Super User

Super User

Правові засади

1. Положення «Про Контрольно-ревізійну Комісію Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації» (далі в тексті – КРК) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту і Правил МПА, Статуту і Регламенту Української Секції МПА для реалізації завдань щодо перевірки відповідності фінансової та господарської діяльності УС МПА рішенням виконавчих органів Секції.

Загальні положення

2. КРК є органом внутрішнього контролю за виконанням суб’єктами Секції рішень її виконавчо-розпорядчих органів в частині забезпечення дотримання встановленого порядку отримання, обліку та здійснення витрат коштів, що поступають на загальні рахунки Секції та Регіональних відділень і Осередків УС МПА.

3. КРК обирається із числа членів УС МПА, котрі мають досвід роботи у фінансово-господарських чи економічних службах. Члени КРК не можуть обіймати посади Президента та Віце-президентів УС МПА, національного Генерального Секретаря чи Національного Скарбника, а також голови місцевого осередку.

Відповідно до статті 20 Статуту УС МПА члени КРК зобов’язані виконувати свої обов’язки на користь Секції, незалежно від інтересів Регіональних відділень та Осередків, котрі вони представляють, чи посадових осіб або окремих членів УС МПА.

4. КРК щорічно звітує щодо проведеної роботи на чергових Національному Конгресі чи Конференції НВР та подає на затвердження план роботи Комісії та графік перевірок стану фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Секції та її місцевих осередків на наступний звітний період.

5. Результати діяльності КРК засвідчуються відповідними Актами в яких дається оцінка відповідності фінансово-господарської діяльності чинному законодавству та рішенням виконавчо-розпорядчих органів суб’єктів Секції, а також рекомендації щодо удосконалення цієї роботи.

6. До складу КРК входить дві особи із числа членів УС МПА, котрі обираються Національним Конгресом з дотриманням процедури, визначеної статтею 15 пункти 15.1, 15.4 та 15.5 Регламенту УС МПА.

КРК обирається терміном на три роки. Члени КРК не можуть обиратись більше, ніж два терміни підряд. КРК підзвітна Національному Конгресу та Конференції НВР і у вирішенні завдань, що стоять перед нею, співпрацює з Національним Скарбником та Головним бухгалтером Секції.Завдання, права та обов’язки

7. КРК УС МПА вивчає та дає оцінку:

а) стану надходження, обліку та видатків коштів, що надійшли на рахунки Секції та її суб’єктів;

б) стану збереження та повноти обліку матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Секції та її місцевих осередків;

в) дотриманню рішень виконавчо-розпорядчих органів Секції стосовно організації фінансово-господарської діяльності.

8. Розробляє та поширює серед суб’єктів Секції рекомендації щодо удосконалення системи обліку надходжень та видатків, усуненню виявлених під час перевірок недоліків в організації фінансово-господарської діяльності.

9. КРК має право:

а) визначати суб’єкти Секції для проведення внутрішнього аудиту та затверджувати графіки їх здійснення;

б) знайомитись з будь-якими рішеннями керівних органів Секції та її місцевих осередків з питань фінансово-господарської діяльності та документами бухгалтерського обліку і звітності;

в) отримувати необхідну для здійснення перевірок інформацію у посадових осіб Секції та місцевих осередків;

г) за узгодженням з Постійним Виконавчим Бюро залучати до проведення перевірок фахівців та консультантів за напрямами роботи, що вивчаються.

10. КРК не має права під час проведення внутрішнього аудиту висувати будь-які вимоги, що суперечать чинному законодавству України стосовно здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, та втручатись у справи, які не входять до її компетенції.


11. КРК зобов’язана:

а) дотримуватись під час перевірки норм та правил, що встановлені чинним законодавством України;

б) здійснювати аудит фінансово-господарської діяльності Секції щонайменше один раз на рік, а її місцевих осередків не менше одного разу на два роки;

в) засвідчувати результати перевірки відповідним Актом, підписаним членами КРК. За необхідності член КРК може зафіксувати в Акті свою окрему думку стосовно висновків чи оцінки фактів, які були виявлені в ході проведення аудиту;

г) повідомляти про результати перевірок відповідних посадових осіб Секції та місцевих осередків не пізніше, ніж за один місяць після її завершення.


Набуття чинності

Дане Положення прийняте 12-ю Конференцією Національної Виконавчої Ради УС МПА у місті Чернігові і набуло чинності 19 лютого 2010 року

Среда, 25 Сентябрь 2013 15:52

Національні комісії

1. Національна комісія з міжнародних питань  (НКМ) – вносить на розгляд Національного виконавчого комітету питання щодо напрямків, а також форм і методів міжнародного співробітництва Секції, її регіональних відділень та осередків, контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

Склад комісії:
Зарубицький О. В. – віце-президент УС МПА, голова комісії;
Рябошапко В. І. - голова Львівського регіонального відділення;
Капітанський А. І. - голова Осередку НАВС;
Родичева Л. В. - член МПА.

2. Національна комісія з внутрішніх питань (НКВ) – формує пропозиції для НВР щодо головних напрямків внутрішньо-секційної взаємодії з регіональними відділеннями, проведення загально-секційних та відкритих регіональних заходів, контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

Склад комісії:
Овсянников В.Б. – Генеральний секретар УС МПА, голова комісії;
Грозінський П.В. – голова Житомирського регіонального відділення;
Константинов І.І. – голова Одеського регіонального відділення;
Мороз М.Г. – голова Рівненського регіонального відділення.

3. Національна комісія з професійних питань (НКП) – вносить на розгляд Національного виконавчого комітету питання щодо професійного зростання членів МПА. Організовує та сприяє професійному зростанню членів МПА, працівників міліції. Організує з цією метою обмін досвідом роботи, надає допомогу галузевим службам МВС у проведенні конкурсів професійної майстерності та інших заходів за участі представників зарубіжжя. Формує пропозиції щодо взаємного стажування правоохоронців різних країн. Сприяє проведенню науково-практичних заходів, в тому числі міжнародного рівня, за участю членів Секції, контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

Склад комісії:
Ярмиш О.Н. – голова комісії;

Алфьоров С.М. - голова Запорізького регіонального відділення;

Крошко В.П. – голова Київського обласного відділення;

4. Національна комісія з питань культури (НКК) – вносить на розгляд Національного виконавчого комітету питання щодо культурно-масових та спортивно-туристичних заходів Секції, в тому числі на міжнародному рівні, контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

Склад комісії:
Теклішин А. М. - голова комісії;

Березовський М.Й. – голова Івано-Франківського регіонального відділення.
Кушнарьова Л.В. – секретар Запорізького регіонального відділення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Національна комісія з соціальних питань (НКС) – займається проблемами соціальної роботи, вносить пропозиції НВК щодо надання допомоги членам УС МПА чи працівникам міліції, які її потребують, щодо шефської допомоги соціальним установам (дитячі будинки, ліцеї, де навчаються діти, які потребують соціальної допомоги, тощо), контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

Склад комісії:
Бабенко А.А. – скарбник УС МПА, голова комісії;
Пастушенко М.В. – член НВК;

6. Національна комісія з питань спортивно-масової роботи (НКС) - визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо напрямків, форм і методів  участі членів МПА у спортивно-масових заходах. Організовує з цією метою обмін досвідом роботи, надає допомогу галузевим службам МВС у проведенні змагань з прикладних та масових видів спорту, інших заходів за участі представників зарубіжжя. Сприяє проведенню спортивно-методичних конференцій, семінарів, у т. ч. міжнародного рівня, інших заходів за участі членів Секції, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

 

 

 

 

 
Среда, 25 Сентябрь 2013 15:50

14 КОНФЕРЕНЦІЯ УС МПА

Учасники 14-ї конференції УС МПА.

31 січня 2013 р. в Києві відбулася 14 конференція Української секції МПА.

Із звітною доповіддю «Про роботу Національного виконавчого комітету УС МПА за 2012 рік і завдання щодо подальшої діяльності Секції» на конференції виступив президент УС МПА генерал внутрішньої служби України Андрій Василишин.

Під час обговорення доповіді, в якому виступило 12 делегатів, було висловлено багато конкретних пропозицій щодо покращання роботи секції, її виборних органів.

У прийнятому рішенні відмічається, що протягом звітного періоду Виконком активно здійснював роботу по виконанню рішень V Конгресу УС МПА, координації  діяльності секції, її місцевих осередків, перш за все, на головних напрямках цієї роботи, визначених Статутом.

Поглиблювалися міжнародні контакти, особливо в спортивній сфері, де  представники секції не тільки традиційно беруть активну участь, але й посідають ведучі місця у спортивних змаганнях. Набули подальшого розвитку професійне, наукове і культурне співробітництво, поліцейський туризм.

За ініціативою УС МПА в минулому році прийняті важливі рішення на рівні МПА, які сприятимуть укріпленню позицій секції у світовій поліцейській спільноті.

У той же час увагу Національного виконкому було привернуто до необхідності більше надавати допомоги місцевим осередкам, де послаблена внутрішньо секційна робота. Було також указано на необхідність активніше реалізовувати плани секції щодо поглиблення контактів з країнами – сусідами, більше узагальнювати і розповсюджувати кращій досвід роботи відділень.

На основі прийнятого рішення, аналізу критичних зауважень і пропозицій, висловлених учасниками конференції, буде розроблено план роботи Виконкому на поточний рік.

Розпочинається новий етап у діяльності Української секції МПА.

Постійне виконавче бюро МГО УС МПА

             

          

         ВАСИЛИШИН А.В.                                

ПРЕЗИДЕНТ УС МПА        

 

      

      ЗАРУБИЦЬКИЙ О.В.

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З МІЖНАРОДНИХ ПИТАНЬ

 

      

     ОВСЯННИКОВ В.Б.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ВНУТРІШНІХ ПИТАНЬ

 

      

      БАБЕНКО А.А.

СКАРБНИК УС МПА

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

       

ЯРМИШ О.Н.

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ   

З ПРОФЕСІЙНИХ ПИТАНЬ


 

ТЕКЛІШИН А.М.

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ

 

 

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

 

       

   КОШЕЦЬ Ю.В.  

КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АДМІНЦЕНТРУ

 

Члени Національного виконавчого комітету МГО УС МПА

 

 

    ІКРАНОВ А.О. ГОЛОВА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ УС МПА

 

 

 КАПІТАНСЬКИЙ А.І.  ГОЛОВА ОСЕРЕДКУ НАВС

 

 

       КОВАЛЕНКО В.В.     
 ВЕТЕРАН МВС УКРАЇНИ
   КРАСЮК І.П.  ГОЛОВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТУ МВС УКРАЇНИ

 

 

 КУР В.С.  ВЕТЕРАН МВС УКРАЇНИ

 

 

 ПАСТУШЕНКО М.В. КЕРІВНИК СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

 ЗАМАШНЮК М.М. ГОЛОВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ УС МПА

 

 

Робоча президія Конгресу

22 грудня 2011 року в м. Києві відбувся V Національний Конгрес Української Секції МПА. Конгрес підвів підсумки трирічного періоду діяльності Секції, визначив завдання на майбутнє, обрав керівні органи громадського об’єднання.

Із звітною доповіддю «Про роботу Національного виконавчого комітету УС МПА за період 2009-2011 р. р. і завдання щодо подальшої діяльності Секції» перед учасниками Конгресу виступив Президент УС МПА, генерал внутрішньої служби України А.В. Василишин. Делегати і спостерігачі заслухали також звіт про фінансову діяльність Секції, з яким виступив Національний скарбник УС МПА А.А. Бабенко, и доповідь Контрольно-ревізійної комісії, з якою виступив її голова І.І. Дронь..

 

Із звітною доповіддю виступає Президент УС МПА А.В. Василишин

Під час обговорення звітів делегати Конгресу – члени Національної Виконавчої Ради УС МПА висловили чимало конструктивних зауважень і пропозицій щодо діяльності Секції та її Виконкому. Зокрема, йшлося про необхідність більш активної роботи членів Виконкому на місцях, у першу чергу в тих регіональних відділеннях, де внутрішньо-секційна робота відчутно послаблена. Більше уваги треба приділяти узагальненню та розповсюдженню кращого досвіду роботи місцевих осередків, особливо щодо поповнення рядів УС МПА новими членами.

 

У залі засідання йде ділова розмова.

У рішенні, яке прийняв Конгрес по обговоренню звітів, враховані всі критичні зауваження, визначені конкретні завдання на майбутнє.

Делегати голосують.

Конгрес обговорив також та затвердив ряд Директив УС МПА, які стануть важливими керівними документами у подальшій діяльності Секції, її регіональних підрозділів. Зокрема:
Директиву «Про місцеві осередки УС МПА»;
Директиву «Про членство в УС МПА»;
Директиву «Про фінансову діяльність, розміри та порядок розрахунків щодо міжнародних, вступних та щорічних членських внесків в УС МПА».

Конгрес прийняв рішення про визнання новоутвореного осередку Секції – Черкаської Академії пожежної безпеки МНС України.

Конгрес обрав керівні органи Секції – Національний Виконком та Контрольно-ревізійну комісію.

Президентом УС МПА знову обрано Василишина А.В., радника МВС України, генерала внутрішньої служби України.
1-м Віце-президентом обрано Гіду О.Ф.
2-м Віце-президентом обрано Зарубицького А.В.
3-м Віце-президентом обрано Ярмиша О.Н.
Генеральним секретарем обрано Овсянникова В.Б.
Заступником Генерального секретаря обрано Кошеця Ю.В.
Національним скарбником обрано Бабенка А.А.

Названі особи увійшли до складу Постійного виконавчого бюро – найвищого виконавчого органу УС МПА, який затверджується зі складу Національного Виконкому Секції.
Інші члени Виконкому, обрані Конгресом, - Березан В.М., Гулак В.І., Левченко С.М., Оніщук А.С., Пастушенко М.В., Плюта О.Н.

Головою Контрольно-ревізійноі комісії УС МПА обрано Дроня І.І.

Конгрес затвердив також персональний склад постійних Національних Комісій УС МПА:

Національна комісія з питань зовнішніх зв'язків.
Голова – Гіда О.Ф., 1-й віце-президент УС МПА;
Члени комісії: Казаков О.О., Мороз І.Я., Домбровський Г.В.

Національна комісія з питань культури.
Голова – Зарубицький О.В., 2-й Віце-президент УС МПА;
Члени комісії: Капітанський А.І., Родичева Л.В., Кушнарьова Л.В.

Національна комісія з професійних питань.
Голова – Ярмиш О.Н., 3-й Віце-президент УС МПА;
Члени комісії: Алфьоров С.М., Крошко В.П., Левченко С.М.

Національна комісія з внутрішніх питань.
Голова – Овсянников В.Б., Генеральний секретар УС МПА;
Члени комісії: Грозінській П.В., Константинов І.І., Мороз М.Г. 

Національна комісія з соціальних питань.
Голова – Бабенко А.А., Національний скарбник УС МПА;
Члени комісії: Оніщук А.С., Пастушенко М.В., Березовський М.Й.

На цьому V-й Національний Конгрес УС МПА завершив роботу.

 

Конгрес завершено. Фото на згадку.

Інформаційно-освітній центр (ІОЦ) Замок Гімборн – місце зустрічей і перепідготовки, яке відомо в усьому світі. ІОЦ розташований у Німеччині, недалеко від м. Кельн. Це єдиний такого роду навчальний заклад, створений переважно для поліцейських з метою обміну досвідом правоохоронної роботи, розвитку взаєморозуміння та формування особистих контактів незалежно від національностей, звань, політичних і релігійних переконань.

У програмах перепідготовки ІОЦ щорічно бере участь близько 2,5 тис. осіб. Основна форма навчальних занять – це тижневі семінари, що організуються і проводяться за сприяння національних секцій МПА. З метою ширшого залучення до участі у навчанні представників віддалених країн його вартість утримується на досить низькому рівні. Крім того існує практика надання допомоги слухачам з боку національних секцій щодо повної або часткової компенсації вартості проїзду. Діючі працівники поліції або міліції направляються відповідно до національних нормативних актів, що регламентують надання позачергових, додаткових чи навчальних відпусток.

ІОЦ здійснює співпрацю з міністерствами внутрішніх справ різних країн, що дозволяє проводити тижневі семінари з найактуальніших питань, які становлять спільний інтерес для країн-учасниць та розширює можливість участі в них поліцейських будь-яких звань чи рангів.

Щорічна програма ІОЦ пропонує великий набір заходів, пов’язаних з найсерйознішими проблемами суспільства, прямо пов’язаними з діяльністю поліції: поширення наркотиків, насильство, організована та транснаціональна злочинність, тероризм, європейська безпека, захист інформації та навколишнього середовища. Значна увага приділяється проведенню практикумів з подолання конфліктних ситуацій та покращення комунікації. Тут також проводяться заняття з країнознавчих тем: США, Туреччина, Китай і Японія, а останніми роками до програм, що пропонуються ІОЦ, додались ще й навчальні поїздки до Китаю, Гонконгу, країн Балтії і Росії.

Програми перепідготовки ІОЦ відрізняються від традиційних програм підвищення кваліфікації тим, що учасники семінарів беруть у них участь здебільшого за особистим бажанням, а тому самі оплачують своє навчання і дорогу, якщо з цього приводу не приймається спеціальне рішення відповідних національних секцій чи регіональних відділень.

ІОЦ не ставить за мету обговорення наукових доповідей. Важливіше для нього сприяти обміну професійним і особистим досвідом, своїми думками та поглядами на вирішення тих чи інших проблем правоохоронної діяльності між учасниками та запрошеними доповідачами. Принцип добровільності участі у семінарах і те, що до участі в них допускаються усі бажаючі, сприяло тому, що на заняттях присутні не лише представники поліції різних країн і регіонів, але й різних звань та напрямів роботи, що забезпечує можливість цікавих бесід і дискусій.

Близько 200 фахівців залучаються ІОЦ для проведення семінарів з суспільної та поліцейської тематики. Усі вони – люди різних професій та освіти, які діляться своїм досвідом і думками з учасниками семінарів. Особлива увага приділяється спробам протипоставити професійну точку зору учасників власному досвіду людей інших соціальних професій та професійних сфер.

Контроль і керування діяльністю ІОЦ здійснюється Міжнародною наглядовою радою з числа представників Постійного виконавчого бюро та кожної національної секції МПА, а також Правлінням, яке підзвітне зборам членів ІОЦ.

В ІОЦ працює 15 постійних працівників, котрі намагаються створити в навчальному закладі атмосферу, де кожен з учасників почувався б комфортно і міг відкрито і вільно висловлювати свої думки. ІОЦ не дотримується ніяких політичних чи ідеологічних переконань. Дружна атмосфера відчувається в усіх заходах ІОЦ, а стіни стародавнього замка, саме містечко Гімборн та краса навколишньої природи, надають йому неповторного шарму як унікальному тихому куточку, в якому можна відпочити від щоденного фізичного та психологічного перевантаження.

ІОЦ здатний розмістити відразу 65 осіб. Усі кімнати замку обладнані телефоном і окремою ванною кімнатою з душем і туалетом. Для проведення семінарів ІОЦ має 5 аудиторій, обладнаних усіма необхідними технічними засобами навчання.

Учасники семінару мають змогу харчуватись у розташованому неподалік готелі, відомому своєю вишуканою кухнею і обслуговуванням. Розташовані в башті замку затишний бар та пивна «Майнцер» сприяють дружньому спілкуванню та розвитку особистих контактів.

Міжнародна освіта – відмінна риса ІОЦ. На тлі загальної інтернаціоналізації, особливо економічної, політичної та культурної інтеграції Східної Європи, участь у спільних освітніх програмах стає нагальною потребою для розширення міжнародних контактів і вдосконалення сучасної роботи поліції різних країн.

Вже досить довго ІОЦ пропонує семінари не лише німецькою мовою, намагаючись у такий спосіб цілеспрямовано зацікавити потенційних слухачів з інших країн. У річній програмі ІОЦ постійно практикуються семінари англійською, французькою, італійською, іспанською та голландською мовами. Останнім часом почали проводитись семінари угорською, польською, чеською та російською мовами. Щодо російської мови, то широке її використання поки що у перспективі. Крім того регулярно практикуються семінари двома-трьома мовами, до участі в яких залучаються синхронні перекладачі.

Щорічно працівники поліції більш ніж 30 країн приїздять до Гімборну, щоб ознайомитись з різними культурами і менталітетами, порівняти умови праці та підходи у вирішенні проблем поліцейської служби.

Ряд національних секцій МПА використовує ІОЦ для проведення власних заходів. Наприклад, секції МПА скандинавських відділень проводять тут мовні курси та зустрічі з іншими секціями. Завдання, яке ставить перед собою ІОЦ на найближчий час – ще інтенсивніше, ніж раніше, розробляти та пропонувати міжнародні заходи, розраховані на учасників з Центральної і Східної Європи, а також країн Середземномор’я.

Умови участі.

У семінарах можуть взяти участь усі зацікавлені особи, не молодші 18 років.
Реєстрація учасників. Для участі у семінарі бажаючі повинні зареєструватися безпосередньо в ІОЦ чи зробити це через свою національну секцію, вказавши прізвище, повну адресу і членський номер МПА. Учасники реєструються в порядку надходження заяв. До участі в семінарі не допускаються особи, які не мають наміру взяти участь у роботі всього семінару, а лише в окремих його частинах. Навчання проводиться за умови достатньої кількості учасників.

Сплатити кошти можна по прибутті готівкою або Maestro-, Mastercard- та Visakreditcard. До оплати входить проживання, харчування та оплата педагогічного супроводження. Повернення коштів за необгрунтовані претензії не повертаються. Дві третини оплати нараховуються безпосередньо за семінар, одна третина іде на організаційні витрати.

Учасники семінару, як правило, розміщуються в двомісних номерах. Для проживання в одномісному номері вноситься додаткова оплата 10€ за добу. Якщо учасник має бажання прибути за день до семінару, він має домовитись про це з організаторами. У цьому разі він додатково сплачує 15€ за проживання і сніданок. Витрати на дорогу, як правило, не компенсуються.

Зазвичай семінари проводяться німецькою мовою. А коли двома чи трьома мовами (про це зазначається в дужках), то обов’язково передбачається синхронний переклад.

 

Контакти:
Informations-und Bildungszentrum Schloв Gimborn

Schloвstraвe 10

D-51709 Marienheide

Тел: 0049 2264 404 330

Факс: 0049 2264 3713

Сайт: www.web.ibz-gimborn.de
e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

 

 

 

 

Среда, 25 Сентябрь 2013 14:19

МІЖНАРОДНА ПОЛІЦЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ

АРТУР ТРОУП, ЗАСНОВНИК МПА

Міжнародну поліцейську асоціацію (МПА) було засновано 1 січня 1950 року за ініціативою сержанта поліції з Великобританії Артура Троупа. У травні того ж року було затверджено її емблему та девіз мовою есперанто "Служба через дружбу". Першими членами Асоціації стали 100 поліцейських Великобританії, а протягом наступних кількох років до МПА вступило понад 500 британських поліцейських.

Подальшу роботу Асоціації було спрямовано на налагодження та підтримання дружніх стосунків з поліцейськими інших країн. І це швидко дало позитивні результати. Протягом наступних трьох років було засновано Голландську, Бельгійську та Французьку секції. На початку 1955-го до Міжнародної поліцейської асоціації вже входили представники семи країн. У вересні згаданого року в Парижі відбувся перший Міжнародний конгрес. На ньому делегати прийняли Міжнародний статут та обрали керівництво МПА. Першим Президентом було обрано Андре Рохеса з Франції, а першим Генеральним секретарем - Артура Троупа з Великобританії, засновника МПА.

У 1957 році було сформовано Італійську та Ірландську секції, а через рік - Шведську секцію, а Британська почала видавати власний журнал "Поліцейський світ". Через два роки після візиту до Лондона чилійський поліцейський капітан Гонзалез об'єднав 40 своїх колег і створив Чилійську секцію, яка була єдиною поза межами Європи. Згодом, у червні 1960 року, секцію було створено зі студентів поліцейського коледжу в Гонконзі. Отже, кордони Асоціації розширилися до Далекого Сходу. З цього року філії формувалися швидко і в значній кількості. Щороку офіційне визнання отримували 3-4 секції.

З 1989 року ідеї МПА поширюються на пострадянському просторі. Нині функціонують Вірменська, Російська, Українська, Естонська, Литовська, Латвійська секції та секція Республіки Молдова. Створено також національну секцію у Казахстані. На черговій Конференції МПА у Потсдамі відбудеться її офіційне визнання і прийняття до складу Асоціації.

Нині МПА є однією з найбільших міжнародних професійних неурядових (громадських) організацій. Вона має статус консультативного представника в Організації Об’єднаних Націй та у Раді Європи. Президентом МПА на ХХ Всесвітньому Конгресі
в Ейлаті (Ізраїль) обраний П'єр Мартен Мулен (Швейцарія).

 

ПРЕЗИДЕНТ МПА ПЄР М. МУЛЕН

МПА об’єднує понад 400 тисяч поліцейських та пенсіонерів поліції з 64 країн світу. Чисельність національних секцій є різною: від кількох десятків до 60 тисяч членів у Німеччині та Румунії. А в Ізраїлі, наприклад, 80 відсотків працівників поліції є членами МПА.

Уряди багатьох країн високо оцінили організацію поліцейських з її можливостями широко обмінюватися професійним досвідом і знаннями. Наприклад, в Італії, Франції секретарську роботу Асоціації виконують спеціально призначені поліцейські. Кожна національна секція одним з найважливіших напрямів своєї діяльності вважає обмін візитами. Так, Британська секція створила "бюро подорожей", яке щорічно організовує велику кількість візитів за кордон. Ось відгук одного з поліцейських у журналі Асоціації: "...подорожувати за кордон просто туристом - ніби подорожувати в густому тумані, а членом Асоціації - мандрівка вдень під яскравим сонцем. Адже мене зустрічали з відкритими обіймами, допомагали і ставились, як до давнього друга. Це було щось незабутнє і неповторне..."

Багато національних секцій придбали або орендують бази відпочинку, готелі і віддають їх у розпорядження членів МПА. Як правило, місця для відпочинку розташовані в чудових місцевостях, де є можливість порибалити, поплавати на човні, пограти в гольф чи просто відпочити.

Національні секції організовують гуманітарні та культурні заходи, що дає змогу донести ідеї МПА до всіх людей, незалежно від того, чи є вони її членами.

Мета Асоціації – практичне втілення в життя положень Декларації прав людини, яку було прийнято ООН у 1948 році. Перш за все, це - розвиток культурних відносин між членами, накопичення знань та обмін професійним досвідом. Також Асоціація намагається виховувати почуття взаємодопомоги в мирному співіснуванні різних народів та збереження миру на землі.
Асоціація має свій гімн, а також марш. Цими музичними творами відкриваються і закриваються міжнародні зустрічі її членів. Штаб-квартира Міжнародної поліцейської асоціації знаходиться в англійському місті Ноттінгемі.

Париж, 1955 рік. Учасники Першого Міжнародного конгресу МПА

Українську секцію Міжнародної Поліцейської Асоціації створено 25 квітня 1996 року. Офіційного визнання УС МПА здобула у 1997 році на XV Всесвітньому конгресі МПА в канадському місті Квебеку.


Свідоцтво про визнання Української секції у складі МПА

 

Першим Президентом секції було обрано її засновника, колишнього начальника кафедри Української академії внутрішніх справ Грищенка Анатолія Івановича.

На І конгресі УС МПА в 1997 році Президентом Секції був обраний Кондратьєв Ярослав Юрійович, ректор Національної академії внутрішніх справ України, який багато зробив для становлення та розвитку Секції.

У червні 2005 року в Києві відбувся ІІІ конгрес УС МПА, на якому Президентом УС МПА було обрано генерала внутрішньої служби України Василишина Андрія Володимировича, радника МВС України. На наступному IV-му та останньому V-му Конгресах кандидатура А.В. Василишина знову знайшла загальну підтримку делегатів – членів Національної Виконавчої Ради. Василишин А.В. виконує обов'язки Президента УС МПА на громадських засадах.

 

Президент УС МПА - Василишин А.В.

Нині у складі УС МПА діє 30 регіональних відділень та осередків, які об’єднують близько 5500 тис. працівників правоохоронних органів, силових структур та цивільних громадян, які активно сприяють роботі міліції. Регіональні відділення очолюють як діючі працівники, так і ветерани міліції, які працюють у тісній взаємодії з місцевими органами внутрішніх справ.

Керівні органи УС МПА активно здійснюють роботу, перш за все, на головних напрямках, визначених Статутом. Поглиблюються міжнародні контакти, особливо у спортивній сфері. Представники секції не тільки традиційно беруть активну участь у спортивних змаганнях, але й посідають в них провідні місця. Набули подальшого розвитку професійне, наукове і культурне співробітництво, поліцейський туризм.

Члени нашої Секції беруть участь у конгресах та конференціях МПА, були учасниками симпозіуму „Поліція – комунікація та загальний імідж”, який відбувся у Швейцарії, виставки МПА „Оперативна техніка місцевої поліції в Європі” (Італія). У 2012 році за нашої участі відбулися перші засідання Міжнародного форуму «Антикорупційне законодавство: досвід України та Європи». Підготовлено доповідь на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася у Львівському державному університеті внутрішніх справ за участі Президента секції, про роль УС МПА у втіленні в державі європейського досвіду щодо протидії корупції.

За ініціативою УС МПА прийняті важливі рішення на рівні діяльності Асоцації, які сприятимуть укріпленню позицій секції у світовій поліцейській спільноті. Зокрема, за пропозицією Української та Російської секцій ХХ Світовий конгрес МПА, який відбувся у вересні 2012 року в Ізраїлі, прийняв рішення щодо статусу російської мови як робочої під час проведення конгресів та конференцій МПА.

УС МПА бере активну участь у вирішенні соціальних проблем. Наприклад,  протягом кожного року секція, яка є неприбутковою організацією, виділяє значні кошти на матеріальну допомогу. Ми здійснюємо шефську роботу щодо ліцею, де навчаються діти загиблих працівників міліції, ряду спеціальних закладів у Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській областей. Прийнято рішення силами регіональних відділень взяти участь у шефських заходах щодо шкіл-інтернатів для дітей-сиріт у інших областях. Заплановано надати допомогу інвалідам - "колясочникам" з числа колишніх працівників міліції в оновленні їхніх допоміжних засобів пересування.

Секція активно співпрацює з громадськими об’єднаннями в системі МВС України, галузевими службами Міністерства, його обласними і транспортними главками і управліннями, навчальними закладами. Здійснюються спільні заходи з Радою ветеранів, Асоціацією "Чорнобиль" тощо.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ В УС МПА

Регіональні відділення (осередки) МПА

Керівні органи УС МПА

Статут УС МПА

 

 

 

Воскресенье, 22 Сентябрь 2013 10:36

Відділення

Відділення

Суббота, 21 Сентябрь 2013 21:42

Членство

Членство

Developed by JoomVision.com
Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2