного підпорядкування підрозділів системи МВС). Вони не можуть бути незалежними стосовно Української секції МПА, зобов’язані виконувати рішення Національних конгресів, НВК та Постійного виконавчого бюро (ПВБ) і повинні вирішувати усі питання співпраці з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами МПА лише через НВК УС МПА або Національну виконавчу раду.
4.5. УС МПА та її відділення (осередки) не можуть брати на себе зобов’язання щодо набуття колективного членства у будь-якій іншій громадській організації.
4.6. Національна виконавча рада УС МПА може призупинити роботу відділення (осередку) у таких випадках:
а) у разі порушення Статуту, Регламенту чи Директив УС МПА;
б) коли відділенням (осередком) допущені порушення чинного законодавства України щодо роботи громадських об’єднань громадян і не вжиті невідкладні заходи щодо їх усунення;
в) якщо відділення (осередок) протягом року не погасило боргу чи не сплачувало на рахунок Секції коштів, що надійшли від вступних та членських внесків у розмірах і в порядку, передбаченому відповідною Директивою УС МПА, і продовжує не виконувати своїх фінансових зобов’язань після нагадування ПВБ;
г) коли відділення (осередок) не звітує про стан своєї роботи та не подає іншої встановленої НВК інформації протягом року чи не забезпечує протягом такого ж часу виконання рішень НВК УС МПА;
д) коли кількість працівників органів внутрішніх справ, які перебувають на службі або звільнені на пенсію в запас або у відставку, які перебувають на обліку у регіональному відділенні (осередку), стала меншою за мінімальну у 20 членів, як це передбачено Положенням про відокремлені підрозділи, або коли порушуються принципи членства в Секції і її склад переважно поповнюється за рахунок категорій, не віднесених до основного (професійного) членства;
е) якщо відділення (осередок) самі звернулись з таким проханням за умови, що це рішення підтримала така кількість членів, яка чисельно не дає можливості для його подальшого існування, як це передбачено Положенням про відокремлені підрозділи. Причину такого рішення пояснювати не вимагається.
4.7. За рекомендацією НВК Національна виконавча рада УС МПА може призначити певне відділення (осередок) представляти інтереси того відділення (осередку), робота якого була призупинена, без права голосувати від його імені, а також сприяти пошуку шляхів для скасування рішення про призупинення його діяльності.
4.8. За виняткових обставин НВК може винести рішення про негайне призупинення роботи відділення (осередку), коли їх діяльність суперечить Національному і Міжнародному статутам, а обставини, що склалися, не дають змоги чекати наступного засідання НВР. За цих обставин НВК одночасно з рішенням про призупинення покладає на одне з відділень (осередків) обов’язок представляти інтереси відділення (осередку), робота якого була призупинена, на умовах, передбачених Регламентом УС МПА.
4.9. Коли робота відділення (осередку) призупинена, ним втрачається право голосу. Відділення (осередок) вправі за власний кошт посилати своїх спостерігачів на засідання Національного конгресу УС МПА.
4.10. Члени УС МПА, що перебувають на обліку у відділенні (осередку), робота яких була призупинена, продовжують вважатись членами МПА і можуть брати участь в усіх заходах, що організовуються Секцією та користуються рівними з іншими членами УС МПА правами. Сплата внесків та заміна членських квитків на чинні членів МПА, котрі знаходяться на обліку у відділенні (осередку), робота якого призупинена, може здійснюватися через відділення (осередок), який за дорученням НВК представляє його інтереси, або через НАЦ.
4.11. Призупинення роботи відділення (осередку) не позбавляє представництва членів МПА, які перебувають на його обліку, в постійних Національних комісіях чи інших керівних органах УС МПА, до яких вони були обрані Національним конгресом.
4.12. Відділення (осередок), роботу якого було призупинено, буде отримувати усі інформаційні й управлінські документи НВК, ПВБ та інших керівних органів за умови, коли їх виконавче бюро (комітет) продовжуватиме свою роботу, спрямовану, насамперед, на ліквідацію розбіжностей і недоліків, котрі послужили підставою для призупинення його роботи.
4.13. Кожен випадок призупинення роботи відділення (осередку) повинен детально аналізуватись на черговому засіданні Національної виконавчої ради. Звіт про причини такого рішення готує і доповідає визначений на засіданні НВК представник ПВБ УС МПА та представник відділення (осередку), якому доручено представляти місцевий осередок, діяльність якого призупинена. Якщо причину, що стала підставою для призупинення роботи відділення (осередку), не усунуто, НВР може розглянути питання про продовження терміну призупинення його роботи, або прийняти рішення про виключення такого відділення (осередку) зі складу УС МПА у відповідності до вимог Статуту УС МПА.
4.14. Питання про скасування рішення щодо призупинення роботи відділення (осередку) може вирішуватись винятково Національною виконавчою радою.
4.15. Коли Національна виконавча рада знайде достатньо підстав для скасування рішення про призупинення роботи відділення (осередку), вона, до остаточного вирішення цього питання, має доручити НВК забезпечити сплату цим відділенням (осередком) усіх боргів щодо внесків та інших фінансових зобов’язань.

Стаття 5. Захист символіки.
5.1. Емблему Міжнародної поліцейської асоціації забороняється використовувати з комерційною метою.
5.2. УС МПА може створювати власну символіку з використанням міжнародної емблеми МПА, проте при цьому зобов’язана забезпечити дотримання умов її використання, передбачених цим Регламентом УС МПА ( ст.5 п.5.1.). Усі питання щодо порушення умов і принципів використання символіки МПА і УС МПА повинні вирішуватись у відповідності до чинного законодавства України про захист авторського права.
5.3. Будь-які зміни, внесені до міжнародної чи національної емблем МПА, вважаються порушенням законодавства про захист авторського права і не дозволяються. Зразки захищених форм символіки УС МПА зберігаються в НАЦ УС МПА.

Стаття 6. Національна Виконавча Рада.
6.1. Делегат від кожного відділення (осередку), за винятком тих відділень (осередків), діяльність яких призупинена у відповідності зі Статутом УС МПА, запрошується для участі в засіданнях Національних конгресів НВР за рахунок Секції.
6.2. Персональні дані на делегатів та спостерігачів від кожного відокремленого підрозділу повинні повідомлятись НАЦ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи Національного конгресу УС МПА.
6.3. У разі, коли відомості про делегатів чи спостерігачів не будуть відомі до кінцевого терміну, встановленого Регламентом УС МПА (ст.6, п.6.2), перед початком роботи Національного конгресу УС МПА дані на делегатів та спостерігачів передаються відразу, як тільки стане відомо, хто буде представляти відділення (осередок), але не пізніше трьох діб до дня реєстрації.
6.4. Якщо делегатом на засідання Національного конгресу УС МПА направляється не голова відділення (осередку), як це визначено в Регламенті УС МПА ( ст.8, п.8.2), то заявки на участь у цих заходах іншого представника є чинними лише за підписом голови і секретаря відділення (осередку), завірених печаткою.
6.5. У випадку, коли відділення (осередок) з якихось причин не може направити своїх представників для участі у засіданні Національного конгресу УС МПА, його може представляти інше відділення (осередок). Для вирішення цього питання голова відділення (осередку) повинен надіслати до НАЦ УС МПА письмове повідомлення про це, узгоджене з іншим представником.
Передані повноваження чинні для усіх голосувань і виборів на Національному конгресі УС МПА. У той же час кожен делегат не може представляти більше одного іншого відділення (осередку).
6.6. У разі виникнення обставин, які не дозволяють зареєстрованому делегату взяти участь у засіданнях, особа, яка буде замінювати його, до початку засідання повинна надати НВК лист, підписаний головою відділення (осередку), у якому мають бути підтверджені його повноваження як делегата.
6.7. Усі повідомлення попередньо можуть направлятись факсом, а ті з них, які не потребують підпису – електронною поштою. У цьому випадку оригінали таких повідомлень подаються до НАЦ під час реєстрації делегатів і спостерігачів.
6.8. Делегати, котрі не зареєструвались для участі у засіданнях у порядку, визначеному Регламентом УС МПА, і делегації від відділень (осередків), що не виконали свої фінансові зобов’язання, як це передбачено Статутом УС МПА, не мають права голосу під час проведення Національного конгресу УС МПА. Окрім цього їм не компенсуються витрати на проїзд і проживання, пов’язані з участю в засіданнях.
6.9. Проект порядку денного Конгресу УС МПА може включати лише ті пропозиції, котрі були подані Генеральному секретарю у письмовій формі не пізніше, ніж за місяць до початку засідання. Пропозиції повинні бути вмотивовані з поясненням (коментарем) пунктів для обговорення. Також має надаватись вичерпна інформація про можливі фінансові наслідки у випадку реалізації поданих пропозицій. Питання до порядку денного конгресу може бути включено за ініціативою не менш, ніж двох відділень (осередків).

6.10. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту УС МПА, а також перегляду окремих позицій Регламенту чи Директив УС МПА повинні подаватись для опрацювання Генеральному секретареві з дотриманням норм Регламенту у письмовій формі не пізніше, ніж за   місяць до початку Національного конгресу УС МПА. 

6.11. Порядок денний Конгресу УС МПА має обов’язково включати звіти:
- Національного виконавчого комітету УС МПА;
- Скарбника (головного бухгалтера) УС МПА;
- Контрольно-ревізійної комісії;
Порядок денний може також включати інформацію голів відділень (осередків) у порядку звіту, обміну досвідом чи з метою розв’язання питань, визначених Регламентом УС МПА. Про такі звіти голови відділень (осередків) повідомляються Національним виконавчим комітетом не менше, ніж за місяць до засідання НВР.
6.12. Не пізніше, ніж за два тижні до початку проведення Національного конгресу УС МПА НВК повинен розглянути та затвердити на своєму засіданні:
- проект порядку денного;
- звіти НВК та скарбника Секції;
- список делегатів та спостерігачів.
6.13. Порядок денний затверджується делегатами на початку засідання Національного конгресу УС МПА.
6.14. Головує на засіданнях Національних конгресів УС МПА Президент УС МПА чи за його дорученням  віце-президент або генеральний секретар.
6.15. Порядок проведення Національних конгресів УС МПА повинен відповідати процедурі, викладеній у Директиві МПА «Про ведення засідань».

Стаття 7. Національний виконавчий комітет УС МПА.
7.1. Пропозиції щодо висунення кандидатів у члени НВК повідомляються Генеральному секретареві за місяць до проведення Національного конгресу УС МПА. По закінченню цього терміну пропозиції щодо кандидатур до керівних органів УС МПА не приймаються, за винятком випадків, коли кандидатури на посади відсутні. У цьому разі кандидатури на посади може пропонувати НВК безпосередньо на засіданні. Висунення і обрання кандидатів на посади не може проводитись без їх згоди.
7.2. Процедура виборів здійснюється одним з делегатів Конгресу , який обирається з числа учасників засідання відкритим голосуванням. Обрана особа може призначити з делегатів певну кількість помічників для підрахунку голосів.
7.3. Обраний для здійснення процедури голосування делегат , а також його помічники, призначені для підрахунку голосів, не можуть балотуватись на посади до керівних органів УС МПА.

7.4. Вибори до НВК УС МПА проводяться у такому порядку:

 - президент;

-  генеральний секретар;

-  скарбник,

- голова Національної комісії  з міжнародних питань,

- голова  Національної комісії з професійних питань,

- голова  Національної комісії з  питань культури,

- голова  Національної комісії з  питань спортивно-масової роботи,

      - члени НВК.

По завершенні виборів до НВК делегати   обирають  віце-президента  серед чотирьох голів комісій.

7.5 Вибори проводяться шляхом таємного голосування.

Виборчі бюлетені роздаються делегатам для кожного туру голосування. Члени НВК участі у голосуванні не приймають.

Виборчі бюлетені  зберігаються в АЦ УС МПА протягом одного року від дня голосування.

Якщо на посаду пропонується лише одна кандидатура, голосування може проводитися підняттям рук делегатів.

7.6. Обраним вважається той кандидат, котрий набрав більше половини голосів, зареєстрованих на засіданні делегатів. Якщо на посаду висунуто кілька кандидатів і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування стосовно двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
У разі, коли жоден з двох претендентів на посаду Президента не набере більше половини голосів присутніх чи представлених на засіданні делегатів, делегат, обраний для проведення процедури виборів, разом з членами НВР узгоджує кандидатури для проведення нових виборів.
Якщо серед двох кандидатів на посаду до НВК жоден не набере більше половини голосів, обидві кандидатури знімаються з подальшого голосування. У цьому випадку оголошується перерва у засіданні, під час якої новообрані Президент та члени НВК УС МПА спільно з делегатом чи членом НВК, обраним для проведення процедури виборів, проводять консультації і вносять Конгресу нову узгоджену кандидатуру для голосування або вносять пропозицію щодо зміни кількісного складу НВК.
7.7. За особливі заслуги перед Національною секцією Президент УС МПА, котрий склав свої повноваження, рішенням НВР може бути призначений Почесним Президентом УС МПА, який бере участь у засіданнях НВК та ПВБ, його голос ураховується під час прийняття усіх рішень, він може ініціювати розгляд питань внутрішнього життя Секції.
7.8. На Конгресі УС МПА обирають Контрольно-ревізійну комісію в складі двох членів УС МПА, які мають необхідний досвід. Такі вибори проводяться з дотриманням процедури, викладеної в Регламенті УС МПА.
Контрольно-ревізійна комісія відповідає за перевірку точності отримання, обліку та здійснення витрат коштів, які надійшли на рахунки УС МПА, та засвідчує, що фінансово-господарська діяльність ведеться відповідно до чинного законодавства України, Статуту та інших керівних документів УС МПА.
7.9. НВК УС МПА проводить свої засідання не рідше одного разу на три місяці для аналізу стану управління Національною секцією, розгляду звернень відділень (осередків) та вирішення інших нагальних питань внутрішньо секційної роботи. У період між засіданнями члени Виконкому можуть проводити консультації з різних проблем діяльності Секції шляхом листування, телефонних переговорів та у будь-який інший спосіб.
Постійне виконавче бюро УС МПА повинне збиратись для розгляду поточних питань діяльності Секції у період між засіданнями НВК у міру необхідності, як правило, один раз на місяць.
7.10. На засіданнях НВК УС МПА головує Президент, який має право вирішального голосу у разі рівності голосів під час голосування.
7.11. Повноваження та обов’язки посадових осіб НВК УС МПА визначені у Положенні про національний виконавчий комітет УС МПА.
7.12. НВК УС МПА створює Національний Адміністративний центр (НАЦ), визначає його штатний розклад та грошове утримання.
На НАЦ покладається вирішення поточних питань діяльності Української секції МПА, втілення у життя рішень НВК та його ПВБ, забезпечення взаємодії з Міжнародним Адміністративним центром й іншими Національними секціями, відповідальність за укладення угод, договорів оренди, трудових контрактів та інших розпорядчо-господарських документів, контроль і організація виконання яких покладається на НВК. Координацію роботи НАЦ здійснює генеральний секретар. У звіті НВК Національній виконавчій раді в обов’язковому порядку повинна міститись інформація про роботу НАЦ.

Стаття 8. Представництво.
8.1. УС МПА у Міжнародній виконавчій раді (МВР) представляє Президент УС МПА, він також представляє Секцію як делегат на Всесвітніх конгресах МВР.
Президент УС МПА має право в установленому порядку передати свої повноваження щодо представництва в засіданнях керівних органів МПА віце-президенту або генеральному секретарю
8.2. Відділення (осередок) у Національній виконавчій раді представляє голова відділення (осередку), він також представляє відділення (осередок) як делегат на Національних конгресах Національної виконавчої ради.
8.3. Кожне відділення (осередок) може направляти на засідання Національного конгресу НВР УС МПА за власний кошт не більше двох спостерігачів, які не користуються правом голосу.

Стаття 9. Інші регулятивні правила.
9.1. УС МПА і її відділення (осередки) не можуть безпосередньо займатись комерційною діяльністю, створювати або ставати співзасновниками комерційних підприємств.
У той же час НВК та місцевим осередкам дозволяється укладати контракти і угоди про співпрацю з будь-якими організаціями чи підприємствами за умови, що такі організації та підприємства не матимуть контролю чи впливу на жоден напрям роботи УС МПА. Про укладення таких угод НВК інформує Національну виконавчу раду, а відділення ( осередки) – НВК УС МПА.
УС МПА не заперечуватиме проти комерційної діяльності своїх членів і сприятиме створенню ними госпрозрахункових установ чи підприємств зі статусом юридичної особи, діяльність яких спрямована на виконання Секцією статутних завдань, проте не може давати згоди на використання ними символіки МПА з комерційною метою.
9.2. Питання про перегляд, уточнення чи внесення змін до Регламенту, Директив та Положень УС МПА може вирішуватись лише на засіданнях Національного конгресу УС МПА. Рішення з цього приводу вважається чинним, коли за нього проголосували дві третини присутніх і представлених на засіданні делегатів відділень (осередків). НВК під час голосування має один колективний голос.
Будь-які доповнення, уточнення чи зміни набувають чинності відразу після затвердження їх членами Національної виконавчої ради УС МПА.
Усі питання щодо тлумачення положень Регламенту, Директив чи Положень УС МПА мають попередньо вирішуватись НВК до прийняття рішення НВР.

Стаття 10. Набуття чинності.
Цей Регламент УС МПА прийнятий XI Національним конгресом УС МПА у місті Києві і набув чинності 16 листопада 2017 року.

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2