Про фінансово-господарську діяльність УС МПА

Фінансово-господарська  діяльність УС МПА  здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, міжнародних і внутрішніх документів, регламентуючих  діяльність УС МПА.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної виконавчої Ради МГО УС МПА  від 30 жовтня 2015 р.

                                                                                           Василишин А.В.

 

 

ДИРЕКТИВА УС МПА

про  розміри періодичних та разових внесків, сум відрахувань до

НАЦ МГО «УС МПА » у 2016 році

(зі змінами прийнятими за рішенням ХVI Конференції МГО «УС МПА»  від 30.10.2015р.)

Фінансово-господарська діяльність УС МПА  здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, міжнародних і внутрішніх документів, регламентуючих  діяльність УС МПА.

 Головними джерелами фінансових надходжень Секції є разові  (вступні та міжнародні) внески, періодичні (членські та міжнародні) внески, кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності (надходження благодійних коштів, майна, безповоротна фінансова допомога).

 

  1. 1.          Види фінансових надходжень

 1.1.   Разові внески

Разові внески - кошти, що сплачуються у році вступу до УС МПА.

 Встановлюються наступні розміри разових внесків відповідно до категорії членства в УС МПА:  

а)  Основне (професійне) членство: працівники системи МВС України, як атестовані, так і вільнонаймані, слухачі та курсанти (3-х – 4-х курсів)  навчальних закладів МВС, співробітники податкової міліції ДПА,  військовослужбовці Національної гвардії та інших військових формувань системи МВС України, пенсіонери зазначених категорій, особи, що працюють на постійній основі в адміністративних апаратах УС МПА та її місцевих осередках,  члени сімей працівників міліції (подружжя, діти) –            250 грн;

б)    Асоційоване національне членство: працівники, як атестовані, так і службовці правоохоронних органів та Збройних Сил України (СБУ, ДПА, МНС, суду, прокуратури, Митної служби, Державного департаменту виконання покарань), а також пенсіонери зазначених категорій – 500 грн;

в)      Асоційоване іноземне членство: працівники міліції (поліції) інших держав, в яких не створені національні секції  МПА, і які є асоційованими членами УС МПА – 650 грн;

г) Особливе членство: цивільні громадяни, що поділяють ідеї МПА і надають значну допомогу органам внутрішніх справ, а також УС МПА  у вирішенні статутних завдань (почесні члени) – 1000 грн.

1.2.  Періодичні внески

Періодичні внески - кошти, які сплачуються щороку.

Міжнародні внески – кошти що сплачуються Українською секцією МПА до Міжнародної скарбниці відповідно до вимог ст. 3 п. 3 Міжнародного статуту. Розмір міжнародного внеску для членів МПА визначається Міжнародним конгресом, а його загальний розмір для Національних секцій залежить від кількості членів МПА в країні.

Встановлюються наступні розміри періодичних внесків відповідно до категорії членства в УС МПА:  

    а) для категорії „а”–  250 грн;

    б) для категорії „б” –  350  грн;

    в) для категорії „в”–   450 грн;

    г) для категорії ,,г” -   1000 грн.

 

1.3. Кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності

Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога юридичних та фізичних осіб, які надходять для забезпечення статутної діяльності УС МПА.

 

1.4. Особливості сплати разових і періодичних внесків та погашення заборгованості

а) розмір вступного або щорічного внеску може бути зменшений спеціальним рішенням ПВБ  для категорій. „б” і „г” до 250 грн. за надання суттєвої матеріальної чи іншої допомоги у вирішенні статутних завдань Секції. У такому ж порядку за особливі заслуги перед Секцією члени МПА кожної з категорій, зазначених у даній Директиві,  можуть бути звільнені від сплати внесків;

б) поновлення в членстві УС МПА здійснюється в індивідуальному порядку на підставі рішення ПВБ УС МПА за умови погашення заборгованості по періодичних внесках не менше, ніж за попередні два роки в чинних на даний час тарифах, та сплати періодичного внеску за поточний рік.

 

1.5. Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога складаються з:

а) коштів, що добровільно надаються кандидатами для вступу до МПА та членами Української секції МПА, юридичними та фізичними особами для забезпечення статутної діяльності УС МПА;

б) послуг чи предметів або техніки, які можуть бути використані при здійсненні статутної діяльності Секції.

Благодійна допомога надається добровільно на підставі заяви особи, що її передає.

Благодійна допомога, яка надходить на рахунки УС МПА, використовується  для вирішення статутних завдань Секції.

2. Порядок відрахувань грошових надходжень регіональними відділеннями та осередками.

2.1. Відрахування грошових надходжень на банківський рахунок УС МПА від сум разових та періодичних членських внесків здійснюється місцевими осередками з розрахунку на кожного члена Секції з урахуванням його категорії членства у наступних розмірах:

                                                   Разові внески  40%

категорія «а» (сума внеску 250 грн.),  сума відрахування – 100 грн.;

категорія «б» (сума внеску 500 грн.), сума відрахування -  200 грн.;

категорія «в» (сума внеску 650 грн.), сума відрахування – 260 грн.;

категорія «г» (сума внеску  1000 грн.), сума відрахування – 400 грн.

                                               Періодичні внески     40%

категорія «а» (сума внеску 250 грн.), сума відрахування – 100 грн.;

категорія «б» (сума внеску 350 грн.), сума відрахування – 140 грн.;

категорія «в» (сума внеску 450 грн.), сума відрахування – 180 грн.;

категорія «г» (сума внеску 1000 грн.), сума відрахування – 400 грн.

2.2. Регіональні відділення та осередки, які не мають банківських рахунків, перераховують отримані від внесків кошти на рахунок АЦ УС МПА в повному обсязі з правом подальшого використання цих коштів на потреби місцевого осередку після відрахувань, визначених п. 2.1.

2.3. З метою вирішення статутних завдань відділення та осередки відраховують до АЦ УС МПА  добровільні пожертвування, безповоротну фінансову допомогу, інші кошти від провадження основної діяльності

2.4. За рішенням ПВБ можуть проводитись додаткові відрахування до Адмінцентру та відділень і осередків для здійснення статутної діяльності та проведення масових заходів наукового, культурно-спортивного чи оздоровчого спрямування.

                            3. Порядок надання фінансової звітності.

         3.1. Перші особи УС МПА, регіональних відділень і осередків та головні бухгалтери,        ( бухгалтери ) несуть персональну відповідальність за  дотримання вимог чинного законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3.2. Усі фінансові операції щодо перерахування внесків або благодійної допомоги повинні здійснюватись лише через банківські установи.

           3.3 Кожне регіональне  відділення або осередок підводять фінансовий баланс станом на 31 грудня звітного року і подають головному бухгалтеру УС МПА повний фінансовий звіт про отримані прибутки і видатки до 5 січня  наступного за звітним року.

Звіти про кількість членів УС МПА та сплату внесків за встановленою формою (додається) подаються до 5 січня та 5 липня кожного року.

 

4.Порядок надання та розміри одноразової матеріальноїдопомоги за рахунок коштів УС МПА

Одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів УС МПА є предметом статутної діяльності УС МПА, її відділень та осередків. Порядок надання та розміри  одноразової матеріальної допомоги складений з урахуванням положень і вимог Статуту УС МПА, чинного законодавства України та регулює  розміри виплати одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів УС МПА.

 

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги.

Одноразова матеріальна допомога може надаватися  лише при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА), за рішенням керівних органів УС МПА (відділень та осередків УС МПА), про що складається відповідний протокол  або  наказ. Виплата одноразової матеріальної допомоги підтверджується оформленням належних фінансових документів  відповідно до чинного законодавства.

 

4. 2. Випадки надання і розміри одноразової матеріальної допомоги.

           Надання одноразової матеріальної допомоги  членам УС МПА здійснюється в таких випадках і розмірах:

- у зв’язку з тяжким матеріальним становищем   -   до 600 гривень.

-  на поховання члена УС МПА  -  до 1000 гривень.

- на поховання  близьких  родичів  (батьків,  дітей, чоловіка, дружини) –   500 гривень .

- при одруженні – 300 грн.;

- у зв’язку з ювілейними  датами (п’ятдесяти-, шістдесяти- та семидесятиріччя)  -   до 150 гривень;

- жінкам до Міжнародного жіночого дня 8 березня –  до 400 гривень.

 

4. 3.  Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА

Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА для забезпечення їх становлення і розвитку здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА  в розмірах та в порядку, визначеному рішенням керівних органів УС МПА, про що складається відповідний протокол.         

 

4. 4. Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках

 Надання одноразової матеріальної допомоги за рішеннями Уряду України, керівних органів МПА здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА в розмірах, визначених рішенням керівних органів УС МПА, про що складається відповідний протокол.

 Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА, її відділень та осередків в розмірах, визначених рішеннями керівних органів УС МПА, відділень та осередків, про що складаються відповідні протоколи.

5. Набуття чинності

Дана Директива набуває чинності  з 01.01.2016 року.

Дана Директива скасовує   раніше прийняті рішення із зазначених питань.

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2